Získajte navigáciu

Automobilový dodávateľ GEDIA používa roboty FANUC, ktoré mu dodávajú  flexibilitu a zlepšujú kvalitu

Úloha: Ako súčasť programu prestavby dosiahnete robotizovaním zvárania 100 % opakovateľnosť v kvalite aj kvantite, vytvoríte nové pozície a zlepšíte pracovné podmienky.

Riešenie: Spoločnosť FANUC má celosvetový rozsah, široký rad typov robotov, jednoduchý a spoľahlivý dizajn vychádzajúci z odskúšaných riešení, široký rozsah softvérových a používateľsky príjemných riešení, jednoduché vytváranie a používanie aplikácií a v neposlednom rade rýchlo rastúci a plne profesionálny systém technickej podpory a školiacich zariadení po celej Európe. Od spoločnosti FANUC si môžete namontovať 57 robotov.

Výsledok: Plne automatizovaný výrobný proces a vyššia flexibilita vo svete stále sa meniacich zákazníckych požiadaviek. K tomu možnosť vyrábať niekoľko rôznych dielcov na jednom stroji. Nehovoriac o vytvorení 200 nových pracovných miest.

Päťdesiatsedem špičkových pracovníkov

Rozhovor: Andrzej Marcinek, prezident a člen predstavenstva spoločnosti GEDIA Poland Assembly sp. z o.o., Paweł Cieślak, vedúci strediska údržby v rovnakej spoločnosti.

Prečo a kedy ste sa rozhodli zaviesť do vašej výrobne roboty?

Aby som plne odpovedal na vašu otázku, musím stručne zmieniť históriu nášho závodu a spoločnosti GEDIA. Všetko to začalo pred 100 rokmi. GEDIA začala ako malá rodinná zlatnícka firma založená v nemeckom meste Attendorn. Stala sa jedným z hlavných svetových subdodávateľov dielov pre automobilový priemysel s prevádzkami po celom svete. GEDIA Poland Assembly vznikla v roku 2008 a je jednou z najmladších dcérskych spoločností.
Rozhodnutie robotizovať spoločnosť padlo pri návrhu závodu. Vychádza to priamo z predošlej kladnej skúsenosti spoločnosti GEDIA s robotmi (v roku 1994 spustila svoju prvú robotickú stanicu) a z potreby zabezpečiť stabilnú kvalitu produktov a veľmi pokročilé technológie.

Vaša zbierka robotov FANUC je skutočne pôsobivá. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto značku?

Poľská pobočka našej spoločnosti má 57 robotov FANUC. Voľba značky FANUC bola strategickým rozhodnutím urobeným na základe vysokých cieľov, ktoré sme zaviedli pre kvalitu robotov. Tiež na nás zapôsobil celosvetový rozsah spoločnosti FANUC, široký rad typov robotov, jednoduchý a spoľahlivý dizajn vychádzajúci z odskúšaných riešení, široký rozsah softvérových a používateľsky príjemných riešení, jednoduché vytváranie a používanie vlastných aplikácií a v neposlednom rade rýchlo rastúci a plne profesionálny systém technickej podpory a školiacich zariadení po celej Európe.

Aký typ procesov vo vašej spoločnosti zabezpečujú roboty?

V 60 % prípadov používame roboty na bodové zváranie. Vo zvyšných 40 % ich používame na zváranie typu MIG/MAG, zváranie čapov a manipuláciu s obrobkami.

História spoločnosti sa ťahá 100 rokov do minulosti. Predpokladám, že bude pre vás ľahké porovnať prácu pred a po zavedení robotov? Čo sa najviac zmenilo? Priemyselné roboty umožňujú plne automatizovať výrobný proces. Vrátane 100 % opakovateľnosti dielov, čo sa týka kvality aj kvantity. Použitie robotov poskytuje väčšiu flexibilitu pri zavádzaní zmien podľa požiadaviek zákazníka, a umožňuje tiež výrobu viacerých rôznych dielov na rovnakom stroji. Na súčasnom neúprosnom trhu je to nepochybne veľká výhoda, ktorá umožňuje okamžite reagovať na zmeny.

Štúdie naznačujú, že robotizácia vytvára nové pracovné miesta. Je to tak aj v prípade vašej spoločnosti?

Určite áno. Naše roboty „vytvorili“ takmer 200 nových miest. Bez týchto nových zamestnancov by bol rast spoločnosti prostredníctvom nových zákazníkov, realizácie ďalších komplexnejších projektov a prispôsobením sa potrebám trhu nemožný – hovorím o produkcii typu „včera bolo neskoro“.

Existujú okrem nových pracovných miest aj iné vplyvy robotov na zamestnancov?

Roboty otvárajú nové kariérne príležitosti pre tých, ktorí predtým pre svoj vek či pohlavie (napr. právne obmedzenia pre zdvíhanie závaží ženami v práci) nemohli pracovať v určitých odvetviach. Nemali by sme tiež zabudnúť, že výška investícií a ziskovosť projektu nezávisí iba od mzdových nákladov. Existujú náklady na logistiku, prenájom priestorov, likvidáciu odpadu (chyby v kvalite) a nehody, keď sa diely pohybujú ručne. Verím, že ľudský kapitál je príliš cenné aktívum pre každú spoločnosť, než aby sa ho vzdala. Použitie automatizovaných procesov umožňuje šetriť peniaze v iných oblastiach generujúcich náklady.


Nemali ste obavy z takej veľkej investície? Čo rozptýlilo vaše prípadné obavy?

Robotizácia bola strategickým rozhodnutím urobeným na základe dlhodobých výpočtov. Keby nebola zisková, určite by sme do toho nešli.


Plánujete nejaké nové robotické implementácie?

Áno, momentálne uvádzame do prevádzky ďalšie dve výrobné linky s piatimi robotmi a jednu menšiu linku s tromi robotmi zameranú na nitovanie, lepenie a zváranie laserom.


Automobilový priemysel, v ktorom pôsobíte, je jedno z najviac automatizovaných odvetví.

V našom odvetví sú roboty nenahraditeľné. Vychádza to z neustále sa zvyšujúcich kvalitatívnych aj kvantitatívnych požiadaviek a technologického pokroku procesov, v ktorých by bola manuálna práca veľmi nebezpečná, a v niektorých prípadoch dokonca nemožná. To platí napríklad pre procesy používajúce laserové technológie.


Iné odvetvia však nezvládajú nové technológie tak úspešne. Myslíte, že v Poľsku sú tradičné riešenia stále ziskovejšie, než moderné technológie?

Sme si vedomí, že niektoré spoločnosti znižujú investičné náklady najprv nasádzaním manuálnych procesov s tým, že ich automatizujú neskôr. Myslíme si, že tento prístup zdvojnásobuje objem práce aj nákladov. Okrem toho ručné uvedenie produktu na trh môže mať vplyv na jeho kvalitu a následne katastrofálne následky pre spoločnosť.


Sú nerobotizované spoločnosti schopné úspešne konkurovať tým robotizovaným?

Na to nie je jednoznačná odpoveď. Príslušný výrobný proces stanovuje povaha produktu. V našom odvetví je tiež stopercentná eliminácia manuálnych procesov nemožná, pretože v niektorých procesoch sú ľudské skúsenosti nenahraditeľné. Aby mohla byť spoločnosť konkurencieschopná, potrebuje nájsť vhodnú rovnováhu medzi ručnými procesmi a automatizáciou.