Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookieBezpečnosť a zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás, spoločnosť FANUC Slovakia s.r.o., Pri Jelsine 3636/1, 949 01 Nitra, Slovakia (ďalej len „FANUC“), veľmi dôležitéa pri spracúvaní vašich osobných údajov spĺňame všetky platné zákony o ochrane údajov, pričom „osobné údaje“, resp. „údaje“, majú význam, ako je stanovené nižšie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov majú za cieľ vás informovať o spracúvaní vašich údajov v spojení s návštevou našej webovej lokality www.fanuc.eu (ďalej len „lokalita“) a vaším používaním akýchkoľvek ďalších služieb, ktoré ponúka spoločnosť FANUC.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Takéto zmeny budú zverejnené na našej lokalite a pokiaľ nie je uvedené inak, nadobudnú účinnosť okamžite. Preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste mali prístup k najnovšej verzii.

Zodpovedný subjekt

Zodpovedným za spracúvanie údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“) je:

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelsine 3636/1
949 01 Nitra
Slovakia
Email: info.sk@fanuc.eu
Fax: +420 234 072 110

1. Osobné údaje/údaje

Osobné údaje znamená akékoľvek informácie vo vzťahu k identifikovanej, resp. identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, predovšetkým pomocou identifikátora, ako napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor.

2. Spracúvanie údajov

„Spracúvanie“ údajov má význam, ako je definovaný v čl. 4 GDPR: „‘spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.“

Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a za predpokladu, že to zákon povoľuje, napríklad ak je to nevyhnutné na zmluvné účely alebo aby ste mohli používať našu lokalitu, resp. za predpokladu, že ste na to dali svoj výslovný súhlas. To platí aj pre akúkoľvek výmenu údajov v rámci našej skupiny spoločností. Vaše údaje spracúvame predovšetkým na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch:

2.1 Údaje získavané na technické poskytovanie webovej lokality

Za účelom technického poskytovania webovej lokality je nutné, aby sme spracúvali určité automaticky prenášané informácie o vás, aby váš prehliadač mohol zobraziť našu webovú lokalitu a mohli ste ju používať. Tieto informácie sa automaticky získavajú pri každej návšteve našej webovej lokality a ukladajú do našich súborov denníka servera. Tieto informácie odkazujú na počítačový systém počítača odosielajúceho požiadavku. Týmto spôsobom sa získavajú nasledujúce informácie:

 • adresa IP;
 • typ/verzia prehliadača (napr.: Firefox 59.0.2 (64-bitová verzia));
 • jazyk prehliadača (napr.: nemčina);
 • operačný systém (napr.: Windows 10);
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;
 • rozlíšenie obrazovky;
 • aktivácia JavaScript;
 • zapnutie/vypnutie Java;
 • zapnutie/vypnutie súborov cookie;
 • farebné rozlíšenie;
 • čas prístupu.

Vaše osobné údaje spracúvame na technické poskytovanie našej webovej lokality na nasledujúcom právnom základe:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, za predpokladu, že našu webovú lokalitu navštívite s cieľom získať informácie o našich výrobkoch a službách; a
 • na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám technicky sprístupnili webovú lokalitu. Naším oprávneným záujmom je ponúknuť vám príťažlivú, technicky funkčnú a jednoducho použiteľnú webovú lokalitu.

2.2 Registračný formulár

Pomocou registračného formulára na našej lokalite si môžete zaregistrovať svoj výrobok, čím získate prístup k rôznym ďalším službám, ako napríklad efektívnejšiu podporu alebo upozornenia na podporu výrobku atď. Zobrazí sa výzva, aby ste uviedli určité osobné informácie, ako aj informácie o príslušnom výrobku.

Údaje získané prostredníctvom registračného formuláru použijeme iba na poskytovanie týchto ďalších služieb.

Na účely spracúvania údajov získavame nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa;
 • krstné meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • ulica;
 • PSČ;
 • mesto;
 • krajina;
 • telefónne číslo.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, za predpokladu, že sa zaregistrujete na využívanie používateľského konta a služieb ponúkaných v tejto súvislosti, predovšetkým náš elektronický obchod; a
 • na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám technicky sprístupnili portál. Naším oprávneným záujmom je, aby sme vám boli schopní poskytnúť príťažlivý, technicky funkčný a jednoducho použiteľný portál.

2.3 Kontaktný formulár

Pomocou kontaktného formulára na našej lokalite nám môžete posielať otázky. Na zodpovedanie otázky potrebujeme určité údaje, ako napríklad vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Všetky ostatné údaje sú označené ako „dobrovoľné“ a svoju otázku môžete odoslať bez vyplnenia týchto dodatočne požadovaných informácií.

Akékoľvek žiadosti o podporu, ktoré podáte prostredníctvom našich online formulárov, sa odošlú priamo príslušnej pobočke, s európskou centrálou informovanou prostredníctvom kópie.

Údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára použijeme len na zaoberanie sa vašou otázkou.

Na účely spracúvania údajov získavame nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa;
 • oslovenie;
 • krstné meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • krajina;
 • telefónne číslo;
 • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám prenesiete v rámci vašej žiadosti.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR; našim oprávneným záujmom je náležite zodpovedať otázky zákazníkov.

2.4 Vstúpte do sveta automatizácie

Intenzívnu podporu pre vaše žiadosti môžete obdobne získať položením otázok prostredníctvom formulára „Vstúpte do sveta automatizácie“. Znovu sa zobrazí výzva, aby ste poskytli určité osobné informácie, ako napríklad vaše telefónne číslo a odošlite otázku kliknutím na tlačidlo „Zavolajte mi späť“. Následne vám zavoláme späť za účelom vyriešenia vášho problému.

Informácie, ktoré nie sú nevyhnutné, sú označené ako „dobrovoľné“ a otázku môžete položiť bez toho, aby nám poskytli príslušné informácie. Ak nám poskytnete takéto doplňujúce informácie, tak ich použijeme len na zaoberanie sa vašou otázkou.

Na účely spracúvania údajov získavame nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa;
 • oslovenie;
 • krstné meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • telefónne číslo;
 • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám prenesiete v rámci vašej žiadosti.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR; našim oprávneným záujmom je náležite zodpovedať vaše otázky.

2.5 Formulár spätnej väzby

Pomocou formulára spätnej väzby na našej lokalite nám môžete poskytnúť spätnú väzbu ohľadne našich výrobkov a služieb. Na spracovanie vašej spätnej väzby potrebujeme určité údaje, ako napríklad: „názov spoločnosti, kontaktná osoba zákazníka, e-mail“, od ktorej ste prijali tento formulár dotazníka. Všetky ostatné údajové polia vo formulári spätnej väzby sú označené ako „dobrovoľné“ a spätnú väzbu zákazníka nám môžete poskytnúť bez vyplnenia požadovaných informácií.

Údaje získané prostredníctvom formulára spätnej väzby použijeme len na zaoberanie sa vašou spätnou väzbou.

Na účely spracúvania údajov získavame nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa;
 • oslovenie;
 • krstné meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • krajina;
 • telefónne číslo;
 • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré nám prenesiete v rámci vašej spätnej väzby.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR; našim oprávneným záujmom je náležite vyhodnotiť vašu spätnú väzbu.

2.6 Marketingové účely

S vaším výslovným súhlasom („explicitne súhlaste“ začiarknutím príslušného políčka) alebo ak to povoľuje príslušný zákon, smieme vaše údaje používať na účely súvisiace s marketingom našich výrobkov a služieb, resp. výrobkov a služieb našich obchodných partnerov („marketingové účely“). To zahŕňa: (1) posielať vám bulletiny, tlačové správy, oznamy o udalostiach a ďalšie oznámenia týkajúce sa výrobkov alebo služieb, ktoré ponúkame; (2) predávať alebo propagovať naše výrobky alebo služby; (3) žiadať vás o podnety na zlepšovanie našich výrobkov alebo služieb (4) informovať vás o ponukách tretích strán, o ktorých sa domnievame, že by ste vy alebo vaša spoločnosť mohli mať záujem a ktoré súvisia s našimi výrobkami alebo službami; (6) ďalšie účely, ktoré vám prezradíme v okamihu, keď získame váš súhlas.

Svoj súhlas na budúce používanie vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. V tomto prípade kontaktujte, prosím, našu zodpovednú osobu. Kontaktné údaje nájdete v oddiele 6 nižšie.

Na účely spracúvania údajov získavame nasledujúce informácie:

 • e-mailová adresa;
 • INÉ.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • Ak ste nám dali svoj súhlas cez tzv. Double opt-in procedure (procedúra dvojitého explicitného súhlasu) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR;
 • Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu v spojení s nákupom tovarov lebo služieb, resp. ak vám posielame personalizovanú reklamu, s cieľom ochrániť naše oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR; naše oprávnené záujmy sú založené na hospodárskych záujmoch pri vykonávaní reklamných opatrní a reklame orientovanej na cieľovú skupinu.

Používanie údajov na e-mailovú reklamu a vaše právo namietať:

Ak sme vašu e-mailovú adresu prijali v spojení s uzavretím zmluvy a poskytovaním našich výrobkov, a vy ste proti tomu nenamietali, vyhradzujeme si právo pravidelne vám e-mailom posielať ponuky na podobné výrobky z nášho sortimentu výrobkov. Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy nižšie uvedenej kontaktnej osobe alebo cez prepojenie poskytnuté na tento účel v reklamnom e-maile, bez toho, aby vám vznikli iné náklady než náklady na prenos podľa základných sadzieb.

2.7 Elektronický obchod FANUC

Náš elektronický obchod FANUC vám 24 hodín denne, 7 dní v týždni, umožňuje prístup k obrovskému výberu originálneho vybavenia priamo od výrobcu.

Nakupovanie:

V elektronickom obchode vám umožňujeme objednávanie z nášho sortimentu výrobkov. Položky z nášho sortimentu si môžete vložiť do vášho nákupného košíka v elektronickom obchode.

Okrem údajov známych z procesu registrácie sa získavajú nasledujúce údaje:

 • položky zo sortimentu výrobkov;
 • počet položiek;
 • predajcovia, ktorí majú dodať tovar.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak našu webovú lokalitu používate, aby ste sa informovali o našom sortimente výrobkov a zadávali objednávky.
 • na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, aby sme vám technicky sprístupnili portál. Naším oprávneným záujmom je, aby sme vám boli schopní poskytnúť príťažlivý, technicky funkčný a jednoducho použiteľný elektronický obchod.

Platba:

Na spracúvanie vašich platieb za objednávky využívame poskytovateľa platobných služieb. V priebehu tohto procesu spracujeme vaše meno, adresu a informácie o platbe, ktoré ste uviedli.

Vaše údaje spracúvame na vyššie opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. 2 GDPR;

Spracovanie objednávky:

Aby sme vám mohli poslať objednané výrobky, prenesieme vaše krstné meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, v prípade potreby telefónne číslo, e-mail atď.), ako aj odlišnú dodaciu adresu, nami objednanej doručovacej službe.

Vaše údaje spracúvame na vyššie opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. 2 GDPR;

2.8 Akadémia FANUC

Akadémia FANUC ponúka širokú paletu školiacich programov šitých na mieru vašim konkrétnym potrebám. Vaše používanie Akadémie FANUC podlieha nariadeniam o ochrane osobných údajov.

Ak si vyberiete a objednáte školiaci program, a ak objednanú službu vykonávame, spracúvame nasledujúce údaje:

 • krstné meno a priezvisko registrovaných účastníkov;
 • názov spoločnosti;
 • ulica;
 • PSČ;
 • mesto;
 • krajina;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • existujúce zručnosti, pracovné zaradenia a pozície.

Vaše údaje spracúvame na vyššie opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. 2 GDPR, ak sa chcete informovať o dostupných programoch a ak si chcete objednať program alebo službu.

2.9 Online žiadosti

Žiadosti môžete podávať online pomocou online formulára žiadosti. Všetky prichádzajúce žiadosti príjme kancelária našej európskej centrály, z ktorej sa postúpia príslušnému oddeleniu skupiny FANUC striktne podľa zásady „potreba poznať“.

Všetky údaje prijaté prostredníctvom online žiadostí sa použijú len na účely vybavenia vašej žiadosti.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, zahŕňajú údaje, ktoré získavame priamo od vás buď ako súčasť procesu vašej žiadosti s nami alebo prostredníctvom ďalších interakcií, ktoré môžete mať s nami. To by mohlo zahŕňať aj citlivé osobné údaje, napríklad údaje o zdravotnom stave alebo náboženské vyznanie.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa nášho procesu žiadosti, tak spracujeme nasledujúce údaje plus všetky údaje, ktoré nám prenesiete v rámci vašej žiadosti:

 • krstné meno a priezvisko;
 • existujúce zručnosti, pracovné zaradenia a pozície;
 • dátum narodenia;
 • fotografia;
 • minulé pracovné zaradenia;
 • zručnosti a certifikáty.

2.10 Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi a presadzovanie práva

Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi:

Vaše údaje spracúvame aj s cieľom splniť ďalšie zákonné povinnosti, ktorým podliehame v spojení so spracovaním vašej objednávky. Medzi tieto povinnosti patrí najmä doba uchovávania údajov podľa obchodného, pracovného alebo daňového práva.

Vaše údaje spracúvame na vyššie opísané účely na základe nasledujúcich právnych zásad:

 • splniť zákonnú povinnosť, ktorej podliehame podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR v spojení s obchodným, pracovným alebo daňovým právom, pokiaľ sme povinní zaznamenávať a uchovávať vaše údaje.

Presadzovanie práva:

Vaše osobné údaje tiež spracúvame, aby sme si mohli uplatňovať naše práva a presadzovať naše právne nároky. Vaše osobné údaje tiež spracúvame, aby sme sa mohli obhajovať proti právnym nárokom. A napokon, vaše osobné údaje spracúvame v miere, ktorá je nevyhnutná, aby sme sa mohli brániť proti trestným činom, resp. ich súdne stíhať.

Vaše údaje spracúvame na vyššie opísané účely na nasledujúcom právnom základe:

na ochranu našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ si uplatňujeme právne nároky alebo sa obhajujeme v právnych sporoch, resp. bránime trestným činom alebo objasňujeme trestné činy.

3. Súbory cookie a doplnky sociálnych sietí

Na našej stránke používame súbory cookie a doplnky sociálnych sietí, ktoré môžu zahŕňať spracúvanie vašich osobných údajov.

Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači, resp. ktoré internetový prehliadač ukladá, keď vo vašom počítačovom systéme navštívite webovú lokalitu. Súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej lokality. Niektoré súbory cookie sa používajú len pre funkčnosť webovej lokality, iné na analytické účely.

Na našej lokalite používame predovšetkým nasledujúce súbory cookie:

2.1 Súbory cookie na technické poskytovanie webovej lokality

Niektoré súbory cookie sa používajú jednoducho na technické poskytovanie webovej lokality. Je nutné, aby sme spracúvali určité automaticky prenášané informácie o vás, aby váš prehliadač mohol zobraziť našu webovú lokalitu a mohli ste ju používať. Bez použitia súborov cookie nemusia byť niektoré funkcie našej webovej lokality k dispozícii. Súbory cookie ukladajú a prenášajú nám nasledujúce informácie, ktoré potrebujeme na technické poskytovanie lokality:

 • ID súboru cookie;
 • výrobky v nákupnom košíku/zvolené služby;
 • prihlasovacie údaje;
 • atď.

3.2 Google Analytics

Táto lokalita používa Google Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, aby webovej lokalite pomohla analyzovať, ako ju používatelia používajú. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality sa prenesú na servery spoločnosti Google v USA a tam sa uložia.

Na tejto lokalite je aktivovaná anonymizácia adresy IP. To znamená, že vaša adresa IP sa skráti na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá adresa IP na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania tejto lokality, pričom zostaví správy o aktivite na webovej lokalite a poskytne nám ďalšie služby súvisiace s aktivitou na webovej stránke a využívaním internetu.

Adresa IP, ktorú váš prehliadač postúpi v rámci služby Google Analytics, sa nespojí so žiadnymi údajmi, ktoré eviduje spoločnosť Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať funkcie našej lokality. Tiež si môžete deaktivovať sledovanie službou Google Analytics s účinnosťou do budúcnosti tým, že si stiahnete a nainštalujte doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on pre váš aktuálny prehliadač na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

3.3 Google Tag Manager

Na našej lokalite používame Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré umožňuje marketérom spravovať značky webových stránok prostredníctvom jediného rozhrania pracovnej plochy. Samotná služba Google Tag Manager (ktorá zavádza značky) je doména bez súborov cookie a nezískava žiadne osobné údaje. Služba Google Tag Manager spúšťa iné značky, ktoré môžu na oplátku získavať údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Ak sa na úrovni domény alebo súboru cookie vykonala deaktivácia, tak zostane v platnosti pre všetky sledovacie značky zavedené službou Google Tag Manager.

3.4 Facebook Connect

Facebook Connect je nástroj spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook). Ide o nástroj začlenený do webových lokalít tretích strán – ako tej našej – ktorý používateľovi umožňuje sa prihlásiť na tieto webové lokality bez toho, aby si musel pre ne zaregistrovať konto. Používateľ môže Facebook Connect používať na prihlásenie sa na tieto webové lokality pomocou svojich prihlasovacích údajov profilu na Facebooku. Takže, aby ste mohli používať Facebook Connect, potrebujete konto Facebook. Po úspešnom prihlásení sa na webovú lokalitu tretej strany pomocou prihlasovacích údajov Facebooku sa vytvorí spojenie medzi profilom na Facebooku a webovou lokalitou, ktorá používa Facebook Connect. Okrem prihlasovacej funkcie sa môže Facebook Connect používať aj na vytvorenie obsahu webovou lokalitou na profile používateľa na Facebooku alebo prostredníctvom profilu používateľa na Facebooku. Webová lokalita sa môže napríklad používateľa spýtať, či smie uverejniť obsah v jeho mene. Údaje o používateľovi, ktoré sa obvykle prenášajú pri používaní Facebook Connect, zahŕňajú: meno, profil na Facebooku, vek, pohlavie a zoznam „priateľov“ na Facebooku. Pre ďalšie informácie o tom, ako Facebook používa osobné údaje, si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5 Pardot

Formuláre Pardot alebo obslužné programy formulárov používame na našej webovej stránke a stránkach prvého kontaktu na získavanie informácií o návštevníkoch a premenu anonymných návštevníkov na identifikovaných potenciálnych zákazníkov. Formuláre Pardot sa kompletne navrhujú a spravujú v Pardot. Obslužné programy formulárov spájajú Pardot s našimi externými formulármi, takže môžeme informácie o potenciálnych zákazníkoch zaslať do Pardot. Pardot sleduje aktivity návštevníkov a potenciálnych zákazníkov na našej webovej lokalite a stránkach prvého kontaktu umiestnením súborov cookie v ich prehliadačoch. Súbory cookie sú nastavené tak, aby si pamätali preferencie (ako hodnoty polí formulára), keď sa návštevník vráti na našu lokalitu. Pardot tiež umiestňuje súbor cookie pre prihlásených používateľov s cieľom zachovať reláciu a zapamätať si filtre tabuľky. Pardot umiestňuje vlastné súbory cookie za účelom sledovania a cudzie súbory cookie pre redundanciu. Spoločné používanie vlastných a cudzích súborov cookie je v odvetví marketingovej automatizácie štandardom. Súbory cookie Pardot neukladajú osobné identifikačné informácie, iba jedinečný identifikátor. Pardot umiestňuje vlastné súbory cookie na naše subdomény sledovania a domény Pardot. Pardot umiestňuje cudzie súbory cookie na stránky https a keď naše konto nemá nastavenú subdoménu sledovania. Pardot umiestňuje tri druhy súborov cookie:

 • Súbor cookie návštevníka pozostáva z jedinečného ID návštevníka a jedinečného identifikátora pre vaše konto. Napríklad názov súboru cookie „visitor_id12345“ uchováva hodnotu návštevníka „1010101010“ a „12345“ je identifikátor konta. Tento súbor cookie je umiestnený pre návštevníkov sledovacím kódom Pardot.
 • Ak vaše konto sleduje preferencie implicitného súhlasu, tak súbor cookie pi_opt_in cookie sa umiestni s hodnotou true alebo false, keď návštevník explicitne súhlasí alebo nesúhlasí so sledovaním.
 • Súbor cookie relácie s názvom „pardot“ sa umiestni, keď ste prihlásení ako používateľ Pardot. Tento súbor cookie nie je umiestnený v prehliadači návštevníka.

3.6 GA Audience

Naša webová lokalita používa GA Audience, službu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („GA Audience“). GA Audience používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú na vašom počítači alebo iných mobilných zariadeniach (napríklad smartfóny, tablety atď.) a ktoré umožňujú používanie príslušných zariadení, ktoré sa majú analyzovať. Počas tohto procesu sa tieto údaje čiastočne vyhodnocujú vo viacerých zariadeniach. Google Audience pri tom získava prístup k súborom cookie vytvorených ako súčasť používania služieb Google AdWords a Google Analytics. V rámci rozsahu používania sa údaje, ako napríklad adresy IP a aktivity používateľa, prenášajú na server spoločnosti Google Inc. a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google Inc. prenesie tieto informácie tretím stranám, len ak to požaduje zákon alebo ak tieto údaje majú spracovať tretie strany.

Získavaniu a postúpeniu, ako aj spracúvaniu osobných údajov (predovšetkým adresy IP), môžete zabrániť deaktiváciou spúšťania JavaScript vo vašom prehliadači alebo inštaláciou nástroja, ako napríklad „NoScript“. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť, aby získavala a spracúvala údaje generované súborom cookie v súvislosti s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej adresy IP), stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ďalšie informácie o ochrane údajov pri používaní GA Audience nájdete pod nasledujúcim prepojením: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7 Double Click

Občas vykonávame reklamné kampane pomocou služby DoubleClick od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). My a externí dodávatelia vrátane spoločnosti Google, používame spolu vlastné súbory cookie (ako napríklad súbor cookie Google Analytics) a cudzie súbory cookie (ako napríklad súbor cookie Google DoubleClick) na informovanie, optimalizovanie a umiestňovanie reklám na základe minulých návštev našej webovej lokality a na nahlásenie, ako dojmy z reklamy, ďalšie používania reklamných služieb a interakcie s týmito dojmami z reklamy a reklamné služby, súvisia s návštevami našej lokality.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať funkcie na našej webovej lokalite.

Získavaniu generovaných údajov môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=sk-SK pod položkou predĺženia deaktivácie DoubleClick. Alternatívne môžete súbory cookie DoubleClick zakázať na lokalite Digital Advertising Alliance kliknutím na nasledujúce prepojenie http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Viac o súboroch cookie DoubleClick a ako ich mať pod kontrolou sa dozviete tu: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8 LinkedIn Marketing Solutions

Táto webová lokalita používa LinkedIn Marketing Solutions, nástroj od spoločnosti LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko), ktorý sa používa na zvýšenie dosahu marketingu webovej lokality. S každým pripojením k webovej lokalite, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti LinkedIn. Jednou z týchto funkcií je priradenie návštevy používateľa webovej lokalite, ktorá použije LinkedIn Marketing Solutions na profil používateľa na LinkedIn. LinkedIn používa súbory cookie na poskytovanie svojich technických funkcií. Umiestneniu súborov cookie vo vašom systéme môžete zabrániť patričnou konfiguráciou vášho internetového prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť používaniu marketingovej analýzy na základe LinkedIn Marketing Solutions kliknutím na toto prepojenie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Upozorňujeme na to, že vyššie uvedená konfigurácia sa môže vymazať, pokiaľ odstránite všetky súbory cookie umiestnené vo vašom systéme.

Pre bližšie informácie o tom, ako LinkedIn používa osobné údaje, sa obráťte priamo na spoločnosť LinkedIn. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn si môžete pozrieť na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9 Používanie doplnkov sociálnych sietí

Na našej lokalite používame doplnky niekoľkých poskytovateľov sociálnych sietí, ako napríklad Twitter, Facebook alebo Google+. Ak kliknete na tlačidlo zodpovedajúce takémuto doplnku, ten sa aktivuje a váš prehliadač sa spojí so serverom príslušného poskytovateľa sociálnej siete. Funkcie doplnku sa aktivujú jedine kliknutím na príslušné tlačidlo, návšteva našej lokality nestačí.

Ak navštívite našu lokalitu a kliknete na takéto tlačidlo, keď ste prihlásení do svojho konta u príslušného poskytovateľa sociálnej siete, informácie oznamujúce, že ste navštívili našu lokalitu, sa prepošlú danému poskytovateľovi sociálnej siete. Poskytovateľ sociálnej siete potom môže uložiť a prepojiť tieto informácie s vaším profilom. Aby ste tomu zabránili, pred kliknutím na príslušné tlačidlo sa musíte odhlásiť zo svojho konta.

Informácie o účeloch a rozsahu získavania údajov, a používaní údajov poskytovateľom sociálnej siete, ako aj o vašich súvisiacich právach a nastaveniach na ochranu vašich osobných údajov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa sociálnej siete.

4. Uchovávanie údajov

Obvykle – ak našu webovú lokalitu iba navštívite a prezriete si ju bez aktívneho používania (pozri nižšie) – sa vaše údaje budú uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre príslušný účel, na ktorý sa získali a potom sa vymažú. Preto, ak už údaje nie sú potrebné, ihneď ich vymažeme, pokiaľ pre ne neplatia zákonné doby uchovávania. V tomto prípade budú údaje zablokované na iné účely než zákonné uchovávanie a vymažú sa po skončení platnej doby uchovávania.

Ak našu webovú lokalitu využívate aktívne (použijete kontaktný formulár, zadáte objednávku alebo si kúpite nami ponúkanú službu), vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhšie časové obdobie v prípade, že sa potrebujeme zabezpečiť proti akýmkoľvek potenciálnym právnym nárokom. V tomto prípade budeme vaše osobné údaje uchovávať až do premlčania akýchkoľvek právnych nárokov vyplývajúcich zo vzťahu s vami, čo je spravidla 12 až 36 mesiacov, ale – v závislosti od nároku a sporného bodu – to môže byť až 30 rokov.

Pokiaľ ide o súbory cookie, máte možnosť ich kedykoľvek vymazať pomocou príslušných funkcií vášho prehliadača.

5. Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa právnych ustanovení GDPR máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva, ktoré si môžete voči nám uplatniť:

Právo na informácie: Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie v rozsahu podľa čl. 15 GDPR, pokiaľ ide o to, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak áno, podľa čl. 15 GDPR máte tiež právo získať informácie o takýchto osobných údajoch, ako aj ďalšie konkrétne informácie (okrem iného účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, predpokladanú dobu uchovávania, pôvod údajov, použitie automatizovaného rozhodovania, a v prípade prenosu do tretích krajín, primerané záruky) a kópiu údajov.

Právo na opravu: Podľa čl. 16 GDPR máte právo požadovať opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, pokiaľ sú nepresné alebo nesprávne.

Právo na vymazanie: Podľa podmienok čl. 17 GDPR máte právo od nás žiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Právo na vymazanie okrem iného nemáte, ak je spracúvanie údajov nevyhnutné na (i) uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie (ii) plnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame (napríklad zákonné povinnosti uchovávania údajov) alebo (iii) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa podmienok čl. 18 GDPR máte právo od nás žiadať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Podľa podmienok čl. 20 GDPR máte právo od nás žiadať, aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo na odvolanie súhlasu: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti, bez toho, aby vám vznikli iné náklady než náklady na prenos podľa základných sadzieb.

Právo namietať: Podľa podmienok čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, čo znamená, že musíme ukončiť spracúvanie vašich osobných údajov. Právo namietať existuje len v rámci obmedzení uvedených v čl. 21 GDPR. Naše záujmy môžu navyše zabrániť ukončeniu spracúvania, takže máme právo spracúvať vaše osobné údaje napriek vašej námietke.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Podľa podmienok stanovených v článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s nariadením GDPR. Právo podať sťažnosť sa nedotýka akýchkoľvek iných správnych alebo súdnych prostriedkov nápravy.

Kontaktné údaje týkajúce sa dozorného úradu nájdete nižšie.

6. Dozorný úrad

Máte právo podať sťažnosť zodpovednému dozornému orgánu. Pre nás je to:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

7. Zodpovedná osoba skupiny

7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

8. Informácie o práve namietať, čl. 21 GDPR

 1. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (spracúvanie údajov na základe rovnováhy záujmov) alebo čl. 6 ods. 1 písm. e GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme), ak pre to existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. To platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení v zmysle čl. 4 bod 4 GDPR.

Ak namietate, vaše údaje už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. V jednotlivých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje aj na účely priameho marketingu. Ak si neželáte dostávať reklamu, máte právo proti tomu kedykoľvek namietať. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. V budúcnosti budeme tento nesúhlas brať do úvahy.

Ak namietate proti spracúvaniu na základe týchto účelov, vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať na účely priameho marketingu.

Námietku možno podať neformálne a je potrebné ju adresovať na

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelsine 3636/1
949 01 Nitra
Slovakia
Email: info.sk@fanuc.eu
Fax: +420 234 072 110

Posledná aktualizácia: máj 2018