Podmienky používaniaNasledujúcimi Podmienkami používania sa riadi používanie webových stránok (ďalej označované ako “stránka”). Vstupom na túto stránku a používaním týchto služieb vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s Podmienkami používania, alebo s ich časťou, nesmiete používať túto stránku.

Túto stránku prevádzkuje, kontroluje, spravuje a je za ňu zodpovedná spoločnosť  FANUC Slovakia s.r.o., Pri Jelšine 3636/ 1, 949 01 Nitra, Slovakia.

Tieto Podmienky používania môžu byť v jednotlivých prípadoch doplnené, zmenené či nahradené ďalšími konkrétnymi zmluvnými podmienkami spoločnosti FANUC, predovšetkým s ohľadom na ponuku produktov a/alebo služieb.

1. Autorské práva a právo použitia

Obsah a štruktúra tejto stránky sú chránené autorským právom. To sa týka tak štruktúry stránky a všetkých možných funkcií, informácií, údajov, textových, obrázkových a zvukových materiálov, ktoré stránka obsahuje, ako aj všetkých súčastí, ktoré sa používajú na zaistenie, že podstránky tejto stránky budú fungovať. Ak používateľ nepoužíva rozšírené služby, ktoré podliehajú zvláštnym podmienkam, informácie a obsah môže byť použitý v rámci medzí definovaných funkciami, ktoré sa na stránke ponúkajú. V prípade, že akýkoľvek obsah stránky bude prístupný na prevzatie či vytlačenie, udeľuje spoločnosť FANUC používateľovi nevýhradné, neprevoditeľné a obmedzené oprávnenie na jeho osobné a nekomerčné použitie. Toto oprávnenie neumožňuje používateľovi akýmkoľvek spôsobom komerčne využívať obsah stránky, ale používateľ môže používať obsah na to, aby vykonal podnikateľské rozhodnutie, ako napríklad rozhodnutie vstúpiť do vyjednávania so spoločnosťou FANUC o produktoch FANUC’, ktoré sú na stránke inzerované. Vo všetkých ostatných ohľadoch používateľ nenadobudne žiadne práva k obsahu, materiálom, programom a súčastiam stránky, ak spoločnosť FANUC nepovolí inak. Predovšetkým používateľ
a) nesmie pozmeňovať a odstraňovať oznámenia o autorských právach a iné oznámenia o vlastníctve, ktoré obsah obsahuje;
b) nesmie obsah pozmeňovať žiadnym spôsobom ani ho reprodukovať či verejne zobrazovať, predvádzať či distribuovať, alebo inak ho používať na akýkoľvek verejný či obchodný účel;
c) nesmie previesť obsah na akúkoľvek tretiu stranu;
d) nesmie používať túto stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje, či môže spôsobiť, poškodenie stránky alebo narušenie dostupnosti, alebo prístupnosti stránky, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný, podvodný, ilegálny, alebo škodlivý atď., alebo v súvislosti s takýmto účelom, alebo činnosťou.

2. Obchodné značky a logá

Obchodné značky a logá používané na stránke sú právne chránené. Preto nie je dovolené používať tieto obchodné značky a logá bez predošlého súhlasu príslušného vlastníka práva.

3. Zodpovednosť za informácie a obsah, dostupnosť

Ak nebude inak výslovne uvedené, poskytnuté informácie a obsah nepredstavujú záväznú ponuku spoločnosti FANUC na uzavretie zmluvy. Preto akýkoľvek popis produktov či služieb nesmie byť chápaný ako ponuka, ktorá môže byť prijatá, a týmto spôsobom by vznikli zmluvné povinnosti.
Zobrazovaním informácií spoločnosť FANUC neposkytuje poradenstvo ani neodporúča či nepožaduje, aby bol zakúpený konkrétny produkt či služba. Jediným účelom poskytnutých informácií je pomoc používateľom pri prijatí vlastného nezávislého rozhodnutia, či je určitý produkt alebo služba vhodná pre určitý účel.

Táto stránka a získateľné informácie a obsah sú starostlivo zostavené. Cieľom spoločnosti FANUC je zabezpečiť, aby všetky informácie a obsah uvedené na stránke boli aktuálne a správne. Nedá sa však úplne vylúčiť, že poskytnuté informácie a obsah nebudú správne, alebo nebudú predstavovať aktuálny stav. Preto spoločnosť FANUC nebude zodpovedná za včasnosť, presnosť alebo úplnosť informácií a obsahu uvedeného na stránke, predovšetkým čo sa týka informácií o cene či produkte. Taktiež spoločnosť FANUC nepreberá žiadnu záruku, že obsah a informácie budú bezchybné, alebo že budú vhodné na akýkoľvek konkrétny účel. Spoľahnúť sa na takýto názor, radu, vyhlásenie, dokument či informáciu sa môžete výhradne na vaše vlastné riziko.

Spoločnosť FANUC nezaručuje, že poskytovanie služieb stránkou bude neprerušené, včasné alebo bezchybné, aj keď sa tieto poskytujú podľa najlepších možností.

4. Hypertextové odkazy a webové stránky tretích strán

Pre vaše pohodlie spoločnosť FANUC môže poskytovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami (ako napríklad YouTube, Twitter a Facebook). Všetky tieto odkazy sme pred ich aktiváciou dôkladne preskúmali. Nemôžeme však vylúčiť, že príslušní prevádzkovatelia môžu vykonať následné zmeny obsahu, a preto nemôžeme prijať ručenie za obsah webových stránok iných poskytovateľov, na ktoré sa odkazuje. Predovšetkým neručíme za to, že obsah takýchto webových stránok je aktuálny, správny a úplný. Ak sa rozhodnete navštíviť akúkoľvek webovú stránku, na ktorú sa odkazuje, činíte tak na vlastné riziko a je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli všetky ochranné opatrenia, aby ste sa chránili pred vírusmi či deštruktívnymi prvkami.
Okamžite však spoločnosť FANUC upovedomte v prípade, ak zistíte, že na webových stránkach, na ktoré sa odkazuje, sa nachádzajú nezákonné, nevhodné či nesprávne informácie alebo obsah.
Spoločnosť FANUC neposkytuje žiadnu záruku či nevykonáva žiadne prehlásenie týkajúce sa webových stránok, na ktoré sa odkazuje, alebo informácií, ktoré sa na nich zobrazujú, ani žiadnych produktov či služieb na nich popísaných, ani ich neodporúča. Z odkazov nevyplýva, že spoločnosť FANUC alebo táto stránka podporuje, schvaľuje či je spojená s alebo pridružená k, alebo disponuje právom používať akúkoľvek obchodnú značku, logo, symbol autorského práva, ktoré sú zobrazené či prístupné prostredníctvom odkazov, alebo že webová stránka, na ktorú sa odkazuje, má oprávnenie používať akúkoľvek obchodnú značku, logo, alebo symbol autorského práva spoločnosti FANUC, alebo akejkoľvek jej pridruženej či dcérskej spoločnosti.
Vytváranie rámcov či vnorených odkazov z iných webových stránok na túto stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FANUC sa výslovne zakazuje. Predovšetkým nie ste oprávnení používať hypertextové odkazy na to, aby ste zahrnuli či zobrazili stránky alebo ich konkrétny obsah v rámci.

5. Vami poskytované informácie

Spoločnosť FANUC si neželá, aby ste zasielali prostredníctvom stránky akékoľvek dôverné či súkromné informácie spoločnosti FANUC, ani by ste tak nemali činiť. Súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie či materiály, ktoré vy či osoby, ktoré jednajú vo vašom mene, poskytnete spoločnosti FANUC, nebudú považované za dôverné či súkromné. Poskytnutím akýchkoľvek takýchto informácií či materiálov spoločnosti FANUC poskytujete spoločnosti FANUC neobmedzenú, neodvolateľnú, celosvetovú a bezplatnú licenciu používať, reprodukovať, zobrazovať, verejne predvádzať, prenášať, meniť a šíriť takéto informácie a materiály, a ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť FANUC môže voľne použiť akékoľvek myšlienky, koncepty či know-how, ktoré vy, či osoby jednajúce vo vašom mene, poskytnete spoločnosti FANUC. Ďalej beriete na vedomie, že spoločnosť FANUC od vás nepožaduje, aby ste poskytovali spoločnosti FANUC akékoľvek informácie či materiály, ktoré sú hanlivé, výhražné, nemravné, obťažujúce či inak nezákonné, alebo ktoré obsahujú súkromný materiál inej osoby, ani by ste tak nemali činiť. Spoločnosť FANUC si vyhradzuje oprávnenie odstrániť takýto obsah zo stránky.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť FANUC bude niesť zodpovednosť za telesné zranenie, za škody či straty spôsobené úmyselne nesprávnym konaním či hrubou nedbalosťou. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť spoločnosti FANUC, predovšetkým, nie však výhradne, zodpovednosť za škody či straty spôsobené prostou nedbalosťou, bude vylúčená do maximálnej miery, ktorá je povolená príslušnými právnymi predpismi.
Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia akákoľvek nedbalosť, ktorou prispeje používateľ – predovšetkým neposkytnutie služieb spolupráce, organizačné chyby, nedostatočné zálohovanie údajov či porušenie iných zmluvných povinností – znižuje hodnotu akéhokoľvek nároku v rámci náhrady škody.

7. Zmeny

Spoločnosť FANUC môže ukončiť, zmeniť, pozastaviť či nepokračovať v poskytovaní akéhokoľvek aspektu tejto webovej stránky vrátane dostupnosti akýchkoľvek funkcií webovej stránky, a to kedykoľvek. Spoločnosť FANUC je taktiež oprávnená stanoviť limity určitých funkcií či služieb, alebo obmedziť váš prístup na stránku, a to bez upozornenia.
Spoločnosť FANUC si vyhradzuje právo občas zmeniť tieto Podmienky používania, a to podľa toho, ako považuje za vhodné. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, bude to znamenať, že súhlasíte s akoukoľvek úpravou týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo

Táto stránka sa riadi právnym poriadkom Luxemburska.
Echternach, február 2015.