Získajte navigáciu

Úloha:
Dosiahnuť vyššiu efektívnosť, prehľadnosť a rýchlosť výroby s cieľom znížiť riziko poruchy a straty drahých kovov, skutočné meranie kvality výrobkov a oveľa jednoduchšie monitorovanie počas noci.

Riešenie:
Cyberis je prvým testovacím klientom vo Švajčiarsku pre softvér FANUC MT-LINKi na zber a správu výrobných údajov.

Výsledok:
Identifikácia príčin porúch, prestojov strojov a iných zlyhaní rýchlo umožnila poskytnutie vylepšeného zefektívnenia riešení. Vedúci výroby očakáva zvýšenie produktivity stroja o ďalších 5 % už po jednom mesiaci prevádzky.


CYBERIS SA je rodinná firma so sídlom v srdci švajčiarskeho regiónu Jura Arc, ktorá sa špecializuje na presné rezanie. Spoločnosť, ktorá je skutočným laboratóriom nápadov, sa rozhodla nadviazať partnerstvo s FANUC Switzerland, aby sa stala prvým testovacím klientom pre softvér na zber údajov MT-LINKi. Už po mesiaci a pol používania je výsledok skúšky viac ako presvedčivý.

Už viac ako 60 rokov sa rodina Bourquardovcov snaží pozdvihnúť spoločnosť PIBOR ISO SA na samotný vrchol presného rezania. Hodinárske, šperkárske, mikrotechnologické a medicínsko-technologické spoločnosti sú jej preferovanými odvetviami, ktoré zasa využívajú výhody jej špičkovej expertízy podporovanej radom strojov s najmodernejšími technológiami. Na prelome tisícročia sa rodina Bourquardovcov rozhodla kúpiť firmu Varin Décolletage vo švajčiarskom regióne Jura, ktorá sa následne stala CYBERIS SA. Pod vedením Cédrica Bourquarda sa spoločnosť CYBERIS SA vďaka veľkým investíciám a značnej organizačnej práci dostala na vyššiu úroveň rezania pri výrobe skrutiek, čapov, rúrok a iných valcových súčiastok, orovnávaní a hodinkových strojčekoch z drahých kovov a špeciálnych zliatin. Spoločnosť CYBERIS SA, ktorá získala certifikáty RJC-COP a RJC-CoC vydané „Radou pre zodpovedné šperky“ za jej zmysel pre sociálnu a environmentálnu zodpovednosť, ako aj za vysledovateľnosť svojich výrobkov z drahých kovov, je v súčasnosti benchmarkom vo svojom odvetví. Spoločnosť má aj certifikát v súlade s normou ISO 9001:2015 a v plnom rozsahu integrovaný systém manažérstva kvality.

Dlhodobú udržateľnosť spoločnosti, ktorú od roku 2016 riadi Christian Zanetta, sprevádzajú nepretržité investície do technológií. Spolu s Patrickom Frundom, vedúcim oddelenia IKT v spoločnosti PIBOR ISO SA, a Gaëtanom Sprungerom, projektovým manažérom oboch spoločností, títo traja manažéri spojili svoje sily a zručnosti pri integrácii softvéru na správu výrobných údajov MT-LINKi navrhnutý spoločnosťou FANUC a odporučený jej švajčiarskou pobočkou FANUC Switzerland. Urobili tak ako prví vo Švajčiarsku. A boli veľmi úspešní, ako sme zistili na začiatku decembra 2019.


„Zlákala nás jednoduchosť MT-LINKi“.„Keď nám spoločnosť FANUC predstavila softvér na zber výrobných údajov MT-LINKi, zdalo sa nám, že jednoduché zavedenie a ľahké používanie zabezpečia väčšiu prehľadnosť, efektívnosť a rýchlosť našej výroby,“ vysvetľoval Christian Zanetta.

Zložitosť väčšiny softvéru ERP alebo MES odrádza mnohé malé a stredné podniky, pretože ich integrácia je veľmi náročná. To, že sme boli testovacím klientom pri integrácii prvého softvérového balíka MT-LINKi vo Švajčiarsku, manažérov spoločnosti CYBERIS SA neodradilo, práve naopak. „Cena softvéru bola veľmi prijateľná (12 000,00 CHF za 100 strojov, poznámka redaktora), čo nám umožnilo vyskúšať ho bez akéhokoľvek rizika pre podnik,“ potvrdil Patrick Frund. „A cieľom spoločnosti CYBERIS SA je byť priekopníkom vo výrobných metódach,“ dodal Christian Zanetta. Softvér na správu údajov, nainštalovaný vo výrobe len za 40 dní, bol v čase našej návštevy už pripojený k 95 % výrobných strojov.

Osobou zodpovednou za zavedenie softvéru bol Gaëtan Sprunger, ktorý zdôraznil, aké jednoduché bolo softvér nainštalovať a zaviesť: „Všetky naše stroje, alebo takmer všetky, sú vybavené FANUC CNC. Jediné, čo sme potrebovali, bolo fyzické sieťové pripojenie na CNC, aby sme ho mohli pripojiť k softvéru, ako systém Plug-and-Play,“ vysvetľoval. Vďaka zručnostiam mladého IT špecialistu a používateľskej prívetivosti systému MT-Linki neboli na zavedenie softvéru potrebné školenia a technická podpora, ktoré ponúka FANUC Switzerland. Jediné ťažkosti spôsoboval interný softvér na správu údajov niektorých strojov, ktoré sa však podarilo vyriešiť. Údaje zhromaždené softvérom MT-LINKi o obrábacích strojoch, robotoch a iných číslicovo riadených zariadeniach sa zhromažďujú pomocou protokolu FOCAS na vyhradenom počítači. Tieto údaje sú prístupné v nespracovanej forme alebo vo forme tabuliek a grafov na akomkoľvek tablete alebo smartfóne s autorizovaným prístupom, a to všetko vďaka internetovej technológii. Obrovská obrazovka v dielni priamo informuje nastavovačov strojov o priemyselnej realite dosiahnutej zberom a analýzou týchto údajov.

MT-LINKi nám už zarába peniaze

Po výmene zvyčajných zdvorilostných fráz to boli prvé slová Christiana Zanettu, keď sme sa stretli na mieste v spoločnosti CYBERIS SA. „Pracovníci dielne rýchlo rozpoznali klady používania softvéru MT-LINKi,“ uviedol Christian Zanetta. „Väčší prehľad o rizikách poruchy a straty vzácnych materiálov, skutočné meranie kvality výrobkov a oveľa jednoduchšie monitorovanie počas noci – to všetko viedlo k tomu, že tím prijal softvér,“ dodal. Identifikácia príčin porúch, prestojov strojov a iných zlyhaní rýchlo umožnila vylepšené zefektívnenie riešení. Vedúci výroby odhaduje, že od zavedenia systému sa zvýšila doba obrátky stroja o ďalších 5 %. „Zvýšenie doby obrátky stroja má priamy vplyv na rentabilitu stroja. Vďaka nápravným opatreniam, ktoré umožňuje analýza údajov, je návratnosť investície už realitou,“ potvrdil Christian Zanetta. „Otvorenosť softvéru MT-LINKi navyše umožní efektívne prepojenie s naším systémom ERP pri zachovaní značnej jednoduchosti používania,” ubezpečil Gaëtan Sprunger. Spoločnosť CYBERIS SA je preto už teraz schopná zhromažďovať a analyzovať veľké množstvo údajov o strojoch, čo umožňuje okamžité nápravné opatrenia. Niektoré informácie sa zhromažďujú aj na následnú dlhodobejšiu analýzu. Z toho budú profitovať činnosti prediktívnej údržby, ktoré postupne nahradia opravnú údržbu - zdroj nákladných prestojov strojov.

Dodatočná kontrola a zabezpečenie – sľubné vyhliadky na rozšírenie

„Softvér MT-LINKi je v dokonalom súlade s našou obchodnou filozofiou,” zdôraznil Christian Zanetta. „Umožňuje nám robiť pokroky smerom k Priemyslu 4.0 a zároveň si vážiť ľudí, a to vďaka softvérovému nástroju, ktorý si každý ľahko osvojí.“ Od prvých dní boli odborníci z dielní pozývaní, aby si našli čas naučiť sa pracovať so softvérom. FANUC Switzerland ponúka jednodňové školenie na uľahčenie tejto integrácie, ale v prípade spoločnosti CYBERIS SA to nebolo potrebné. „Časom bude mať každý vlastnú technickú podporu na monitorovanie údajov o svojich strojoch,“ uviedol Christian Zanetta. Ľudia zodpovední za toto zavedenie softvéru kladú dôraz aj na zabezpečenie údajov, ktoré sú chránené singulárnym káblovým prenosom. Celková investícia predstavovala menej ako 20 000 CHF, pričom do úvahy sa brala recyklácia materiálu a existujúce pripojenia. „Žiadny cloud, žiadny možný hacking, žiadna porucha siete, žiadne prieťahy v podniku, rýchla a jednoduchá inštalácia, efektívny nástroj za veľmi rozumnú cenu, čo viac si môžete priať pri prechode do éry 4.0?“ povedal na záver Christian Zanetta. „Okrem toho nežiadame nič viac ako novú inštaláciu, pretože v spoločnosti PIBOR ISO SA predpokladáme investíciu do softvéru MT-LINKi od roku 2022,“ oznámil Patrick Frund, práve keď sme sa chystali odísť. Pre spoločnosť FANUC Switzerland bol tento pilotný projekt s prvým testovacím klientom oveľa viac než len overením kvalít softvéru; bol to pre klienta aj skutočný skok smerom k Priemyslu 4.0. To bol cieľ, ktorý vývojári dúfali dosiahnuť.

Autor Michel Pech

MT-LINKi v centre pripojení 4.0

MT-LINKMT-LINKi je softvérový balík pre počítače prepájajúce výrobné stroje, ktorý umožňuje zhromažďovať, spravovať a vydávať celý rad informácií o zobraziteľných strojoch. Zabezpečuje nielen pripojenie CNC strojov FANUC, ale vďaka protokolu OPC-UA pripája aj všetky číslicové zariadenia riadené PLC a CNC iných značiek, ako sú roboty alebo meracie stroje. Tento softvér prispieva aj k príprave strojov na internet vecí (IoT). Informácie pochádzajúce z rôznych zberačov údajov sa tak môžu zhromažďovať a údaje prenášať do počítača. Tie sa potom môžu podľa vopred stanovených prístupových povolení preposielať do tabletov alebo smartfónov. Údaje zozbierané softvérom MT-LINKi sa môžu prenášať aj nadriadenému pracovníkovi podniku zodpovednému za MES, resp. ERP (Manufacturing Execution System, resp. Enterprise Resource Planning), aby mohol zohľadniť analýzu zhromaždených údajov pri riadení výroby. Softvér MT-LINKi je technicky aj finančne veľmi dostupný. Pracovníci dielní a manažment si ho môžu ľahko osvojiť ako nástroj, ktorý im pomáha pri každodennej práci na faktickú analýzu a správne riadenie. Ľahko sa zavádza a umožňuje všetkým spoločnostiam, veľkým aj malým, rýchlo analyzovať ich výrobné údaje a uľahčiť tak ich optimalizáciu v kontexte číselného závodu.MP