Nowy model robota współpracującego CRX-10iAFANUC zaprezentował nowy model robota współpracującego CRX-10iA

Echternach - Niedobór kompetentnych pracowników, nasilająca się presja konkurencyjna i konieczność zwiększenia elastyczności produkcji to obecnie największe wy-zwania producentów. FANUC, wiodący dostawca systemów automatyki i robo-tów przemysłowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zaprezentował podczas targów iREX w Tokio najnowsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, a także innowacje technologiczne odpowiadające na aktualne potrzeby produ-centów.

CRX-10iA - nowy, lekki robot współpracujący FANUC

Podczas targów International Robot Exhibition Tokyo odbył się premierowy pokaz siódmego robota z serii robotów Najnowszy, lekki robot z linii CR FANUC wyznacza nowy standard bezpośred-niej współpracy pracowników fabryk z robotami przemysłowymi. W porównaniu do swoich starszych braci CRX-10iA. jest znacznie lżejszy, dzięki czemu znaj-dzie zastosowanie w znacznie szerszym zakresie aplikacji, m.in. w systemach wykorzystujących mobilne platformy AGV (Automated Guided Vehicle).

Standardowa konsola programująca - Teach Pendant - może być w przypadku tego robota zastąpiona przenośnym tabletem, co w połączeniu z nowym, spe-cjalnym interfejsem użytkownika zwiększa komfort i łatwość użytkowania. No-wy interfejs użytkownika cechuje wyjątkowo intuicyjna obsługa, co sprawia, że jest to bardzo dobre rozwiązanie nie tylko dla doświadczonych użytkowników robotów, ale także dla pracowników posiadających niewielkie doświadczenie w obszarze programowania mechanicznych pracowników.

Nowy CRX-10iA z uwagi na swoje walory staje się optymalnym rozwiązaniem dla klientów, którzy chcą po raz pierwszy użyć robotów w swojej produkcji. Poszerzenie oferty robotów współpracujących marki FANUC jest ukłonem w stronę małych i średnich firm, które w ślad za wysoko zrobotyzowanymi przed-siębiorstwami z branży motoryzacyjnej wykazują coraz większe zapotrzebowa-nie na niezawodne roboty przemysłowe.

CRX-10iA jest dostępny w dwóch wersjach - w wersji z krótkim ramieniem o za-sięgu 1,2 metra oraz w wersji z długim ramieniem o zasięgu do 1,4 metra. W przypadku obu wariantów robota maksymalny udźwig wynosi 10 kg.

Podczas, gdy wszystkie z sześciu wcześniej wprowadzonych na rynek zielo-nych robotów FANUC CR było opartych na sprawdzonych standardach, szero-ko wykorzystywanych w klasycznych robotach marki FANUC, to najnowszy ro-bot CRX-10iA otwiera nowy rozdział w historii japońskiej, zaawansowanej tech-nicznie automatyki przemysłowej.

Proste funkcje i programowanie

Już na pierwszy rzut oka widać, że nowy robot CRX-10iA wyróżnia się ergonomiczną konstrukcją w białym kolorze. Mimo nowego designu za wąskim ramieniem i szczupłym, opływowym korpu-sem robota kryje się dobrze znana jakość idąca w parze z użytecznymi funk-cjami, łatwym montażem i intuicyjnym programowaniem. Nowy CRX-10iA , podobnie jak pozostałe jednostki z serii CR, może być wyposażony w sys-tem wizyjny, który umożliwia autonomiczny załadunek i rozładunek kontenerów lub systemów półkowych. Podczas targów iREX, nowy robot CRX-10iA demonstrował umiejętność sprawnego załadunku bloków metalowych do ob-rabiarki ROBODRILL , z wykorzystaniem funkcji systemu wizyjnego 3D.

Nowy wymiar wizji

Podczas wystawy w Tokio FANUC zaprezentował także innowację z obszaru technologii czujników. Nowy czujnik wizyjny 3DV/1600 umożliwia szybkie prze-chwytywanie obrazu ze znacznie poszerzonym polem widzenia do 1600 milime-trów kwadratowych. Oznacza to, że czujnik niezawodnie wykrywa nawet więk-sze części. Podczas iREX, czujnik został zaprezentowany w ramach aplikacji stworzonej w celu paletyzowania worków. Z uwagi na to, że zarówno czujnik, jak i robot są oryginalnymi produktami marki FANUC wszystkie procesy wizyj-ne takie jak programowanie i aplikacja są zintegrowane w sterowaniu robota.

System oferowany pod nazwą "iRVision" posiada dużą przewagę nad rozwią-zaniami konkurencyjnymi, w których czujnik musi być najpierw podłączony do robota za pomocą komputera. FANUC od lat udoskonala i rozbudowuje zaa-wansowane technicznie systemy wizyjne i czujniki siły, stanowiące zarówno kluczowy element robotyki kolaboracyjnej, jak i ważny krok w kierunku Inteli-gentnych Fabryk (smart factories).

Kolejną premierą targów iREX był nowy robot Delta DR-3iB/8L o udźwigu 8 kilogramów. Nowy robot równoległy będzie standardowo ofero-wany producentom w kolorze białym. DR-3iB/8L w takim wydaniu dobrze wpi-suje się w specyfikację produktów najczęściej oferowanych producentom z branży spożywczej. Zasięg robota sięgający 1600 mm oraz stosunkowo duży udźwig predysponują tę jednostkę do obsługi i załadunku wstępnie zapakowa-nych produktów żywnościowych m.in. w postaci puszek. Właśnie takie zasto-sowanie nowego robota było można obejrzeć na stanowisku firmy FANUC przygotowanym z myślą o targach iREX.

Podczas tej samej wystawy FANUC zaprezentował efekty swoich prac w zakre-sie rozwoju linii robotów SCARA. Odwiedzający wystawę mogli przyjrzeć się nowemu robotowi SR-12io udźwigu 12 kg, który poszerza dotychczasowe możliwości rodziny SCARA. W ramach aplikacji pokazowej nowy SR-12iA prezentował proces montażu ba-terii elektrycznych (imponujący ruch w ramach dużej koperty).

Kolejnym punktem wystawy, szczególnie interesującym dla producentów z branży obróbki metali, była prezentacja robota M-800iA/60 60 zdolnego do jednoczesnej realizacji procesów precyzyjnego cięcia i spawa-nia laserowego, w oparciu o oscylator włóknowy firmy FANUC. Ten rodzaj in-tegracji daje możliwość osiągnięcia perfekcyjnej synchronizacji, ponieważ moc lasera jest automatycznie kontrolowana przez wysoce dokładny ruch robota M-800iA/60, a dodatkowo system oferuje możliwość programowania procesów laserowych za pomocą Teach Pendanta robota. Rozwiązanie to jest szczegól-nie ciekawą propozycją dla linii montażowych działających w fabrykach samo-chodów, gdzie pozwala na precyzyjną obróbkę drzwi lub karoserii samocho-dowej.

Industry 4.0. i sztuczna inteligencja

Integralną częścią wystawy FANUC podczas tegorocznych targów iREX była strefa rozwiązań wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji (AI). W tej części wystawy było można obejrzeć innowacyjne produkty FANUC takie jak system FIELD (otwarta platforma przemysłowa IIoT) i ciekawe rozwią-zania bazujące na sztucznej inteligencji takie jak AI Error Proof (korekta błę-dów) i AI Bin Picking (pobieranie przedmiotów z nieuporządkowanego zbioru tzw. kosza).

System FIELDw pierwszej kolejności został uruchomiony w Japonii i był testowany we wła-snych fabrykach FANUC. Testy przebiegły pomyślnie i dziś system FIELD jest w pełni gotowy do oddania w ręce użytkowników w innych krajach. W Europie ma zostać uruchomiony już w 2020 roku. FIELD powoli zyskuje szerokie grono entuzjastów, którzy zauważają, że ta innowacyjna platforma wyróżnia się na tle innych rozwiązań Internetu Rzeczy (IIoT) dostępnych na rynku. System FIELD gromadzi i analizuje dane pozyskiwane z maszyn i urządzeń, lokalnie (na terenie zakładu), bez potrzeby wysyłania ich do zewnętrznej chmury. W praktyce ozna-cza to, że istotne dane produkcyjne klienta pozostają w jego zakładzie i przy-spieszają proces analizowania i wdrażania płynących z nich wniosków do pro-cesów produkcyjnych, w celu natychmiastowej optymalizacji.

Ciekawą aplikacją prezentowaną podczas targów iREX, był zrobotyzowany system „bin picking” pracujący w ramach platformy FIELD. Podczas prezento-wanego procesu robot, wyposażony w system wizyjny, samodzielnie uczył się jak i w jakiej kolejności pobierać losowo umieszczone części z tzw. kosza deta-li. Swoją wiedzę ugruntowywał wielokrotnie realizując tę samą czynność i anali-zując poszczególne scenariusze realizowanego procesu „bin picking”.

W przypadku tego typu aplikacji proces uczenia jest wzmacniany przez infor-macje (w formie przypisów) dostarczone przez programistę podczas procesu instalacji (funkcja adnotacji). Natomiast, funkcja korekty błędów sztucznej inte-ligencji (AI Error Proof) umożliwia robotowi pomyślną kontrolę części i odrzu-cenie wybrakowanych detali. W momencie, gdy roboty, czujniki i obrabiarki zostają zintegrowane w sieci, stają się pojedynczym inteligentnym systemem produkcyjnym. Opracowując szeroki zakres funkcji sztucznej inteligencji dla robotów, FANUC chce dostarczać swoim klientom wysoce zaawansowane rozwiązania dla fabryk przyszłości.

About FANUC

The FANUC Corporation is one of the worldwide leaders in factory automation for CNC control systems, robots and production machinery (ROBODRILL, ROBOCUT,ROBOSHOT and ROBONANO). Since 1956, FANUC is the pioneer in the development of numerically controlled machines in the automation industry. With 264 FANUC locations worldwide and more than 7,000 employees, FANUC offers a dense network in sales, technical support, research & development, logistics and customer service. 

For more information, please contact:

FANUC Europe Corporation S.A. 
7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg 
Phone: + 352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu