Warunki korzystaniaPoniższe warunki korzystania regulują korzystanie z witryn internetowych (dalej “Witryna”). Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z udostępnionych za jej pośrednictwem usług, zgadza się związać niniejszymi warunkami korzystania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje całości lub części niniejszych warunków korzystania, nie może korzystać z Witryny.

FANUC Polska Sp.z.o.o. PL-52-407 Wroclaw POLAND, jest operatorem, nadzorcą, administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za Witrynę.

W określonych przypadkach niniejsze warunki korzystania mogą być uzupełniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne szczególne postanowienia określone przez FANUC, zwłaszcza w odniesieniu do ofert na produkty i usługi.

1. Prawo autorskie i prawa do korzystania

Zawartość i strukturę Witryny chroni prawo autorskie. Dotyczy to zarówno struktury Witryny, jak i wszystkich zawartych w Witrynie funkcji, informacji, danych, tekstów, ilustracji, materiałów dźwiękowych oraz składników zapewniających poprawne działanie stron Witryny. O ile użytkownik nie korzysta z usług rozszerzonych, które są regulowane szczególnymi postanowieniami, ze wspomnianych informacji i treści można korzystać wyłącznie w zakresie wyznaczonym funkcjami oferowanymi w Witrynie. Jeśli jakakolwiek zawartość Witryny jest dostępna do pobrania i wydrukowania, FANUC udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego i ograniczonego prawa do korzystania z tej zawartości do celów prywatnych i niekomercyjnych. Na mocy tego prawa użytkownik nie może korzystać z takiej zawartości Witryny w celach komercyjnych, natomiast zawartość ta może służyć podejmowaniu decyzji komercyjnych, na przykład o wszczęciu negocjacji z FANUC w zakresie produktów FANUC reklamowanych w Witrynie. We wszystkich pozostałych przypadkach użytkownik nie nabywa żadnych praw do zawartości, materiałów, programów i składników Witryny, chyba że uzyska na to w inny sposób zgodę FANUC. W szczególności użytkownik
a) nie może modyfikować ani usuwać informacji o prawie autorskim ani innych prawach własności umieszczonych w zawartości;
b) nie może w żaden sposób modyfikować zawartości ani publicznie wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać lub w inny sposób korzystać z niej w jakichkolwiek celach publicznych lub komercyjnych;
c) nie może przesyłać zawartości innym osobom trzecim;
d) nie może korzystać z Witryny w sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie lub pogorszenie dostępności Witryny lub który jest m.in. sprzeczny z prawem, oszukańczy, niedozwolony, szkodliwy lub związany z takimi zakazanymi działaniami.

2. Znaki towarowe i logo

Znaki towarowe i logo używane w Witrynie podlegają ochronie prawnej. Z tego względu na korzystanie z takich znaków towarowych i logo należy wcześniej uzyskać zgodę podmiotów posiadających do nich stosowne prawa.

3. Odpowiedzialność za informacje i zawartość, dostępność

O ile wyraźnie nie określono tego inaczej, przedstawiane informacje i zawartość nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy przez FANUC. Z tego względu opisy produktów lub usług nie są uznawane za oferty, które po zaakceptowaniu automatycznie przekształcają się w zobowiązania umowne.
Wyświetlanie określonych informacji nie oznacza, że FANUC doradza, zaleca lub prosi o zakup konkretnego produktu lub usługi. Jedynym celem takiego wyświetlenia informacji jest bowiem pomoc użytkownikom w podejmowaniu autonomicznych decyzji dotyczących przydatności konkretnego produktu lub usługi do konkretnego zastosowania.

Witryna i zamieszczone w niej informacje oraz treści są starannie kompilowane. FANUC dba o zapewnienie aktualności i poprawności wszystkich informacji i całej zawartości w Witrynie. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre te elementy będą obarczone błędami lub nieaktualne. Z tego względu FANUC nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, dokładność ani kompletność informacji i zawartości w Witrynie, zwłaszcza w odniesieniu do cen i informacji o produktach. Ponadto FANUC nie udziela żadnej gwarancji, że wspomniane informacje i zawartość są wolne od wad i nadają się do określonego celu. Ryzyko polegania na takich opiniach, poradach, deklaracjach, oświadczeniach lub informacjach ponosi Użytkownik.

FANUC nie gwarantuje, że usługi zapewniane w ramach Witryny będą świadczone bez zakłóceń, błędów i opóźnień czasowych, chociaż dokłada starań, aby ich dostępność była jak najlepsza.

4. Hiperłącza i witryny internetowe osób trzecich

Dla wygody Użytkownika FANUC może udostępniać łącza do witryn internetowych osób trzecich (np. Youtube, Twitter lub Facebook). Wszystkie te łącza przed uaktywnieniem zostały przez FANUC wnikliwie sprawdzone. FANUC nie może jednak wykluczyć, że po weryfikacji operatorzy wprowadzą zmiany w zawartości takich witryn, nie ponosi zatem odpowiedzialności za zawartość tych witryn. W szczególności FANUC nie gwarantuje, że zawartość takich witryn jest aktualna, poprawna i kompletna. Jeśli Użytkownik korzysta ze wspomnianych łączy, czyni to na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie swojego urządzenia przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami.
Jeśli jednak w tak przywoływanych witrynach Użytkownik wykryje nielegalne, niestosowne lub błędne informacje lub zawartość, powinien bezzwłocznie powiadomić o tym FANUC.
FANUC nie promuje, nie udziela żadnych gwarancji ani nie formułuje żadnych oświadczeń w odniesieniu do wspomnianych witryn internetowych, publikowanych tam informacji ani opisywanych tam produktów lub usług. Obecność łączy nie oznacza, że FANUC lub Witryna są sponsorami, promotorami lub uprawnionymi użytkownikami znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli praw autorskich wyświetlanych lub udostępnianych za pośrednictwem łączy ani nie są z tymi elementami powiązani. Obecność łączy nie oznacza także, że witryna, do której prowadzą wspomniane łącza, ma jakiekolwiek upoważnienie do korzystania ze znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub symboli praw autorskich FANUC, podmiotów zależnych FANUC lub podmiotów stowarzyszonych FANUC.
Wyraźnie zakazuje się tworzenia ramek lub wbudowanych łączy z innych witryn internetowych do Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody FANUC. W szczególności Użytkownik nie może używać hiperłączy, aby umieścić lub wyświetlić Witrynę lub jej treść w takiej ramce.

5. Informacje przekazywane przez Użytkownika

FANUC nie chce, aby Użytkownik za pośrednictwem Witryny przesyłał FANUC informacje poufne lub zastrzeżone, a Użytkownik nie powinien tego robić. Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub materiały przesłane FANUC przez Użytkownika lub osoby działające w imieniu Użytkownika nie będą uznane za informacje poufne lub informacje zastrzeżone. Jeśli Użytkownik przesyła FANUC takie informacje lub materiały, udziela wówczas FANUC nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej i bezpłatnej licencji na ich używanie, powielanie, wyświetlanie, publiczne prezentowanie, przesyłanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oraz zgadza się, że FANUC może bez ograniczeń korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji lub wiedzy przekazanej FANUC przez Użytkownika lub osoby działające w imieniu Użytkownika. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FANUC nie chce, aby Użytkownik przekazywał FANUC informacje lub materiały mające charakter zniesławiający, zastraszający, obsceniczny, nękający lub w inny sposób niezgodne z prawem lub zawierające własność osób trzecich. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że nie przekaże FANUC tego typu informacji ani materiałów. FANUC może usuwać z Witryny takie informacje lub materiały.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

FANUC ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie oraz za szkody i straty spowodowane umyślnym naruszeniem obowiązków lub rażącym niedochowaniem należytej staranności. Wszelka inna odpowiedzialność FANUC, zwłaszcza za szkody i straty spowodowane nieznacznym niedochowaniem należytej staranności, jest wyłączona w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa właściwego.
Bez względu na powyższe postanowienia wszelkie dodatkowe przypadki niedochowania należytej staranności przez użytkownika – zwłaszcza brak współpracy, błędy organizacyjne, niewłaściwe sporządzanie kopii zapasowych lub niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie innych zobowiązań umownych – obniżają kwotę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

7. Zmiany

FANUC może w dowolnej chwili zakończyć lub zawiesić udostępnianie lub dokonać zmiany każdego składnika i każdej funkcji Witryny. FANUC może również bez powiadomienia nałożyć ograniczenia na wybrane funkcje i usługi albo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Witryny.
FANUC może według własnego uznania zmieniać niniejsze warunki korzystania. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza, że Użytkownik akceptuje takie zmienione warunki.

8. Prawo właściwe

Działanie Witryny jest regulowane prawem luksemburskim.
Echternach, luty 2015 r.