Odpowiedzialność społeczna

Siłą marki FANUC jest przede wszystkim specjalistyczna wiedza i nowoczesna technologia. Wysokie nakłady finansowe na badania i rozwój od zawsze idą w parze z wysiłkami na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ludzkiej społeczności. Nie jesteśmy obojętni na wyzwania współczesnego świata, dlatego z dużym zaangażowaniem promujemy i wdrażamy rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki.

Koncern globalny, działania lokalne

Odpowiedzialność ekologiczna jest ważnym aspektem naszych działań w trosce o środowisko. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz finansujemy system zbierania zużytego sprzętu, jego przetwarzanie, odzysk oraz recykling.

Firma FANUC Polska Sp. z o. o jest zarejestrowana w Rejestrze Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (dostępnego pod adresem http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php), pod numerem E0011206WBW.

W myśl USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, ze zm.) posiadamy umowę z firmą KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A. zarejestrowaną w rejestrze pod numerem E0008477ZPRBP. Działalność naszego partnera koncentruje się na recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a także doradztwie w zakresie recyklingu zużytego sprzętu i ochrony środowiska. W ramach współpracy z firmą współfinansujemy ekologiczne kampanie edukacyjne prowadzone w szkołach.

Inwestujemy w zasoby ludzkie, edukację i dokładamy wszelkich starań, by nieustannie rozwijać świadomość ekologiczną w naszym bezpośrednim otoczeniu i zapobiegać wszelkim zanieczyszczeniom środowiska.

Integralnym celem naszych działań jest wspieranie i zachęcanie Klientów do upowszechniania postaw proekologicznych w środowisku produkcji przemysłowej.

Naszych Klientów informujemy, że nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a w szczególności dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz jest karalne. Prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem.

UWAGA!

Zakazuje się demontażu oraz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Powinien on być wyłącznie przekazywany do firm zbierających zużyty sprzęt lub do zakładów przetwarzania. Art. 95 ww. USTAWY wskazuje, że kto wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

Symbol przekreślonego pojemnika umieszczany na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

INFORMACJE O SYSEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 • Zużyty sprzęt można zostawić bezpłatnie u dystrybutora lub w sklepie, w którym nabywa się nowy sprzęt tego samego rodzaju, w stosunku jeden do jeden! Oznacza to, że w miejscu zakupu można zostawić np. starą lodówkę kupując nową.
 • W momencie, kiedy dystrybutor dostarczy klientowi sprzęt do domu jest obowiązany do bezpłatnego zabrania zużytego sprzętu, również w przypadku zakupu sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 • Małogabarytowy, zużyty sprzęt o wymiarach nieprzekraczających 25 cm można zostawić bezpłatnie w sklepie o powierzchni minimum 400 m2 bez konieczności kupowania nowego sprzętu!
 • Zużyty sprzęt można przekazać do zakładów przetwarzania lub punktów zbierania, do których należą między innymi Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowane przez gminy. Adresy punktów zbierania są udostępniane na stronach internetowych lub tablicach ogłoszeniowych urzędów gminy.
 • Zużyty sprzęt można zostawić nieodpłatnie w punkcie serwisowym, jeżeli okazało się, że jego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych.

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

PAMIĘTAJ:

 • Nie wyrzucaj zużytych urządzeń razem z innymi odpadami!
 • Zużytego sprzętu nie wolno umieszczać łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny do 5 000 zł
 • Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do przeznaczonych do tego punktów zbiórki ZSEE
 • Informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik może uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=1&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj)
 • Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi
 • Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!

Pamiętaj! Każdy z nas właściwym postępowaniem ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY!

KGO (koszt gospodarowania odpadami) liczony na kg sprzętu wynosi KGO = 0.03 zł/kg.