ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENART. 1 TOEPASSELIJKHEID –BESTELLINGEN –BEPERKING GEBRUIK
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die worden afgesloten tussen de klant en FANUC Benelux BV. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten van de klant. Er kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken van deze algemene verkoopvoorwaarden.
1.2 De aanbiedingen van FANUC Benelux BV zijn vrijblijvend. De verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer FANUC een bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd of begonnen is met de uitvoering ervan.
1.3 Het beleid van FANUC Benelux BV verbiedt het gebruik van al haar producten voor de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de stockage/opslag van massavernietigingswapens (kernwapens, biologische wapens, chemische wapens of raketten). Verder kan wederuitvoer naar een ander land onderworpen zijn aan de vergunning van het land waarvandaan de producten opnieuw uitgevoerd zijn. FANUC Benelux BV behoudt zich aldus het recht elke bestelling te weigeren of de verdere uitvoering van een bestelling te weigeren indien die een schending of een dreigende schending van voormeld verbod zou inhouden, zonder schadevergoedingsplichtig te zijn.
1.4 FANUC Benelux BV verbiedt het gebruik van al haar producten voor medische en chirurgische toepassingen, waarbij het product rechtsreeks in contact komt met het menselijk lichaam.
1.5 FANUC Benelux BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat gemaakt wordt van haar producten, in het bijzonder wanneer dit gebruik in strijd is met ART. en 1.3 en 1.4

ART. 2 WIJZIGINGEN VAN DE BESTELLING
2.1 De prijzen en termijnen worden altijd bepaald voor een uitvoering die geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de bestelling. Ze binden FANUC Benelux BV niet voor bijkomende leveringen en prestaties. FANUC Benelux BV behoudt het recht om de voorziene leveringen en prestaties geheel of gedeeltelijk te vervangen door leveringen en prestaties van een gelijkwaardige of betere kwaliteit, zelfs indien deze bekomen wordt door andere middelen.
2.2 Indien de klant tijdens de uitvoering wijzigingen aanbrengt aan de specificaties of aan de kenmerken van materiaal en uitrusting, de schema’s, de eventuele voorwaarden van de prestaties en/of de ontvangst, over de uitgebreidheid of de aard van de prestaties zal de eventuele meerprijs van deze wijzigingen, voor zover deze aangenomen werden door FANUC Benelux BV ten laste van de klant zijn. De klant wordt eraan gehouden om via aangetekend schrijven, ten minste 30 werkdagen vooraf, alle aangebrachte wijzigingen in de specificatie of de kenmerken van het materiaal en de uitrusting, de schema’s, de eventuele voorwaarden van de prestatie en/of ontvangst met betrekking tot de uitgebreidheid of de aard van de prestaties aan te kondigen. In geen geval kan FANUC Benelux BV verantwoordelijk gesteld worden voor de verlenging van de termijnen die aanvankelijk voorzien waren in geval van aangebrachte wijzigingen door de klant.

ART. 3 PRIJZEN EN TERMIJNEN
3.1 De prijzen worden bepaald bij het aanbod van FANUC Benelux BV. Ze zijn exclusief belastingen. De transportkosten zijn voor rekening van de klant.
3.2 De termijnen en plaatsen van levering worden bepaald bij Het aanbod van FANUC Benelux BV. Behoudens een uitdrukkelijk en bindend akkoord omtrent de leveringstermijnen, worden deze leveringstermijnen enkel ten indicatieve titel vermeld.
3.3 Ze vangen aan op de laatste van volgende data:
- deze van bewijs van ontvangst van de bestelling.
- deze wanneer de bestelling overeenkomstig ART. 1.2 definitief is geworden tussen de twee partijen.

ART. 4 VOORWAARDEN VAN DE HERZIENING VAN DE PRIJZEN
4.1 De prijzen zijn standvastig en niet voor herziening vatbaar tijdens de geldigheidsperiode van het aanbod of bij ontstentenis gedurende drie maanden, te beginnen bij de datum van het aanbod van FANUC Benelux BV. Deze aanbiedingen en prijzen vervallen bij het verstrijken van deze geldigheidsperiode.
4.2 Indien zich een aanzienlijke stijging voordoet in de prijs van brandstoffen, metaal, grondstoffen, apparatuur of andere productiekosten, heeft FANUC Benelux BV het recht om de prijs die bepaald was in haar aanbod aan te passen.

ART. 5 BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald zoals aangegeven in de orderbevestiging of offerte van FANUC Benelux BV, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest opeisbaar die zal worden berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand. Bovendien zal FANUC Benelux BV gerechtigd zijn op een schadevergoeding die 10 % bedraagt van het bedrag van de openstaande factuur, met een minimum van 250 EUR per openstaande factuur.

ART. 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 De levering van het verkochte materiaal en uitrusting geschiedt onder het voorbehoud van eigendom door FANUC Benelux BV. Zolang de volledige prijs, inclusief BTW, niet volledig betaald is door de koper, blijven de geleverde goederen eigendom van FANUC Benelux BV en is het de koper uitdrukkelijk verboden om de goederen te verwerken, onroerend te maken door incorporatie, verder te verkopen of anderszins te vervreemden. Vanaf de levering van de goederen, zal de klant echter het risico dragen voor eventueel geleden of veroorzaakte schade ingevolge welke oorzaak dan ook, eveneens ten aanzien van FANUC Benelux BV en elke derde.

ART. 7 TRANSPORT-VERZEKERING
7.1 Behalve bij andersluidend schriftelijk akkoord vallen kosten en risico van het transport, verzekering en behandeling ten laste van de klant. In geval dat FANUC Benelux BV de verantwoordelijkheid van transport zou aanvaarden, dient de klant de controle bij aankomst van het materiaal over te laten aan FANUC Benelux BV.

ART. 8 WAARBORGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
8.1 De machines van FANUC Benelux BV zijn gewaarborgd gedurende een periode van 3 + 24 maanden en wisselstukken zijn gewaarborgd voor een periode van 12 maanden vanaf levering tegen elk gebrek in de constructies of montage, voor zover dit gebrek ten laste zou zijn van FANUC Benelux BV. Tijdens de waarborgtermijn beperken de verplichtingen van FANUC Benelux BV zich tot het leveren of herstellen op zijn kosten, binnen een zo kort mogelijke termijn, van elk onderdeel van haar levering behept met een gebrek, op voorwaarde dat het vastgestelde defect voortkomt door het gebruik van materiaal van slechte kwaliteit, of door een gebrek in de constructie of de montage, duidelijk aangetoond door de klant. Om te kunnen genieten van bovenvermelde tussenkomsten, dient de klant FANUC Benelux BV op de hoogte te brengen binnen een termijn van drie dagen per aangetekende brief met opgave van de vastgestelde gebreken en bewijzen kunnen voorleggen van deze. Hij dient aan FANUC Benelux BV alle faciliteiten te verlenen om over te gaan tot vaststelling van de bedoelde gebreken en, indien noodzakelijk, de herstelling door derden te laten uitvoeren, zo niet verliest hij elk recht op waarborg.
8.2 De waarborg is niet van toepassing indien de vastgestelde gebreken voortvloeien uit een andere oorzaak dan hierboven vermeld; ze is in het bijzonder niet van toepassing in geval van normale slijtage, evenals niet bij oorzaken te wijten aan de klant of gebruiker, nalatigheid, foutief onderhoud of nazicht, abnormaal of verkeerd gebruik, enz. , ook niet in geval van overmacht, toeval of vernietiging veroorzaakt door een derde. Herstelling of levering van de onderdelen tijdens de waarborgperiode, kan niet als gevolg hebben dat deze verlengd wordt. Indien de levering of de voltooiing van de montage verlaat wordt door redenen niet te wijten aan FANUC Benelux BV, mag de waarborgtermijn niet overschreden worden met meer dan drie maanden te beginnen bij de datum waarbij deze contractueel gezien ten einde liep.
8.3 Elke tussenkomst van FANUC Benelux BV onder de door haar verstrekte waarborg vervalt indien het onderhoud niet wordt of werd uitgevoerd conform de richtlijnen van FANUC Benelux BV door een FANUC Benelux BV erkend technieker.

ART. 9 SOFTWARE
9.1 De klant heeft de toelating om de software te gebruiken die geleverd zijn door FANUC Benelux BV en dit conform de licentieovereenkomst die vervat in de geleverde software.
9.2 De klant mag in geen geval de software onder welke vorm dan ook kopiëren of doorgeven aan derden.

ART.10 DOKUMENTEN
10.1 De documenten, plannen en schema’s doorgegeven aan de klant in het kader van de voorbereiding of de uitvoering van de bestelling, blijven eigendom van FANUC Benelux BV. Indien het aanbod van FANUC Benelux BV niet gevolgd wordt door een bestelling, moeten de documenten, plannen en schema’s, gegeven ter ondersteuning van het aanbod, spontaan terug overgemaakt worden aan FANUC Benelux BV vanaf het verstrijken van de geldigheid van het aanbod.
10.2 De partijen verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens door te geven aan derden, zonder de schriftelijke toelating van de andere partij.

ART. 11 AANSPRAKELIJKHEID –OVERMACHT
11.1 Algemeen
FANUC Benelux BV wijst elke verantwoordelijkheid af voor betwistingen of schade voortvloeiend uit een gebrek dat veroorzaakt werd door een totaal andere oorzaak dan vermeld in ART. 8, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de normale slijtage en oorzaken te wijten aan de klant of de gebruiker. FANUC Benelux BV kan enkel verantwoordelijk gesteld worden in geval van klachten ingediend overeenkomstig ART. 8. Daar waar het de door de klant aangebrachte wijzigingen aan de bestelling betreft, wijst FANUC Benelux BV alle verantwoordelijkheid van de hand, indien deze niet op de hoogte werd gebracht overeenkomstig ART. 2. In geen enkel geval kan FANUC Benelux BV verantwoordelijk gesteld worden voor de verlenging van de aanvankelijk voorziene termijn in geval van wijzigingen aangebracht door de klant.
11.2 Overmacht
FANUC Benelux BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet respecteren van zijn verbintenissen indien de niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, tekort aan personeel, energie, brandstof, machines en materialen, technische gebreken of gebrek aan opbrengst, oorlog, onlusten, een arbeidsgeschil, natuurramp, brand, overstroming, aardbeving, explosie of terroristische daad. In geval van een tekort aan producten is FANUC Benelux BV gerechtigd de productie en levering van producten naar eigen inzicht te weigeren.
11.3 Vrijstelling van aansprakelijkheid
Behalve in geval van een geformuleerde klacht overeenkomstig ART.8 en in geval van bedrog, kan FANUC Benelux BV niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade voortvloeiend uit een lichte of zware persoonlijke fout of een zware fout van zijn uitvoeringsagenten of aangestelden.
 
ART. 12 KENTEKENS
12.1 Het is verboden voor de klant de aangebrachte kenmerken en de identificerende elementen aangebracht door FANUC Benelux BV op zijn materiaal en uitrusting te verplaatsen, te verbergen of te verwijderen.

ART.13 GDPR
13.1 FANUC verwerkt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: volledige naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen voor boekhouddoeleinden en andere bedrijf gerelateerde activiteiten, zoals verwerking van inkooporders. Indien persoonlijke gegevens met derden worden gedeeld of buiten de EER worden overgedragen, dan gebeurt dit alleen met passende beveiligingsmaatregelen. FANUC houdt persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang als vereist door de wet. Klachten moeten worden ingediend bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In geval van verdere vragen, het melden van een inbreuk op de gegevensbescherming of het wijzigen van persoonlijke gegevens, contacteer FANUC via dataprotection@fanuc.eu 

ART.14 MEDEDELINGEN

14.1 Onverminderd het bepaalde van ART. 8.1, dient elke ingebrekestelling van FANUC Benelux BV door middel van aangetekend schrijven gericht te worden aan FANUC Benelux BV, gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 15. Iedere mededeling en communicatie die niet op deze wijze plaatsvindt, zal geen gevolg ressorteren.
14.2 De verplichting voor de klant om zich per aangetekend schrijven te richten tot FANUC Benelux BV Benelux, gevestigd te B-2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 15, dient ook elk contact met de moedervennootschap vooraf te gaan. Iedere mededeling en communicatie die niet op deze wijze plaatsvindt, zal geen gevolg ressorteren.

ART.15 TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE RECHTBANKEN

15.1 De contractuele relatie tussen FANUC Benelux BV en haar klanten wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Elk geschil betreffende de uitvoering, de interpretatie en de betekenis van het onderhavig contract, zal behandeld worden door de rechtbanken van Brussel, de welke een exclusieve bevoegdheid hebben.

ART.16 GELDIGHEID

16.1 Indien een bepaling in deze algemene verkoopsvoorwaarden of enig onderdeel daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling onverminderd van kracht.

ART.17 VOLLEDIGE OVEREENKOMST
17.1 Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen FANUC Benelux BV en de klant en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen (zowel schriftelijk als mondeling) die het voorwerp hiervan betreffen. Elke toevoeging aan of aanpassing van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van FANUC Benelux BV te worden ondertekend. Dit geldt ook voor het geval afstand wordt gedaan van de vereiste van schriftelijke vastlegging.