ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENART. 1: TOEPASSELUKHEID —BESTELLINGEN —BEPERKING GEBRUIK

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor producten en diensten die worden afgesloten tussen de klant en Fanuc Benelux BVBA. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten van de klant,

1.2 De aanbiedingen van Fanuc Benelux BVBA zijn vrijblijvend. De verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer Fanuc een bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd via een orderbevestiging. Enkel de orderbevestiging zal de uiteindelijke overeenkomst uitmaken tussen partijen. De orderbevestiging vervangt de eerdere aanbieding en/of de daarop volgende bestelling. Bij gebreke aan een orderbevestiging en waarbij Fanuc Benelux BVBA de bestelling van de klant uitvoert, zullen de aanbieding en de bestelling de overeenkomst uitmaken tussen partijen.

1.3 In overeenstemming met Verordening 428/2009/EG van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, alsook enige andere toepasselijke nationale en internationale regelgeving, verbiedt Fanuc Benelux BVBA het gebruik van haar producten voor de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de stockage/opslag van massavernietigingswapens (kernwapens, biologische wapens, chemische wapens of raketten) of enig ander militair gebruik. Fanuc verbiedt eveneens de wederuitvoer naar een ander land wanneer deze wederuitvoer onderworpen is aan de vergunning van het land waarvandaan de producten opnieuw uitgevoerd zijn. Fanuc verbiedt eveneens de wederuitvoer naar een ander land of de wederverkoop aan een andere koper indien deze wederuitvoer en/of wederverkoop verboden is op basis van onder meer nationale en internationale sancties en internationale verdragen. Fanuc Benelux BVBA verbiedt het gebruik van al haar producten voor medische en chirurgische toepassingen, waarbij het product rechtsreeks in contact komt met het menselijk lichaam.

1.4 De klant dient steeds de naam en het adres van de eindgebruiker van de bestelde producten en diensten op te geven, alvorens Fanuc Benelux BVBA kan overgaan tot het leveren van de producten of diensten.

1.5 Fanuc Benelux BVBA behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren of de verdere uitvoering van een bestelling te weigeren indien die een schending of een dreigende schending van het verbod en het onrechtmatig gebruik, zoals vermeld in artikel 1.3, zou inhouden, zonder dat de klant hierbij gerechtigd is op enige schadevergoeding.

1.6 Indien Fanuc Benelux BVBA bij een controle vaststelt dat er sprake is van die een schending of een dreigende schending van het verbod en het onrechtmatig gebruik, zoals vermeld in artikel 1.3, is Fanuc Benelux BVBA gerechtigd om de geleverde producten terug te halen op kosten van de klant.

1.7 Ingeval van een vastgestelde schending of dreigende schending van het verbod en het onrechtmatig gebruik, zoals vermeld in artikel 1.3, dient de klant aan Fanuc Benelux BVBA een forfaitaire schadevergoeding te betalen van een bedrag van 25.000 EUR per inbreuk.

De klant zal Fanuc Benelux BVBA ook vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden ten opzichte van Fanuc Benelux BVBA ten gevolge van de schending door de klant van het verbod, zoals geformuleerd in artikel 5.1.

1.8 Ingeval van een vastgestelde schending of dreigende schending van het verbod en het onrechtmatig gebruik, zoals vermeld in artikel 1.3, zal Fanuc Benelux BVBA dit melden aan de klant en zal de klant onmiddellijk enig verder gebruik van de geleverde producten en diensten staken, waarbij de klant aan Fanuc Benelux BVBA betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per dag van voortdurend gebruik.

ART. 2: WIJZIGINGEN VAN DE BESTELLING

2.1 De prijzen hebben enkel betrekking op de producten en diensten, zoals omschreven In de orderbevestiging, dan wel de door Fanuc Benelux BVBA aanvaarde en uitgevoerde bestelling bij gebreke aan een orderbevestiging. Ze binden Fanuc Benelux BVBA niet voor bijkomende producten en diensten. Fanuc Benelux BVBA behoudt het recht om de voorziene producten en diensten geheel of gedeeltelijk te vervangen door producten en diensten van een gelijkwaardige of betere kwaliteit, zelfs indien deze bekomen wordt door andere middelen.

2.2 Indien de klant wijzigingen aanbrengt aan de specificaties of aan de kenmerken van materiaal en uitrusting, de schema's, de eventuele voorwaarden van de prestaties en/of de ontvangst, over de uitgebreidheid of de aard van de prestaties zal de eventuele meerprijs van deze wijzigingen, voor zover deze aanvaard werden door Fanuc Benelux BVBA ten laste van de klant zijn. De klant dient alle aangebrachte wijzigingen in de specificatie of de kenmerken van het materiaal en de uitrusting, de schema's, de eventuele voorwaarden van de prestatie en/of ontvangst met betrekking tot de uitgebreidheid of de aard van de prestaties minstens dertig werkdagen op voorhand via aangetekend schrijven aan te kondigen. In geen geval kan Fanuc Benelux BVBA verantwoordelijk gesteld worden voor de verlenging van de termijnen die aanvankelijk voorzien waren in geval van aangebrachte wijzigingen door de klant.

ART. 3: PRIJZEN EN TERMIJNEN

3.1 De prijzen worden bepaald bij het aanbod van Fanuc Benelux BVBA. Ze zijn exclusief belastingen. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant.

3.2 De termijnen en plaatsen van levering alsook het tijdstip voor leveren van diensten worden bepaald in de orderbevestiging, dan wel de door Fanuc Benelux BVBA aanvaarde en uitgevoerde bestelling bij gebreke aan een orderbevestiging De leveringstermijn(en) in de aanbieding word (en) enkel ten indicatieve titel vermeld.

3.3 De leveringstermijnen gaan in op de dag volgend op de orderbevestiging, dan wel de door Fanuc Benelux aanvaarde en uitgevoerde bestelling bij gebreke aan een orderbevestiging.

ART. 4: VOORWAARDEN VAN DE HERZIENING VAN DE PRIJZEN

4.1 De prijzen zijn vast en niet voor herziening vatbaar tijdens de geldigheidsperiode vermeld in de aanbieding. De aanbieding geldt gedurende dertig dagen, te beginnen bij de datum van de aanbieding van Fanuc Benelux BVBA. Deze aanbiedingen en prijzen vervallen bij het verstrijken van deze geldigheidsperiode.

4.2 Indien zich een stijging voordoet in de prijs met meer dan 20% ten opzichte van de prijs vermeldt in de aanbieding van brandstoffen, metaal, grondstoffen, apparatuur of andere productiekosten, heeft Fanuc Benelux BVBA het recht om de prijs die bepaald was in haar aanbieding aan te passen.

ART. 5: BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald zoals aangegeven in de orderbevestiging of aanbieding van Fanuc Benelux BVBA, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opeisbaar die zal worden berekend in overeenstemming met de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand. Bovendien zal Fanuc Benelux BVBA gerechtigd zijn op een schadevergoeding die 10 % bedraagt van het bedrag van de openstaande factuur, met een minimum van 250 EUR per openstaande factuur.

ART. 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De levering van producten geschiedt onder het voorbehoud van eigendom door Fanuc Benelux BVBA. Zolang de volledige prijs, inclusief BTW, niet volledig betaald is door de klant, blijven de geleverde goederen eigendom van Fanuc Benelux BVBA en is het de klant uitdrukkelijk verboden om de goederen te verwerken, onroerend te maken door incorporatie, verder te verkopen of anderszins te vervreemden. Vanaf de levering van de goederen, zal de klant echter het risico dragen voor eventueel geleden of veroorzaakte schade ingevolge welke oorzaak dan ook, eveneens ten aanzien van Fanuc Benelux BVBA en elke derde.

6.2 Het eigendomsvoorbehoud, zoals geformuleerd In ART. 6.1 is van toepassing op alle producten van Fanuc Benelux BVBA, met inbegrip van de onderdelen die door Fanuc Benelux BVBA worden gebruikt in het kader van een uit te voeren onderhoud of andere diensten alsook op de onderdelen van Fanuc Benelux BVBA die de klant zelf gaat monteren.

ART. 7: TRANSPORT-VERZEKERING

7.1 De levering van de producten geschiedt EXW (Incoterms 2010) te Mechelen (BE). In geval dat Fanuc Benelux BVBA de verantwoordelijkheid van transport zou aanvaarden, dient de klant de kosten voor het transport te betalen.

ART. 8: WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De producten van Fanuc Benelux BVBA zijn gewaarborgd gedurende een periode van 3 + 24 maanden vanaf levering tegen elk gebrek in de constructies of montage, voor zover dit gebrek ten laste zou zijn van Fanuc Benelux BVBA. Tijdens de waarborgtermijn beperken de verplichtingen van Fanuc Benelux BVBA zich tot het leveren van een gelijkwaardig vervangstuk of het herstellen op haar kosten, binnen een zo kort mogelijke termijn, van elk onderdeel met een gebrek.
Fanuc Benelux BVBA is aansprakelijk voor de gebrekkige uitvoering van haar diensten die niet overeenstemt met de contractuele afspraken tussen partijen, gedurende één jaar na het verlenen van de desbetreffende diensten. Om te kunnen genieten van bovenvermelde tussenkomsten, dient de klant Fanuc Benelux BVBA op de hoogte te brengen binnen een termijn van drie werkdagen na de vaststelling van het gebrek per aangetekende brief met opgave van de vastgestelde gebreken en bewijzen kunnen voorleggen van deze. Hij dient aan Fanuc Benelux BVBA alle faciliteiten te verlenen om over te gaan tot vaststelling van de bedoelde gebreken en, indien noodzakelijk, de herstelling door derden te laten uitvoeren, zo niet verliest hij elk recht op waarborg.

8.2 De waarborg Is niet van toepassing indien de vastgestelde gebreken voortvloeien uit normale slijtage, een gebruik van de geleverde producten door de klant dat niet strookt met de opgegeven specificaties en elke andere richtlijnen van Fanuc Benelux BVBA., De waarborg is ook niet van toepassing Indian het gebrek is ontstaan door, toeval of vernietiging veroorzaakt door een derde.

8.3 Herstelling of levering van de onderdelen tijdens de waarborgperiode, kan niet als gevolg hebben dat deze verlengd wordt. Indien de levering of de voltooiing van de montage wordt uitgesteld door redenen niet te wijten aan Fanuc Benelux BVBA, wordt de waarborgtermijn eveneens niet verlengd.

8.4 De aansprakelijkheid van Fanuc Benelux BVBA is beperkt tot de directe, materiele schade met uitsluiting van enige bedrijfsschade, winstderving of enige andere gevolgschade.

8.5 De producten en diensten van Fanuc Benelux BVBA worden geleverd op basis van de door de klant verstrekte technische gegevens en informatie. Fanuc Benelux BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit foutieve gegevens die zijn meegedeeld door de klant.

8.6 Elke tussenkomst van Fanuc Benelux BVBA onder de door haar verstrekte waarborg vervalt indien het onderhoud niet wordt of werd uitgevoerd conform de richtlijnen van Fanuc Benelux BVBA door een door Fanuc Benelux BVBA erkend technieker.

ART. 9: SOFTWARE

9.1 De klant heeft de toelating om de software te gebruiken die geleverd is door Fanuc Benelux BVBA en dit conform de licentieovereenkomst die vervat is in de geleverde software.

9.2 De klant mag in geen geval de software onder welke vorm dan ook kopiëren of doorgeven aan derden.

ART. 10: DOCUMENTEN

10.1 De documenten, plannen en schema's doorgegeven aan de klant in het kader van de voorbereiding of de uitvoering van de levering, blijven eigendom van Fanuc Benelux BVBA. Indien de aanbieding van Fanuc Benelux BVBA niet gevolgd wordt door een bestelling binnen de geldigheidstermijn van de aanbieding zoals omschreven In artikel 4, moeten de documenten, plannen en schema's, gegeven ter ondersteuning van de aanbieding, spontaan terug overgemaakt worden aan Fanuc Benelux BVBA binnen de 10 werkdagen vanaf het verstrijken van de geldigheid van het aanbod. Bij laattijdige teruggave van deze documenten zal Fanuc Benelux BVBA zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR per dag vertraging.

10.2 De partijen verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens door te geven aan derden, zonder de schriftelijke toelating van de andere partij. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens die als zodanig worden benoemd door partijen. De gegevens vermeld In ART. 10 zijn steeds vertrouwelijk.

ART. 11: OVERMACHT

11.1 Fanuc Benelux BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet respecteren van zijn verbintenissen indien de niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, tekort aan personeel, energie, brandstof, machines en materialen, technische gebreken of gebrek aan opbrengst, oorlog, onlusten, een arbeidsgeschil, natuurramp, brand, overstroming, aardbeving, explosie of terroristische daad. In geval van een tekort aan producten is Fanuc Benelux BVBA gerechtigd de productie en levering van producten naar eigen inzicht te weigeren. Indien Fanuc Benelux BVBA geconfronteerd wordt met een situatie van overmacht, is zij gerechtigd om de uitvoering van de orderbevestiging, dan wel de door Fanuc Benelux aanvaarde en uitgevoerde bestelling bij gebreke aan een orderbevestiging op te schorten gedurende de overmacht.

ART. 12: KENTEKENS EN IDENTIFICATIE

12.1 Het is verboden voor de klant de aangebrachte kenmerken en de identificerende elementen aangebracht door Fanuc Benelux BVBA op zijn materiaal en uitrusting te verplaatsen, te verbergen of te verwijderen.

ART. 13: MEDEDELINGEN

13.1 Elke mededeling aan Fanuc Benelux BVBA dient te gebeuren per aangetekend schrijven op het adres van haar maatschappelijke zetel.

ART. 14: INFORMATIE EN VOORZIENINGEN

14.1 Fanuc Benelux BVBA mag uitgaan van de correctheid van de technische gegevens en andere informatie verstrekt door de klant, zonder dat zij verplicht is deze gegevens na te kijken of op enige wijze te verifiëren.

8.2 De levering van de producten en diensten door Fanuc Benelux BVBA dient ongehinderd te gebeuren. Indien Fanuc Benelux BVBA wordt verhinderd bij het leveren van producten of diensten omwille van foutieve informatie of omwille van gebrekkige voorzieningen of infrastructuur van de klant, zijn enige en alle bijkomende kosten ten laste van de klant.

ART. 15: TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE RECHTBANKEN

15.1 De contractuele relatie tussen Fanuc Benelux BVBA en haar klanten wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Elk geschil betreffende de uitvoering, de interpretatie en de betekenis van het onderhavig contract, zal behandeld worden door de rechtbanken van Antwerpen, die een exclusieve bevoegdheid hebben.

ART. 16: GELDIGHEID

16.1 Indien een bepaling in deze algemene verkoopsvoorwaarden of enig onderdeel daarvan ongeldig is of wordt, zal deze bepaling worden herleid tot datgene dat wettelijk is toegelaten. In elk geval blijven de overige bepalingen alsook de overige onderdelen van de betreffende bepaling onverminderd van kracht.

ART. 17: VOLLEDIGE OVEREENKOMST

17.1 Deze algemene voorwaarden en de aanbieding vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen Fanuc Benelux BVBA en de klant en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen (ofwel schriftelijk als mondeling) die het voorwerp hiervan betreffen. Enkel deze algemene voorwaarden van Fanuc Benelux BVBA zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Fanuc Benelux BVBA en de klant. Elke toevoeging aan of aanpassing van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van Fanuc Benelux BVBA te worden ondertekend. Dit geldt ook voor het geval afstand wordt gedaan van de vereiste van schriftelijke vastlegging. De algemene voorwaarden van de klant worden steeds uitgesloten.