GebruiksvoorwaardenDe volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites (hierna “website” te noemen). Door het bezoeken van deze website en gebruik te maken van de dienst gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden of een deel ervan, mag u deze website niet gebruiken.

FANUC Benelux BV Intercity Business Park, 2800 Mechelen BELGIË exploiteert, controleert, beheert en is verantwoordelijk voor deze website.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen in individuele gevallen worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door verdere specifieke bepalingen en voorwaarden van FANUC, met name als het gaat om het aanbieden van producten en/of diensten.

1. Auteursrechten en gebruiksrechten

De inhoud en structuur van de website worden beschermd door auteursrecht. Dit geldt zowel voor de structuur van de website als alle functionaliteiten, informatie, gegevens, tekst, foto's en geluidsmaterialen die de website bevat en ook voor alle onderdelen die worden gebruikt om te zorgen dat de pagina's van de website naar behoren werken. Tenzij de gebruiker gebruikmaakt van uitgebreide diensten waarvoor speciale voorwaarden gelden, mogen de informatie en inhoud worden gebruikt binnen de grenzen die worden gedefinieerd door de functies die op de website worden aangeboden. In het geval waarin inhoud op de website kan worden gedownload of afgedrukt, verleent FANUC de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit recht staat de gebruiker niet toe om enig commercieel gebruik te maken van de inhoud van de website, maar de gebruiker mag de inhoud wel gebruiken om een commerciële beslissing te nemen, zoals in onderhandeling treden met FANUC over producten en diensten van FANUC die op de website worden aangeboden. In alle andere opzichten verkrijgt de gebruiker geen rechten voor of op de inhoud, materialen, programma's en onderdelen van de website, tenzij anderszins goedgekeurd door FANUC. Het is de gebruiker ook niet toegestaan
a) auteursrechten en andere eigendomsrechtvermeldingen in de inhoud te wijzigen of te verwijderen;
b) de inhoud op enige wijze te wijzigen of te reproduceren, in het openbaar te vertonen, uit te voeren of te verspreiden of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden;
c) de inhoud aan een derde over te dragen;
d) de website op enige manier te gebruiken die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website kan verminderen, of op enige manier die onwettig, frauduleus, illegaal of schadelijk enzovoort is of verband houdt met een dergelijk doel of een dergelijke activiteit.

2. Handelsmerken en logo's

De handelsmerken en logo's die op de website worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan deze handelsmerken en logo's te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van de respectieve houder van de rechten.

3. Verantwoordelijkheid voor informatie en inhoud, beschikbaarheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vormen de verstrekte informatie en inhoud geen bindend aanbod van FANUC om een overeenkomst te sluiten. Dientengevolge mogen beschrijvingen van producten of diensten niet worden beschouwd als een aanbod dat kan worden geaccepteerd op een manier die automatisch leidt tot contractuele verplichtingen.
Met het tonen van informatie verstrekt FANUC geen advies en doet FANUC geen aanbeveling of verzoek om een bepaald product of een bepaalde dienst aan te schaffen. Het enige doel van de verstrekte informatie is gebruikers te helpen om een eigen onafhankelijke beslissing te nemen over de vraag of een bepaald product of een bepaalde dienst geschikt is voor een bepaald doel.

De website en de opvraagbare informatie en inhoud zijn met zorg samengesteld. FANUC probeert ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud die op de website worden verstrekt, actueel en juist zijn. Het kan echter niet volledig worden uitgesloten dat de verstrekte informatie en inhoud onjuist zijn of niet actueel zijn. Daarom is FANUC niet verantwoordelijk voor de actualiteit, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en inhoud die binnen de website worden verstrekt, met name als het gaat om prijs- of productinformatie. Ook geeft FANUC geen enkele garantie dat de inhoud en informatie vrij zijn van fouten of geschikt zijn voor een bepaald doel. Elk vertrouwen in een dergelijke mening, advies, verklaring, memorandum of informatie is geheel voor uw eigen risico.

FEC garandeert niet dat de diensten van de website ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zijn, maar doet hiervoor wel zijn uiterste best.

4. Koppelingen en websites van derden

Voor uw gemak biedt FANUC mogelijk koppelingen naar websites die worden beheerd door derden (zoals Youtube, Twitter en Facebook). Al deze koppelingen zijn grondig door ons onderzocht voordat ze zijn geactiveerd. We kunnen echter niet uitsluiten dat de relevante aanbieders toekomstige wijzigingen aanbrengen in de inhoud, en daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de gekoppelde websites van andere aanbieders. In het bijzonder geven we geen garantie dat de inhoud van dergelijke website up-to-date, juist en volledig is. Als u besluit een gekoppelde website te bezoeken, is dit voor uw eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te treffen tegen virussen of andere schadelijke elementen.
U wordt echter verzocht FANUC onmiddellijk op de hoogte te brengen in het geval u onwettige, ongepaste of onjuiste informatie of inhoud aantreft op de gekoppelde websites.
FANUC geeft geen garantie of verklaring omtrent, en onderschrijft niet, enige gekoppelde website of de informatie die daarop wordt weergegeven of de producten of diensten die er worden beschreven. Koppelingen impliceren niet dat FANUC of sponsors van deze website goedkeuring geven aan, zijn gelieerd of gekoppeld aan of wettelijk bevoegd zijn om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtsymbool weergegeven op of toegankelijk via de koppelingen te gebruiken, of dat een gekoppelde website bevoegd is om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtsymbool van FANUC of zijn partners of dochtermaatschappijen te gebruiken.
Het maken van frame- of inline-koppelingen vanaf andere websites naar de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FANUC is uitdrukkelijk verboden. Het is u in het bijzonder niet toegestaan om een koppeling te gebruiken om de website of de inhoud ervan op te nemen of weer te geven in een frame.

5. Door u verstrekte informatie

FANUC wil niet dat u enige vertrouwelijke of gevoelige informatie naar FANUC verzendt via de website en dit moet u niet doen. U stemt ermee in dat informatie of materialen die door u of personen die namens u handelen, aan FANUC worden verstrekt niet als vertrouwelijk of gevoelig worden beschouwd. Door dergelijke informatie of materialen aan FANUC te verstrekken, verleent u FANUC een onbeperkte, onherroepbare, wereldwijde, royaltyvrije licentie om dergelijke informatie en materialen te gebruiken, te reproduceren, te vertonen, in het openbaar uit te voeren, over te dragen, te wijzigen en te verspreiden. Verder stemt u ermee in dat het FANUC vrij staat om alle ideeën, concepten of knowhow te gebruiken die u of personen die namens u handelen aan FANUC verstrekken. Ook erkent u dat FANUC niet wil dat u, en garandeert u dat u niet enige informatie of materialen aan FANUC verstrekt die lasterlijk, bedreigend, obsceen, intimiderend of anderszins onwettig zijn of die materiaal bevatten dat het eigendom is van een ander. FANUC behoudt zich het recht voor dergelijke inhoud van de website te verwijderen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

FANUC is aansprakelijk voor lichamelijk letsel, voor schade en verlies veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Alle verdere aansprakelijkheid van FANUC, in het bijzonder, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door lichte nalatigheid, voor zover dit onder de van toepassing zijnde wetgeving maximaal toegestaan is, wordt uitgesloten.
Niettegenstaande de voorgaande bepalingen leidt enige nalatigheid van de betrokken gebruiker – in het bijzonder het gebrek aan samenwerking, organisatiefouten, onvoldoende back-up van gegevens of een overtreding van andere contractuele verplichtingen – tot een vermindering van het recht op schadevergoeding.

7. Wijzigingen

Het is FANUC te allen tijde toegestaan elk aspect van de website, inclusief de beschikbaarheid van functies van de website te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of te staken. FANUC kan ook zonder kennisgeving limieten stellen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de website beperken.
FANUC behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Door gebruik te blijven maken van de website geeft u aan dat u de wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden accepteert.

8. Toepasselijk recht

Op deze website is het recht van Luxemburg van toepassing.
Echternach, februari 2015.