MEMNUNİYET ANKETİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AÇIK RIZA FORMUDoldurmuş olduğum memnuniyet anketinde yer alan ve aşağıda belirtilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin, FANUC TURKEY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TİC. LTD. ŞTİ (“FANUC TÜRKİYE”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine1, bu bilgilerin aşağıda belirtilen kişi gruplarına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım2 ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi ve saklanması konusunda ve söz konusu bilgilerimin memnuniyet anketinin şirkete ulaşmasından itibaren 5 yıl süre boyunca saklanacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, Memnuniyet Anketine İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı belirtir, söz konusu bilgilerimin işlenmesinin kişisel veri mevzuatı ihlali olmadığını, bu hususta FANUC TÜRKİYE’ den herhangi bir talebim bulunmadığını kabul ve beyan ederim.

 

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Aktarılacak Grup

Kimlik Bilgileri (Ad- Soyad), Fanuc İrtibat Kişisi Bilgilerini

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi amacıyla

FANUC TÜRKİYE yurtdışı şirket ortağı & Hissedarlar & Soruna sebep olan ilgili departman

İletişim Bilgileri (E-posta adresi, Telefon Numarası)

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi amacıyla

FANUC TÜRKİYE yurtdışı şirket ortağı & Hissedarlar & Soruna sebep olan ilgili departman

Mesleki Bilgiler (Çalışılan Firma Adı)

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi amacıyla

FANUC TÜRKİYE yurtdışı şirket ortağı & Hissedarlar & Soruna sebep olan ilgili departman

Diğer (Değerlendirme Sonuçları)

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi amacıyla

FANUC TÜRKİYE yurtdışı şirket ortağı & Hissedarlar & Soruna sebep olan ilgili departman 

1 Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2 Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Yasal Hakları

FANUC TÜRKİYE’ye başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak isteminiz halinde ilgili talebinizi, yazılı olarak FANUC TÜRKİYE’ye iletebilirsiniz.