ShrnutíNíže naleznete shrnutí, týkající se našeho nakládání s vašimi osobními údaji. Podrobné informace ohledně nakládání s vašimi osobními údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje, které zpracováváme:

Zejména se jedná o vaše jméno, příjmení a vaše kontaktní údaje, jako jsou adresa, e-mail a telefonní číslo, jakož i další informace v souvislosti se smlouvou, resp. údaje o účtu, době trvání smlouvy atd. Kromě toho provádíme zpracování údajů prostřednictvím několika analytických nástrojů, uvedených v zásadách ochrany osobních údajů.

Účely a právní základ zpracování vašich osobních údajů:

 • Za účelem plnění smlouvy a zprostředkování webové stránky pro informační účely, Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Za účelem plnění zákonných povinností (např. povinnosti týkající se archivace), Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Za účelem prosazování našich oprávněných zájmů, Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • S vaším souhlasem, např. za účelem zasílání našeho zpravodaje, Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Příjemci, kterým vaše osobní údaje poskytujeme:

 • Naši zaměstnanci, přidružené společnosti a poskytovatelé služeb, s nimiž spolupracujeme, abychom vám zajistili naše služby v rámci smluvního vztahu a poskytli vám webové stránky.
 • Správní orgány, pokud jsme jim ze zákona povinni předávat informace.

Mezinárodní předávání osobních údajů do třetích zemí

 • V rámci používání nástroje Google Analytics na našich webových stránkách předáváme vaši zkrácenou IP adresu společnosti Google a tudíž dochází k předávání do USA.
 • Za účelem plnění smlouvy bychom mohli osobní údaje předávat do našeho ústředí v Japonsku
 • Ve všech ostatních ohledech, zejména v rámci smluvního vztahu, nejsou do třetích zemí předávány žádné osobní údaje.

Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu užívání naší webové stránky, po dobu trvání zodpovězení vašeho dotazu, jakož i po dobu trvání obchodního vztahu až do doby účinnosti promlčecí lhůty, týkající se jakýchkoli požadavků, plynoucích z obchodního vztahu. Kromě toho uchováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém jsme k tomu ze zákona povinni.

Vaše práva:

Právo na informace, výmaz, opravu, omezení zpracování, vznesení námitky, odnětí souhlasu, přenositelnost údajů, stížnost dozorovému orgánu ochrany osobních údajů.

Povinnost poskytnout osobní údaje:

Obecně nemáte povinnost poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud však tyto informace neposkytnete, je možné, že vám nebudeme schopni zpřístupnit naše webové stránky, odpovědět na vaše dotazy a uzavřít s vámi smlouvu.

Automatizované rozhodování / profilování:

Nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.


 

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Bezpečnost aochrana vašich osobních údajů má pro společnost FANUC Czech s.r.o., K Bílému vrchu 3142/7 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, ČESKÁ REPUBLIKA velmi důležité apři zpracování vašich osobních údajů, ať již „osobní údaje“ nebo „údaje“ mají níže uvedený význam, dodržujeme všechny platné zákony na ochranu dat.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás ozpracování vašich údajů vsouvislosti svaší návštěvou na našich webových stránkách www.fanuc.eu (dále jen „webová stránka“) avaším použitím dalších služeb nabízených společností FANUC.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Takovéto změny budou zveřejněny na naší webové stránce, apokud nebude uvedeno jinak, vstoupí vplatnost okamžitě. Proto vám doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste měli přístup knejnovější verzi.

Zodpovědný orgán

Podle obecného nařízení oochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) EU má zodpovědnost za zpracování dat:
FANUC Czech s.r.o.
K Bílému vrchu 3142/7
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
ČESKÁ REPUBLIKA
Email: info.cz@fanuc.eu
Fax: +420 234 072 110

1. Osobní údaje/data

Osobní údaje jsou jakékoli údaje, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje olokalitě ajiný online identifikátor.

2. Zpracování osobních údajů

„Zpracování“ osobních údajů má význam uvedený v článku 4 nařízení GDPR: „Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací sosobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.“

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze vpotřebném rozsahu aza předpokladu, že je to povoleno zákonem, například je-li je to nezbytné pro smluvní účely nebo pro umožnění používání naší webové stránky, nebo pokud ktomu dáte svůj výslovný souhlas. To platí i pro každou výměnu dat vrámci naší skupiny společností. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely ana základě následujících zákonných požadavků:

2.1 Osobní údaje shromážděné za účelem technického zajištění webových stránek

Pro účely technického zabezpečení webových stránek je nutné, abychom ovás zpracovali některé automaticky přenášené informace, aby mohl váš prohlížeč zobrazit naše webové stránky amohli jste webové stránky používat. Tyto informace jsou automaticky shromažďovány při každé návštěvě naší webové stránky auloženy vsouborech protokolů našeho serveru. Tyto informace se týkají počítačového systému žádajícího počítače. Následující informace jsou shromažďovány takto:

 • Adresa IP
 • Typ prohlížeče / verze (např. Firefox 59.0.2 (64bitový)).
 • Jazyk prohlížeče (např.: němčina).
 • Operační systém (např.: Windows 10).
 • Interní rozlišení okna prohlížeče.
 • Rozlišení obrazovky.
 • Aktivace Javascript.
 • Java zapnuto/vypnuto.
 • Soubory cookie zapnuty/vypnuty.
 • Barevná hloubka.
 • Čas přístupu./li>

Vaše osobní údaje zpracováváme pro technické zajištění našich webových stránek na následujícím právním základě:

 • Abychom dodrželi plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR, pokud navštívíte naši webovou stránku, abyste získali informace onašich produktech aslužbách.
 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR amohli jsme vám technicky zpřístupnit naši webovou stránku. Naším oprávněným zájmem je nabídnout vám přitažlivou, technicky funkční auživatelsky přívětivou webovou stránku.

2.2 Registrační formulář

Pomocí registračního formuláře uvedeného na naší webové stránce můžete svůj produkt zaregistrovat, abyste získali přístup křadě dalších služeb, jako je efektivnější podpora nebo upozornění na podporu produktu atd. Budete požádáni oposkytnutí některých osobních údajů ataké oposkytnutí relevantních informací oproduktu.

Veškeré údaje shromážděné prostřednictvím registračního formuláře použijeme pouze pro poskytování těchto doplňkových služeb.

Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:

 • e-mailová adresa,
 • jméno apříjmení,
 • název společnosti,
 • ulice
 • PSČ
 • město
 • země,
 • telefonní číslo
Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:
 • Vrámci plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR, pokud jste se zaregistrovali, abyste mohli používat uživatelský účet aslužby, které jsou vjeho rámci nabízené, zejména náš elektronický obchod.
 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR amohli jsme vám technicky zpřístupnit náš portál. Naším oprávněným zájmem je nabízet vám přitažlivý, technicky funkční auživatelsky přívětivý portál.

2.3 Kontaktní formulář

Své dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je uveden na naší webové stránce. Abychom vám na váš dotaz mohli odpovědět, potřebujeme určité kontaktní údaje, například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Všechna ostatní pole údajů jsou označena jako „dobrovolná“ asvůj dotaz můžete odeslat bez toho, abyste tyto dodatečně požadované informace vyplnili.

Veškeré žádosti opodporu, které zašlete prostřednictvím našich on-line formulářů, budou odeslány přímo příslušné dceřiné společnosti aevropská centrála otom bude informována zasláním kopie.

Veškeré údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře použijeme pouze pro vyřešení vašeho dotazu.

Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Oslovení
 • Jméno apříjmení
 • Název společnosti
 • Země
 • Telefonní číslo
 • Jakékoli další údaje, které nám vrámci své žádosti odešlete

Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zodpovědět dotazy zákazníků vhodným způsobem.

2.4 Zahajte svou automatizaci

Stejně tak můžete pro své aplikace získat rozsáhlou podporu položením dotazů prostřednictvím formuláře „Zahajte svou automatizaci“. Znovu budete požádáni oposkytnutí určitých osobních údajů, jako je vaše telefonní číslo, svůj dotaz odešlete kliknutím na tlačítko „Zavolejte mi zpět“. My vám následně zavoláme abudeme se snažit vaši záležitost vyřešit.

Informace, které nejsou nezbytně nutné, jsou označeny jako „dobrovolné“ asvůj dotaz můžete odeslat bez toho, abyste nám příslušné informace poskytli. Pokud nám takovéto doplňující informace poskytnete, budeme je používat pouze za účelem vyřešení vašeho dotazu.

Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Oslovení
 • Jméno apříjmení
 • Název společnosti
 • Telefonní číslo
 • Jakékoli další údaje, které nám vrámci své žádosti odešlete

Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zodpovědět vaše dotazy vhodným způsobem.

2.5 Formulář pro zpětnou vazbu

Prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu, který je uvedený na naší webové stránce, nám můžete poskytnout zpětnou vazbu týkající se našich produktů aslužeb. Abychom vaši zpětnou vazbu mohli zpracovat, potřebujeme určité údaje, jako například: „Název společnosti, kontakt na klienta, e-mail“ a„Tento dotazník jste obdrželi od“. Všechna ostatní pole údajů, která jsou ve formuláři pro zpětnou vazbu, jsou označena jako „dobrovolná“ a svou zpětnou vazbu nám můžete poskytnout bez vyplnění požadovaných informací.

Veškeré údaje shromážděné prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu použijeme pouze pro vyřešení vaší zpětné vazby.

Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Oslovení
 • Jméno apříjmení
 • Název společnosti
 • Země
 • Telefonní číslo
 • Jakékoli další údaje, které nám vrámci své zpětné vazby odešlete

Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je vyhodnotit vaši zpětnou vazbu vhodným způsobem.

2.6 Marketingové účely

Svaším výslovným souhlasem („Přihlásit se“ zaškrtnutím příslušného políčka) nebo jinak, jak je povoleno platnými zákony, můžeme vaše osobní údaje použít pro účely marketingu našich produktů aslužeb nebo pro účely marketingu produktů aslužeb našich obchodních partnerů („Marketingové účely“). To zahrnuje: (1) Zasílání informačních bulletinů, tiskových zpráv, oznámení oudálostech adalší podobnou komunikaci týkající se námi nabízených produktů nebo služeb. (2) Marketing nebo propagace našich produktů nebo služeb. (3) Žádosti ováš názor týkající se zlepšování našich produktů nebo služeb. (4) Informování onabídkách třetích stran, okterých se domníváme, že byste oně vy nebo vaše společnost mohli mít zájem akteré se týkají našich produktů nebo služeb. (6) Pro další účely, které vám sdělíme vdobě, kdy obdržíme váš souhlas.

Svůj souhlas sbudoucím užíváním vašich údajů pro účely marketingu můžete kdykoli odvolat. Vtakovém případě se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je uveden níže vkontaktech včísti 6.

Pro tento účel zpracování údajů shromažďujeme následující údaje:

 • e-mailová adresa,
 • JINÉ

Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Pokud jste nám udělili souhlas pomocí dvojitého potvrzení podle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR.
 • Pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu vsouvislosti spořízením zboží nebo služeb, nebo pokud zasíláme personalizovanou reklamu, abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na našich ekonomických zájmech při realizaci reklamních opatření areklamě zaměřené na cílovou skupinu.

Použití údajů pro e-mailovou reklamu avaše právo na vznesení námitky:

Pokud jsme vaši e-mailovou adresu získali vsouvislosti suzavřením smlouvy aposkytováním našich produktů anevznesli jste žádnou námitku, vyhrazujeme si právo, abychom vám mohli pravidelně e-mailem zasílat nabídky na podobné produkty znašeho sortimentu. Vůči tomuto použití své e-mailové adresy můžete kdykoli podat námitku odesláním zprávy na kontakt uvedený níže nebo prostřednictvím odkazu poskytnutého pro tento účel vreklamním e-mailu, aniž by vznikly jakékoli jiné náklady, než jsou náklady na přenos platné podle základních sazeb.

2.7 FANUC eStore

Náš elektronický obchod FANUC eStore umožňuje přístup k obrovskému výběru originálních částí zařízení přímo od výrobce, ato 24hodin denně, 7dní vtýdnu.

Nákup:

Vobchodě eStore vám umožňujeme provést objednávku znaší nabídky produktů. Vobchodě eStore můžete do nákupního košíku přidávat položky znašeho sortimentu.

Kromě údajů známých zprocesu registrace budou shromažďovány následující údaje:

 • Položky ze sortimentu produktů.
 • Počet položek.
 • Obchodníci, kteří mají zboží dodat.

Výše uvedené údaje zpracováváme pro uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Vrámci plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR, pokud použijete naši webovou stránku, abyste získali informace osortimentu našich produktů aprovedli objednávku.
 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR amohli jsme vám technicky zpřístupnit náš portál. Naším oprávněným zájmem je nabízet vám přitažlivý, technicky funkční auživatelsky přívětivý obchod eStore.

Platba:

Při zpracování vašeho platebního příkazu využíváme poskytovatele platebních služeb. Zde bude zpracováno vaše jméno, adresa aposkytnuté informace oplatbách.

Vaše údaje zpracujeme pro výše uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Vrámci plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR.

Zpracování objednávky:

Abychom vám mohli objednané produkty zaslat, předáme vaše jméno apříjmení, kontaktní údaje (adresa, vpřípadě potřeby telefonní číslo, e-mail atd.), jakož ijinou dodací adresu námi sjednané doručovací službě.

Vaše údaje zpracujeme pro výše uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Vrámci plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR.

2.8. Zpracování osobních údajů v rámci systému FIELD

2.8.1. Registrace partnerských webových stránek (systém FANUC FIELD)

Jakmile se vy, resp. vaše společnost, zaregistrujete na našich partnerských webových stránkách, abyste se stali partnerem systému FIELD a získali přístup do privátní oblasti webových stránek, kde byste mohli mít přístup ke stahování příslušných materiálů, zpracujeme vaše osobní údaje z registračního formuláře za účelem uzavření partnerské smlouvy s vaší společností. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro kontaktní účely a proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby v souvislosti se systémem FANUC FIELD.

Vaše údaje zpracujeme pro výše uvedený účel na následujícím právním základě:

 • za účelem plnění smlouvy či implementace předsmluvních opatření v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 • ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, za účelem uzavření smlouvy s vaší společností a poskytování našich služeb v souvislosti se systémem FIELD. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám mohli poskytovat atraktivní, technicky funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky a zákaznicky vstřícné služby.

2.8.2. Registrace do obchodu App Store systému FIELD

Jakmile se vy, resp. vaše společnost, zaregistrujete v našem obchodě App Store systému FIELD, zpracujeme vaše osobní údaje z registračního formuláře, abychom vám z App Store umožnili stahovat aplikace. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro kontaktní účely a proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby v souvislosti se systémem FIELD.

Pokud jste koncovým zákazníkem systému FIELD, zpracujeme vaše osobní údaje, které jsme obdrželi zejména od našich obchodních partnerů. Kategorie vašich osobních údajů zahrnují vaše kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, společnost. Tyto osobní údaje použijeme pouze za účelem poskytování našich služeb přímo vaší společnosti a pro kontaktní účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme na následujícím právním základě:

 • za účelem plnění smlouvy či implementace předsmluvních opatření v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 • ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, za účelem uzavření smlouvy s vaší společností a poskytování našich služeb v souvislosti s projektem FIELD. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám mohli poskytovat atraktivní, technicky funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky a zákaznicky vstřícné služby.

2.8.3. E-Store a platforma FIELD system Manager

Jakmile se vy, resp. vaše společnost, zaregistrujete v našem obchodě E-Store, abyste si zakoupili náš systém FIELD, zpracujeme vaše osobní údaje, jak je uvedeno výše v bodě 2.7. Tyto osobní údaje budou rovněž použity pro registraci v naší platformě FIELD system Manager.

Pokud jste koncovým zákazníkem systému FIELD, zpracujeme vaše osobní údaje, které jsme obdrželi zejména od našich obchodních partnerů. Kategorie vašich osobních údajů zahrnují vaše kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, společnost. Tyto osobní údaje použijeme pouze za účelem poskytování našich služeb přímo vaší společnosti a pro kontaktní účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme na následujícím právním základě:

 • za účelem plnění smlouvy či implementace předsmluvních opatření v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 • ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, za účelem uzavření smlouvy s vaší společností a poskytování našich služeb v souvislosti s projektem FIELD. Naším oprávněným zájmem je, abychom vám mohli poskytovat atraktivní, technicky funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky a zákaznicky vstřícné služby

Pokud jde o výše zmíněné zpracování vašich osobních údajů v rámci systému FANUC FIELD, budeme úzce spolupracovat s naší přidruženou společností FANUC Europe Corporation Société Anonyme, 7, rue Benedikt Zender 6468 Echternach. Jelikož v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů příslušným způsobem jednáme jako společní správci ve smyslu Čl. 26 GDPR, uzavřeli jsme dohodu o společné správě. V souladu s ust. Čl. 26 odst. 2 č. 2 GDPR jsme vám coby subjektu údajů povinni zpřístupnit podstatu této dohody. V rámci této dohody bylo zejména ustanoveno, kdo bude plnit konkrétní povinnosti v souladu s GDPR.

Na základě dohody společných správců poneseme administrativní odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů, a tudíž budeme hlavním kontaktním místem pro vyřizování vašich žádostí. V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů tedy doporučujeme kontaktovat naše hlavní kontaktní místo na adrese DataProtection@fanuc.eu . Společní správci se budou vzájemně neprodleně informovat o všech právních stanoviscích, která uplatníte, a dále si vzájemně zprostředkují veškeré informace nezbytné pro účely reakce na žádosti a uplatnění vašich práv. Svá práva však můžete uplatnit vůči každému ze společných správců.

2.9 Akademie FANUC

Naše Akademie FANUC nabízí celou řadu programů školení, které splňují vaše specifické potřeby. Vaše použití Akademie FANUC podléhá nařízením na ochranu osobních údajů.

Pokud si vyberete aobjednáte program školení aobjednanou službu provedeme, zpracujeme následující data:

 • jméno apříjmení registrovaných účastníků,
 • název společnosti,
 • ulice,
 • PSČ,
 • město,
 • země,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • stávající znalosti, název pracovní pozice.

Vaše údaje zpracujeme pro výše uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Vrámci plnění smlouvy nebo pro zavedení předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR, pokud se chcete informovat onašich dostupných programech apokud si program nebo službu objednáte.

2.10 Online přihlášení

Své přihlášení můžete provést online pomocí našeho formuláře pro online žádosti. Všechna příchozí přihlášení obdrží naše evropské ústředí, které je přepošle pouze příslušnému odpovědnému oddělení vrámci skupiny FANUC.

Jakékoli údaje přijaté prostřednictvím online přihlášení budou použity pouze pro účely zpracování vašeho přihlášení.

Osobní údaje, které ovás zpracováváme, zahrnují údaje, které shromáždíme přímo od vás buď vrámci procesu přihlašování, nebo prostřednictvím jiného jednání, které snámi můžete mít. Může zahrnovat icitlivé osobní údaje, např. zdravotní údaje nebo údaje onáboženství.

Pokud se rozhodnete podílet na našem procesu přihlášení, zpracujeme následující údaje aveškerá data, která nám můžete vrámci vašeho přihlašování poskytnout:

 • jméno apříjmení,
 • stávající znalosti, název pracovní pozice,
 • datum narození,
 • fotografie,
 • minulé pracovní pozice,
 • znalosti acertifikáty.

Soulad správními předpisy avymáhání práva

Soulad správními předpisy:

Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem plnění dalších zákonných povinností, které musíme vsouvislosti se zpracováním vaší objednávky dodržovat. Zahrnují zejména doby uchovávání platné podle obchodního nebo daňového zákona.

Vaše údaje zpracováváme pro výše uvedené účely na základě následujících právních zásad:

 • Plnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni dodržovat podle čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR vsouvislosti sobchodním, průmyslovým nebo daňovým zákonem, vjejichž rámci jsme povinni vaše údaje zaznamenávat auchovávat.

Vymáhání práva:

Vaše osobní údaje také zpracováváme scílem prosazovat naše práva avymáhat naše zákonné nároky. Vaše osobní údaje dále zpracováváme, abychom se mohli bránit proti právním nárokům. Akonečně, vaše osobní údaje zpracováváme vrozsahu, který je nezbytný kobraně před trestnými činy nebo pro účely jejich stíhání.

Vaše údaje zpracujeme pro výše uvedený účel na následujícím právním základě:

 • Abychom chránili naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. F nařízení GDPR, vrámci nichž chceme uplatňovat právní nároky nebo se bránit vpřípadě právních sporů nebo chránit či objasňovat trestné činy.

3. Soubory cookie asociální pluginy

Na naší webové stránce používáme soubory cookie asociální pluginy, které mohou zahrnovat zpracování vašich osobních údajů.

Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy vinternetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem, když zvašeho počítačového systému navštívíte webovou stránku. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který při další návštěvě webové stránky umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče. Některé soubory cookie se používají pouze vrámci fungování webové stránky, jiné se používají pro analytické účely.

Na naší webové stránce používáme zejména tyto soubory cookie:

3.1. Soubory cookie určené pro technické zajištění webových stránek

Některé soubory cookie se používají pouze pro účely technického zajištění webových stránek. Je nutné, abychom ovás zpracovali některé automaticky přenášené informace, aby mohl váš prohlížeč zobrazit naše webové stránky amohli jste webové stránky používat. Některé funkce našich webových stránek nelze bez použití souborů cookie nabídnout. Vsouborech cookie, které jsou nutné pro technické zajištění, jsou uloženy apředány následující informace:
 • ID souboru cookie,
 • produkty vnákupním vozíku / vybrané služby,
 • přihlašovací údaje,
 • atd.

3.2. Služba Google Analytics

Tyto webové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics, kterou nabízí společnost Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie k tomu, aby pomohly webové stránce analyzovat používání webové stránky uživateli. Informace, které soubory cookie ovašem používání webových stránek vytvářejí, budou předány společnosti Google, která je uloží na serverech ve Spojených státech.

Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše adresa IP bude zkrácena voblasti členských států Evropské unie nebo dalších účastníků Dohody oEvropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve převedena na server společnosti Google vUSA azkrácena až tam.

Společnost Google použije tyto informace naším jménem za účelem vyhodnocení vašeho používání této webové stránky, sestavování přehledů očinnosti webové stránky aposkytování dalších služeb souvisejících saktivitou webové stránky apoužíváním internetu.

Adresa IP, kterou váš prohlížeč vrámci služby Google Analytics zprostředkovává, nebude spojena sžádnými jinými údaji, která společnost Google vlastní. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení vprohlížeči, vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky. Od sledování službou Google Analytics se také můžete odhlásit súčinností do budoucna stažením ainstalací doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics pro svůj aktuální internetový prohlížeč na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3. Google Tag Manager

Na naší webové stránce používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které marketérům umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní počítače. Samotná služba Google Tag Manager (která značky implementuje) je doména bez souborů cookie anesbírá žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager spouští jiné značky, které mohou údaje sbírat. Služba Google Tag Manager nemá ktěmto údajům přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane pro všechny sledovací značky implementované pomocí služby Google Tag Manager.

3.4. Facebook Connect

Facebook Connect je nástroj společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook). Jedná se onástroj integrovaný do webových stránek třetích stran (jako je naše), který uživateli umožňuje přihlásit se na tyto webové stránky bez nutnosti zaregistrovat si na těchto webových stránkách účet. Uživatel může službu Facebook Connect používat pro přihlášení na tyto webové stránky pomocí svých přihlašovacích údajů na facebookový profil. Abyste tedy mohli službu Facebook Connect používat, musíte mít účet na Facebooku. Po úspěšném přihlášení na webovou stránku třetí strany pomocí facebookových přihlašovacích údajů dojde ke spojení mezi facebookovým profilem awebovou stránkou, která používá službu Facebook Connect. Kromě funkce přihlášení může být služba Facebook Connect použita kvytváření obsahu prostřednictvím webové stránky na facebookovém profilu uživatelů nebo jeho prostřednictvím. Webová stránka se například může uživatele dotázat na to, zda může jménem uživatele zveřejňovat obsah. Mezi údaje ouživateli, které jsou obvykle přenášeny při použití služby Facebook Connect, patří: jméno, facebookový profil, věk, pohlaví aseznam přátel na Facebooku. Pokud chcete získat další informace týkající se používání osobních údajů na Facebooku, navštivte informace ozásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5. Pardot

Na naší webové stránce a vstupních stránkách používáme formuláře nebo zpracovatele formulářů Pardot, abychom shromažďovali informace onávštěvnících azměnili anonymní návštěvníky na identifikované možné zájemce. Formuláře Pardot navrhuje aspravuje výhradně Pardot. Zpracovatelé formulářů připojují Pardot knašim externím formulářům, abychom mohli do nástroje Pardot zadat informace omožných zájemcích. Nástroj Pardot sleduje aktivity návštěvníků amožných zájemců na naší webové stránce avstupních stránkách nastavením souborů cookie na jejich prohlížečích. Soubory cookie jsou nastaveny tak, aby si zapamatovali předvolby (například hodnoty polí ve formuláři) pro případ, že by se návštěvník na naši webovou stránku vrátil. Nástroj Pardot také nastavuje soubor cookie pro přihlášené uživatele, aby relaci udržoval azapamatoval si tabulkové filtry. Nástroj Pardot nastavuje soubory cookie prvních stran pro účely sledování asoubory cookie třetích stran pro redundanci. Společné používání souborů cookie prvních atřetích stran je voblasti automatizace marketingu standardem. Soubory cookie nástroje Pardot neukládají osobní identifikační informace, pouze jedinečný identifikátor. Nástroj Pardot nastavuje soubory cookie první strany na našich subdoménách pro sledování adoménách nástroje Pardot. Nástroj Pardot používá soubory cookies třetích stran na stránkách https avpřípadě, že náš účet nemá nastavenou subdoménu pro sledování. Nástroj Pardot nastavuje tři druhy souborů cookie:

 • Soubor cookie návštěvníků se skládá zjedinečné ID návštěvníka ajedinečného identifikátoru vašeho účtu. Například název souboru cookie „visitor_id12345“ ukládá hodnotu návštěvníka „1010101010“ a„12345“ je identifikátor účtu. Tento soubor cookie je pro návštěvníky nastaven pomocí kódu sledování nástroje Pardot.
 • Pokud váš účet sleduje předvolby přihlášení, nastaví se usouboru cookie pi_opt_in pravdivá nebo nepravdivá hodnota vpřípadě, že se návštěvník přihlásí ke sledování nebo ne.
 • Soubor cookie snázvem „pardot“ je nastaven, když jste přihlášeni jako uživatelé nástroje Pardot. Tento soubor cookie není vprohlížeči návštěvníka nastaven.

3.6. GA Audiences

Naše webová stránka používá GA Audience, službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen „Audience GA“). Služba GA Audience používá soubory cookie, které jsou uloženy vpočítači nebo jiných mobilních zařízeních (například chytré telefony, tablety apod.), které umožňují provedení analýzy použití příslušných zařízení. Vprůběhu tohoto procesu jsou tato data částečně hodnocena na více zařízeních. Tímto způsobem služba Google Audience získá přístup ksouborům cookie vytvořeným při používání služeb Google AdWords aGoogle Analytics. Vrámci použití jsou údaje, jako například adresy IP aaktivity uživatele, přenášeny na server společnosti Google Inc., kde jsou uloženy. Společnost Google Inc. tyto informace předá třetím stranám, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo pokud mají být tyto údaje zpracovávány třetími stranami.

Shromažďování apředávání osobních údajů (zejména vaší adresy IP) ajejich zpracování můžete zabránit deaktivací spouštění jazyka JavaScript ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, jako je například „NoScript“. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala azpracovávala data vygenerovaná souborem cookie vsouvislosti svaším používáním webové stránky (včetně vaší adresy IP) stažením ainstalací zásuvného modulu prohlížeče, který je kdispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace týkající se ochrany osobních údajů při používání služby GA Audience najdete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7. Double Click

Vněkterých případech provádíme reklamní kampaně, při kterých využíváme DoubleClick, což je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). My adodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, používáme soubory cookies prvních stran (jako jsou soubory cookie Google Analytics) asoubory cookie třetích stran (jako jsou soubory cookie Google DoubleClick) společně, abychom mohli informovat, optimalizovat azobrazovat reklamy na základě minulých návštěv osob na naší webové stránce, aabychom mohli oznamovat, jak zobrazení reklam, další využití reklamních služeb ainterakce stěmito zobrazeními reklam areklamními službami souvisejí snávštěvami naší webové stránky.

Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení vprohlížeči, vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat celý rozsah funkcí naší webové stránky.

Shromažďování dat generovaných můžete zabránit stáhnutím ainstalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB včásti deaktivace DoubleClick. Kromě toho také můžete zakázat soubory cookie služby Doubleclick na webové stránce Digital Advertising Alliance kliknutím na následující odkaz http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Pokud se chcete dozvědět více osouborech cookie služby DoubleClick ajak tyto soubory cookie spravovat, podívejte se sem: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8. LinkedIn Marketing Solutions

Tato webová stránka využívá LinkedIn Marketing Solutions, nástroj společnosti LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko), který slouží ke zvýšení dosahu marketingu webové stránky. Skaždým připojením na webovou stránku, která obsahuje funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery společnosti LinkedIn. Jednou ztěchto funkcí je přiřazení návštěvy uživatele kwebové stránce, která pro profil uživatele LinkedIn využívá nástroj LinkedIn Marketing Solutions. Společnost LinkedIn využívá soubory cookie kposkytování své technické funkce. Umístění souborů cookie na vašem systému můžete zabránit tak, že odpovídajícím způsobem nastavíte svůj internetový prohlížeč. Kromě toho můžete zabránit použití marketingové analýzy založené na LinkedIn Marketing Solutions pomocí následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Upozorňujeme, že pokud odstraníte všechny soubory cookie umístěné na vašem systému, může být výše uvedená konfigurace smazána.

Další informace týkající se používání osobních údajů společností LinkedIn naleznete přímo uspolečnosti LinkedIn. Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn najdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9. Použití sociálních pluginů

Na naší webové stránce využíváme sociální pluginy několika poskytovatelů sociálních sítí, jako jsou Twitter, Facebook nebo Google+. Pokud kliknete na tlačítko odpovídající danému pluginu, plugin se aktivuje aváš prohlížeč se připojí kpříslušnému serveru poskytovatele sociální sítě. Funkce pluginu nebude aktivována pouhou návštěvou naší webové stránky, ale pouze kliknutím na příslušné tlačítko.

Pokud navštívíte naši webovou stránku akliknete na toto tlačítko, když jste přihlášeni kúčtu prostřednictvím příslušného poskytovatele sociálních sítí, bude informace udávající, že jste navštívili naši webovou stránku, poskytnuta danému poskytovateli sociálních sítí. Poskytovatel sociální sítě pak může tuto informaci uložit apřipojit kvašemu profilu. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na dané tlačítko odhlásit ze svého účtu..

Chcete-li zjistit účel arozsah shromažďování údajů apoužívání údajů poskytovatelem sociálních sítí, stejně jako zjistit související práva anastavení určená kochraně vašich osobních údajů, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele sociálních sítí.

4. Kategorie příjemců

Nejprve budou o vašich osobních údajích informováni pouze naši zaměstnanci. Vaše osobní údaje dále sdílíme s dalšími příjemci, kteří pro nás zajišťují služby v souvislosti s našimi webovými stránkami, pokud je to z hlediska legislativy přípustné či nařízené. Předání vašich osobních údajů omezujeme pouze na to, co je nezbytně nutné, zejména za účelem dokončení vaší objednávky. V některých případech obdrží naši dodavatelé služeb vaše osobní údaje jakožto zpracovatelé smluvních dat a tito jsou při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V některých případech nakládají příjemci s vašimi osobními údaji, které jim předáváme, nezávisle. V těchto případech předáváme osobní údaje na základě ust. Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (za účelem plnění smlouvy), Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (za účelem splnění legislativních povinností) nebo Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Naše oprávněné zájmy jsou

 • efektivní poskytování našich služeb a rovněž interní administrativní účely v rámci našich společností ve skupině,
 • uplatňování právních nároků, vlastní zastupování v soudních sporech nebo předcházení či objasňování trestné činnosti.

Níže uvádíme kategorie příjemců vašich osobních údajů:

 • Naše přidružené společnosti,
 • Poskytovatelé platebních služeb a případně banky během zpracování plateb,
 • Externí poskytovatelé služeb pro zasílání faktur poštou, e-mailem nebo faxem,
 • Poskytovatelé logistických služeb za účelem dodání produktů,
 • Poskytovatelé IT služeb, kteří spravují a hostují naše webové stránky,
 • Inkasní společnosti a právní poradci při uplatňování našich nároků,
 • Správní orgány, pokud jsme jim ze zákona povinni předávat informace.

5. Uchovávání údajů

Pokud navštěvujete aprohlížíte naši webovou stránku, aniž byste ji aktivně používali (viz níže), budou vaše údaje obvykle uchovávána, pouze pokud je to nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, a poté budou smazány. Pokud tedy již nebudou údaje požadovány, okamžitě je odstraníme, pokud nebude platit doba pro uchovávání údajů. Vtakovém případě budou údaje zablokovány pro jiné než zákonné účely uchovávání abudou odstraněny po uplynutí příslušného období pro uchovávání.

Při aktivním využívání naší webové stránky (používání kontaktního formuláře, objednávka nebo koupě námi nabízené služby) můžeme vaše osobní údaje uložit idelší dobu vpřípadě, že se musíme zajistit proti možným právním nárokům. Vtakovém případě uložíme vaše osobní údaje, dokud nebudou právní nároky vyplývající ze vztahu svámi promlčeny, což obvykle trvá mezi 12 a36měsíci, ale vzávislosti na daném nároku apředmětu může činit až 30let.

Pokud jde osoubory cookie, můžete je kdykoli smazat pomocí příslušných funkcí vašeho prohlížeče.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Podle právních ustanovení nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nárok na následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:

Právo na informace: Podle podmínek uvedených včlánku 15 nařízení GDPR jste oprávněni nás kdykoli požádat opotvrzení toho, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tomu tak je, máte také podle článku 15nařízení GDPR nárok na to, abyste obdrželi informace týkající se těchto osobních údajích, jakož idalší konkrétní informace (mimo jiné oúčelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, plánované době uchovávání, původu údajů, použití automatizovaného rozhodování avpřípadě převodů do třetích zemí příslušné záruky) akopii údajů.

Právo na opravu: Podle podmínek uvedených včlánku 16 nařízení GDPR máte nárok na opravu uložených osobních údajů vpřípadě, že jsou nepřesné nebo nesprávné.

Právo na výmaz (právo být zapomenut): Podle podmínek uvedených včlánku 17 nařízení GDPR jste oprávněni nás kdykoli požádat ovýmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Kromě jiného neexistuje právo na výmaz, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) výkon práva vrámci svobody projevu apráva na informace, (ii) splnění zákonné povinnosti, které podléháme (např. zákonná povinnost pro uchovávání), (iii) uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Podle podmínek uvedených včlánku 18 nařízení GDPR máte právo od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na a přenositelnost údajů: Podle podmínek uvedených včlánku 20 nařízení GDPR máte právo od nás požadovat poskytnutí osobních údajů, které se vás týkají akteré jste nám poskytli vstrukturovaném, běžně používaném astrojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů súčinkem platným do budoucnosti, aniž by vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za podmínek uvedených včlánku 21 nařízení GDPR, což znamená, že musíme ukončit zpracování vašich osobních údajů. Právo vznést námitku platí pouze vmezích stanovených v čl. 21 nařízení GDPR. Kromě toho naše zájmy mohou zabránit ukončení zpracování abudeme mít právo zpracovávat vaše osobní údaje navzdory vaší námitce.

Právo podat stížnost udozorového úřadu: Vsouladu spodmínkami uvedenými včlánku 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost udozorového orgánu, zejména včlenském státě vašeho místa bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení GDPR. Právo na podání stížnosti nemá vliv na žádný jiný správní nebo soudní opravný prostředek.

Kontaktní informace týkající se dozorového úřadu naleznete níže.

7. Rozsah vaší povinnosti poskytnout osobní údaje

Obecně nemáte povinnost poskytovat nám vaše osobní údaje. Pokud však tyto informace neposkytnete, je možné, že vám nebudeme schopni zpřístupnit naše webové stránky, odpovědět na vaše dotazy a uzavřít s vámi smlouvu.

8. Dozorový úřad

Máte právo podat stížnost na příslušný dozorový úřad. U nás je to:

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz/

9. Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů (skupiny)

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

10. Informace oprávu vznést námitku, článek 21 nařízení GDPR

1. Kdykoli máte právo vznést námitku na zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. odstavec 1 písmeno f (zpracování osobních údajů na základě vyváženosti zájmů), nebo čl. 6 odst. odstavec 1 písmeno e (zpracování osobních údajů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu), pokud ktomu vznikne důvod zvaší konkrétní situace. To také platí pro profilování založeném na tomto ustanovení ve smyslu článku 4 nařízení GDPR.

Pokud vznesete námitky, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže bychom pro jejich zpracování mohli prokázat přesvědčivé apoužitelné důvody, které by převážily vaše zájmy, práva asvobody, nebo pokud by zpracování sloužilo kuplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

2. Vaše osobní údaje také vjednotlivých případech zpracováváme ipro účely přímého marketingu. Pokud si nepřejete dostávat reklamy, máte právo kdykoli vznést námitky. To platí ipro profilování, pokud je spojeno stakovou přímou reklamou. Vbudoucnu vezmeme tento rozpor vúvahu.

Pokud máte proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu námitky, nebudeme je již ktomuto účelu používat.

Námitka může být podána bez formalit amusí být adresována

FANUC Czech s.r.o.
K Bílému vrchu 3142/7
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
ČESKÁ REPUBLIKA
Email: info.cz@fanuc.eu
Fax: +420 234 072 110

Poslední aktualizace v červenci 2021