Podmínky použitíPoužívání webových stránek (dále jen “web”) se řídí následujícími podmínkami použití. Přístupem na tento web a používáním těchto služeb souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami použití. Pokud s podmínkami použití nebo některou jejich částí nesouhlasíte, nemůžete tento web používat.

Tento web provozuje, řídí, spravuje a také za něj odpovídá společnost FANUC Czech s.r.o. K Bílému vrchu 3142/7 193 00 Praha 9 – Horní Počernice ČESKÁ REPUBLIKA.

V jednotlivých případech mohou být tyto podmínky použití doplněny, pozměněny nebo nahrazeny dalšími konkrétnějšími podmínkami společnosti FANUC, zejména s ohledem na nabídku produktů a služeb.

1. Autorská práva a práva na použití

Obsah a struktura tohoto webu jsou chráněny autorskými právy. To platí jak pro strukturu webu a všechny funkce, informace, údaje, texty, obrazové a zvukové materiály na webu obsažené, tak pro komponenty, které zajišťují funkčnost stránek webu. Pokud uživatel nebude využívat rozšířené služby, které se řídí zvláštními podmínkami, lze informace a obsah používat v rámci omezení daných funkcemi nabízenými na webu. V případě, že nějaký obsah webu je přístupný ke stažení nebo tisku, společnost FANUC uděluje uživateli nevýlučné nepřenosné omezené právo na osobní a nekomerční použití tohoto obsahu. Toto právo nedovoluje uživateli daný obsah webu jakkoli komerčně využívat, nicméně uživatel smí daný obsah využít k tomu, aby učinil komerční rozhodnutí, např. zahájil jednání se společností FANUC ohledně produktů inzerovaných na webu. Pokud společnost FANUC nepovolí jinak, nezískává uživatel v žádném jiném ohledu žádná práva k obsahu, materiálům, programům ani komponentům webu. Uživatel zejména nesmí
a) pozměňovat či odstraňovat značky autorských práv a jiná vlastnická upozornění, která jsou součástí obsahu;
b) obsah jakkoli pozměňovat, reprodukovat nebo veřejně zobrazovat, předvádět, šířit či jinak používat k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům;
c) převádět obsah na jakoukoli jinou třetí osobu;
d) používat tento web jakýmkoli způsobem, který způsobuje či může způsobit poškození webu nebo narušení jeho dostupnosti či přístupnosti, a také jakýmkoli způsobem, který je protiprávní, podvodný, nelegální, škodlivý apod., případně ve spojení s účely či aktivitami, které jsou protiprávní, podvodné, nelegální, škodlivé apod.

2. Ochranné známky a loga

Ochranné známky a loga použitá na webu jsou chráněna zákonem. Z tohoto důvodu není dovoleno tyto ochranné známky a loga používat bez předchozího souhlasu příslušného vlastníka práv.

3. Odpovědnost za informace a obsah a jejich dostupnost

Není-li výslovně uvedeno jinak, poskytnuté informace a obsah nepředstavují závaznou nabídku společnosti FANUC na uzavření smlouvy. V důsledku toho nelze žádný popis produktů či služeb považovat za nabídku, která by mohla být přijata způsobem, jenž by dal automaticky vzniknout smluvním závazkům.
Zobrazením informací neposkytuje společnost FANUC poradenství, nedoporučuje ani nepožaduje nákup určitého produktu či služby. Jediným účelem poskytnutých informací je pomoci uživatelům činit vlastní nezávislá rozhodnutí ohledně vhodnosti určitého produktu či služby k určitému účelu.

Web, jeho obsah a informace, které na něm lze získat, jsou sestavovány s maximální pečlivostí. Společnost FANUC se snaží zajišťovat, aby veškeré informace a obsah poskytovaný prostřednictvím webu byly aktuální a pravdivé. Nelze však stoprocentně vyloučit, že poskytnuté informace a obsah budou nesprávné nebo nebudou odpovídat aktuální situaci. Společnost FANUC proto neodpovídá za aktuálnost, přesnost či úplnost informací a obsahu poskytovaného v rámci webu, zejména pokud jde o ceny a informace o produktech. Společnost FANUC současně nezaručuje, že obsah a informace budou prosté vad nebo že budou vhodné k nějakému konkrétnímu účelu. Pokud se spolehnete na jakýkoli takový názor, radu, prohlášení, záznam či jinou informaci, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Společnost FEC neručí za to, že služby webu budou poskytovány souvisle, včas či bezchybně, jakkoli se je snaží poskytovat podle svých nejlepších možností.

4. Hypertextové odkazy a weby třetích stran

Pro vaše pohodlí může společnost FANUC poskytovat odkazy na weby provozované třetími stranami (jako např. Youtube, Twitter a Facebook). Všechny tyto odkazy před aktivací důkladně kontrolujeme. Nemůžeme však vyloučit, že příslušní dodavatelé následně provedou v obsahu změny, pročež nemůžeme přijmout odpovědnost za obsah odkazovaných webů jiných dodavatelů. Konkrétně neručíme za to, že obsah takovýchto webových stránek bude aktuální, pravdivý a úplný. Pokud se rozhodnete navštívit jakýkoli odkazovaný web, činíte tak na vlastní nebezpečí a je vaší povinností učinit veškerá ochranná opatření proti virům a jiným škodlivým prvkům.
Pokud však v rámci odkazovaných webů objevíte nelegální, nevhodné nebo nepravdivé informace či obsah, oznamte to prosím neprodleně společnosti FANUC.
Společnost FANUC neschvaluje a nedává žádné záruky ohledně odkazovaných webů, informací, které se na nich zobrazují, ani jakýchkoli produktů a služeb, které jsou na nich popsány. Z uvedení odkazů nevyplývá, že společnost FANUC nebo tento web financuje, podporuje, schvaluje, je spojen, přidružen nebo ze zákona zmocněn používat jakékoli ochranné známky, obchodní názvy, loga nebo symboly chráněné autorskými právy, které se zobrazují v rámci odkazů nebo jsou jejich prostřednictvím přístupné, ani že jakýkoli odkazovaný web je oprávněn používat jakékoli ochranné známky, obchodní názvy, loga nebo symboly chráněné autorskými právy, které patří společnosti FANUC a jejím sesterským nebo dceřiným společnostem.
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti FANUC je výslovně zakázáno vytvářet rámce nebo vnořené odkazy z jiných stránek na web. Konkrétně není dovoleno používat hypertextové odkazy k zahrnutí či zobrazení webu nebo jeho obsahu uvnitř rámce.

5. Informace poskytované vámi

Společnost FANUC od vás nepožaduje, abyste prostřednictvím webu zasílali důvěrné či vlastnické informace, ani byste tak neměli činit. Souhlasíte s tím, že žádné informace či materiály, které vy nebo osoby jednající vaším jménem poskytnou společnosti FANUC, nebudou považovány za důvěrné či vlastnické. Poskytnutím jakýchkoli takových informací či materiálů společnosti FANUC udělujete společnosti FANUC neomezenou, neodvolatelnou, celosvětovou a bezplatnou licenci k používání, reprodukování, zobrazování, veřejnému předvádění, přenášení, pozměňování a šíření takových informací či materiálů, a dále souhlasíte s tím, že společnost FANUC je oprávněna použít jakékoli nápady, myšlenky či know-how, které vy nebo osoby jednající vaším jménem společnosti FANUC poskytnou. Dále berete na vědomí, že společnost FANUC si nepřeje, abyste jí poskytovali jakékoli hanlivé, ohrožující, obscénní, obtěžující nebo jinak protizákonné informace či materiály ani informace či materiály obsahující vlastnický materiál jiných, přičemž současně prohlašujete, že tak nebudete činit. Společnost FANUC si vyhrazuje právo odstranit takovýto obsah z webu.

6. Omezení ručení

Společnost FANUC ručí za fyzická zranění, škody či ztráty způsobené úmyslným nesprávným jednáním či hrubou nedbalostí. Jakékoli další ručení společnosti FANUC, mimo jiné zejména ručení za škody či ztráty způsobené lehkou nedbalostí, je vyloučeno v maximální možné míře přípustné podle zákona.
Nehledě na předchozí ustanovení, jakékoli spoluzavinění z nedbalosti uživatele – zejména neposkytnutí služeb součinnosti, organizační chyby, nedostatečné zálohování dat nebo porušení jiných smluvních závazků – snižuje výši jakéhokoli nároku na odškodné.

7. Změny

Společnost FANUC je oprávněna kdykoli ukončit, pozměnit, pozastavit nebo přestat poskytovat jakýkoli aspekt webu, včetně dostupnosti jakýchkoli funkcí webu. Společnost FANUC je rovněž oprávněna bez předchozího oznámení uvalit omezení na určité funkce a služby, případně omezit váš přístup k webu.
Společnost FANUC si vyhrazuje právo měnit příležitostně tyto podmínky použití na základě vlastního uvážení. Budete-li web i nadále používat, potvrzujete tím souhlas s jakoukoli změnou těchto podmínek použití.

8. Rozhodné právo

Tento web je provozován podle zákonů Lucemburska.
Echternach, únor 2015.