ОбобщениеПо-долу ще намерите обобщение по отношение на третирането на вашите лични данни от наша страна. В политиката за поверителност ще откриете подробна информация за третирането на вашите лични данни.

 

Лични данни, които обработваме:

По-специално, вашето име и данни за контакт като напр. адрес, имейл и телефонен номер, както и други данни за контакт като например данни, свързани с акаунта, срока на договора и др. В допълнение, ние обработваме данни с помощта на няколко аналитични инструмента, посочени в политиката за поверителност.

Цели и правни основания за обработването на вашите данни:

 • За изпълнението на договор и предоставянето на уебстраницата за информационна употреба, чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.
 • За спазването на законови задължения (напр. задължения за съхранение), чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД.
 • С цел защита на нашите легитимни интереси, чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.
 • С ваше съгласие, напр. за изпращане на нашия информационен бюлетин, чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

Получатели, на които предоставяме вашите данни:

 • Нашите служители, свързаните с нас дружества и доставчици на услуги, с които си сътрудничим, за да ви предоставяме нашите услуги в рамките на договорните отношения, и за да ви предоставяме уебстраницата.
 • Органите, доколкото сме правно задължени да предаваме информация.

Международно предаване на данни към трети страни

 • Като част от употребата на Google Analytics на нашата уебстраница, ние предаваме вашия съкратен IP адрес на Google, и по този начин на САЩ.
 • За изпълнение на споразумението ние може да предаваме лични данни към нашето централно управление в Япония
 • Във всяко друго отношение, по-специално в рамките на договорното отношение, не се предават данни към трети страни.

Период на съхранение:

Ние съхраняваме вашите данни за периода на употреба на нашата уебстраница, периода на предоставяне на отговор на вашите въпроси, както и за периода на бизнес отношението и до влизането в сила на давностния срок на каквито и да било изисквания, свързани с бизнес отношението. В допълнение, ние съхраняваме вашите данни само до степента, до която сме правно задължени да го правим.

Вашите права:

Информация, изтриване, коригиране, ограничаване на обработването, възражение, оттегляне на съгласието, преносимост на данните, жалба до надзорен орган за защита на данните

Задължение за предоставяне на данни

Като цяло, вие не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Ако не ни предоставите тези данни обаче, ние може да не успеем да ви предоставим нашата уебстраница, да отговорим на вашите въпроси и да сключим договор с вас.

Автоматизирано вземане на решения / профилиране:

Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения или профилиране.


 

Политика за поверителност и “бисквитки”

Безопасността и сигурността на вашите лични данни са от голямо значение за to FANUC Bulgaria EOOD, ulitsa Okolovrasten pat 467, 1588 Sofia, Bulgaria (наричан по-нататък "FANUC"), и ние спазваме всички приложими закони за защита на данните, докато обработваме вашите лични данни, където “лични данни” или “данни” означава посоченото по-долу.

Настоящата политика за поверителност има за цел да ви информира за обработването на вашите данни във връзка с посещението ви на нашия уебсайт www.fanuc.eu (наричан по-нататък "сайта") и използването на всякакви допълнителни услуги, които FANUC предлага, от ваша страна

Ние си запазваме правото на промени на настоящата “Политика за поверителност” по всяко време. Тези промени ще бъдат публикувани на нашия сайт и ще влязат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго. В тази връзка ви съветваме редовно да преглеждате настоящата “Политика за поверителност”, за да разполагате с най-актуализираната й версия.

Отговорен орган

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския съюз (“ОРЗД”) отговорен орган за обработването на данните е:
FANUC Bulgaria EOOD
ulitsa Okolovrasten pat 467
1588 Sofia
Bulgaria
Email: info.bg@fanuc.eu

1. Лични данни/данни

Като “лични данни” се окачествява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко посредством конкретен идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение или онлайн идентификатор.

2. Обработване на данните

“Обработването” на данни има значението, регламентирано в чл. 4 на ОРЗД: “‘обработване’ означава всяко действие или набор от действия, които се извършват по отношение на личните данни или набор от лични данни с автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или внасяне на промени, изтегляне, консултиране, използване, разкриване чрез предоставяне, разпространение или предоставяне по друг начин, съпоставяне или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.”

Ние обработваме вашите данни само доколкото е необходимо и в случай, че това е разрешено от законодателството, т. е. ако това е необходимо за целите на договорите или за да ви разрешим да използвате нашия сайт или ако вие сте ни предоставили изричното си съгласие. Това се отнася също и за всеки обмен на данни в рамките на нашата група от дружества. По-специално, ние обработваме вашите данни за следните цели и въз основа на следните правни основания:

2.1 Данни, събирани за целите на техническото обезпечаване на уебсайта

За целите на техническото обезпечаване на уебсайта е необходимо да обработим определена автоматично предавана информация, отнасяща се до вас, за да може вашият браузър да покаже нашия уебсайт и вие да можете да го използвате. Тази информация се събира автоматично при всяко посещение на нашия уебсайт и се съхранява в нашите сървърни протоколни файлове. Тази информация се отнася до компютърната система на изпращащия заявката компютър. В тази връзка се събира следната информация:

 • IP адрес
 • вид/версия на браузъра (напр.: Firefox 59.0.2 (64 Bit));
 • език на браузъра (напр.: немски);
 • операционна система (напр.: Windows 10);
 • вътрешна резолюция на прозореца на браузъра;
 • резолюция на екрана;
 • активиране на Javascript
 • включване / изключване на Java;
 • включване / изключване на “бисквитките”;
 • дълбочина на цвета;
 • време на посещението

Ние обработваме вашите лични данни за целите на техническото обезпечаване на нашия уебсайт въз основа на следното правно основание:

 • във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, точка б) от ОРЗД, при условие, че вие посетите нашия уебсайт, за да се сдобиете с информация относно нашите продукти и услуги; и
 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, точка е) от ОРЗД, за да можем да направим сайта технически достъпен за вас. Наш легитимен интерес е да ви предложим привлекателен, технически функциониращ и лесен за използване уебсайт.

2.2 Регистрационна форма

Можете да регистрирате вашия продукт, за да получите достъп до допълнителни услуги като по-ефективна помощ или сигнали за помощ по отношение на продукта и т. н., като използвате регистрационната форма на нашия сайт. Ще бъдете помолени да предоставите някои лични данни, както и съответните данни за продукта.

Ние ще използваме всички данни, събрани чрез регистрационната форма, само за да предоставим тези допълнителни услуги.

За тази цел на обработване на данни ние събираме следната информация:

 • имейл адрес
 • лично и фамилно име
 • име на дружеството
 • улица
 • пощенски код
 • град
 • страна
 • телефонен номер
Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:
 • във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, при условие, че вие се регистрирате, за да използвате потребителския акаунт и услугите, предлагани в този контекст, по-специално нашия електронен магазин; и
 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да ви предоставим технически достъпен портал. Наш легитимен интерес е да ви предоставим привлекателен, технически функциониращ и лесен за използване портал.

2.3 Форма за контакт

Вие можете да ни изпращате въпроси, като използвате формата за контакт на нашия уебсайт. За да отговорим на вашия въпрос, ние се нуждаем от някои данни за контакт като вашия телефонен номер или вашия имейл адрес. Всички останали полета за данни са обозначени като "доброволни” и вие можете да изпратите своя въпрос, без да предоставяте тази допълнително изисквана информация.

Всички запитвания за поддръжка, които подавате през нашите онлайн форми, се изпращат направо към съответното дъщерно дружество с копие до европейската централа.

Ние ще използваме всички събрани чрез формата за контакт данни само за да отговорим на въпроса, зададен от вас.

За тази цел на обработване на данни ние събираме следната информация:

 • имейл адрес
 • обръщение
 • лично и фамилно име
 • име на дружеството
 • страна
 • телефонен номер
 • всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашето запитване

Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:

 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД; наш легитимен интерес е да отговаряме по подходящ начин на запитванията на клиентите.

2.4 Стартирайте вашата автоматизация

По подобен начин вие можете да получите интензивна помощ за вашите приложения, задавайки въпроси чрез формата "Get Your Automation Started”. Отново ще бъдете помолени да предоставите определени лични данни като вашия телефонен номер и да изпратите вашия въпрос, като кликнете върху бутона "Обадете ми се". След това ние ще ви се обадим, за да решим вашия проблем.

Информацията, която не е задължително необходима, е маркирана като "доброволна” и вие можете да зададете въпроса си, без да ни предоставяте съответно тази информация. В случай, че ни предоставите такава допълнителна информация, ние ще я използваме само за да отговорим на въпроса ви.

За целта на това обработване на данни ние събираме следната информация:

 • имейл адрес
 • обръщение
 • лично и фамилно име
 • име на дружеството
 • телефонен номер
 • всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашето запитване

Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:

 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД; наш легитимен интерес е да отговаряме по подходящ начин на вашите въпроси.

2.5 Форма за обратна информация

Вие можете да ни предоставите обратна информация за нашите продукти и услуги, като използвате формата за обратна информация на нашия сайт. За да обработим вашата обратна информация, ние се нуждаем от определени данни като напр.: "име на дружеството, данни за контакт с клиента, имейл” и "Вие получихте този въпросник от". Всички останали полета за данни във формата за обратна връзка са обозначени като "доброволни” и вие можете да ни предоставите обратна информация като клиент, без да попълвате изискваната информация.

Ние ще използваме всички данни, събрани чрез формата за обратна връзка, само за да обработим вашата обратна информация.

За целта на това обработване на данни ние събираме следната информация:

 • имейл адрес
 • обръщение
 • лично и фамилно име
 • име на дружеството
 • страна
 • телефонен номер
 • всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашата обратна информация

Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:

 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД; наш легитимен интерес е да оценим по подходящ начин вашата обратна информация.

2.6 Маркетингови цели

С вашето изрично съгласие ("Участвам” ("Opt-In”) с отбелязване на съответната кутийка) или ако е указано друго от приложимото законодателство, ние може да използваме вашите данни за цели, свързани с маркетинга на нашите продукти и услуги или тези на нашите бизнес партньори ("маркетингови цели"). Това включва следното: (1) да ви изпращаме информационни бюлетини, прессъобщения, обяви за събития и други подобни комуникации относно продуктите или услугите, които предлагаме; (2) да рекламираме или промотираме нашите продукти или услуги към вас; (3) да търсим вашия принос относно усъвършенстването на нашите продукти или услуги; (4) да ви информираме за предложения на трети страни, към които смятаме, че вие или вашето дружество бихте проявили интерес и които са свързани с нашите продукти или услуги; (6) други цели, за които ви информираме в момента, когато искаме вашето съгласие.

Вие можете да оттеглите вашето съгласие за бъдеща употреба на вашите данни за маркетингови цели по всяко време. В такъв случай, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на контакта, посочен в раздел 6. по-долу.

За целта на това обработване на данни ние събираме следната информация:

 • имейл адрес
 • ДРУГИ

Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:

 • в случай, че сте ни предоставили своето съгласие при процедура за двойно включване съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД;
 • в случай, че сте ни предоставили вашия имейл адрес във връзка със закупуването на стоки или услуги или в случай, че ние ви изпращаме персонализирани рекламни съобщения, за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД; нашият легитимен интерес се основава на нашите икономически интереси за прилагането на рекламни мерки и ориентирана към целевата група реклама.

Използване на данни за реклама по имейл и вашето право на възражение:

в случай, че сме получили вашия имейл адрес във връзка със сключването на договора и доставката на наши продукти, и вие не сте възразили срещу това, ние си запазваме правото да ви изпращаме редовно по имейл оферти за подобни продукти от нашата гама продукти. Можете да отправите възражение срещу използването на вашия имейл адрес по всяко време, като изпратите съобщение на контакта, посочен по-долу, или чрез връзка, предоставена за тази цел в рекламния имейл, без да заплащате никакви разходи освен разходите за пренос съгласно основните цени.

2.7 Електронен магазин FANUC

Нашият електронен магазин FANUC ви предлага достъп до огромен избор от оригинални машинни части направо от производителя на база 24/7.

Пазаруване:

В електронния магазин ние ви осигуряваме възможност да направите поръчка от нашата гама продукти. Вие можете да добавите продукти от нашата гама във вашата количка за пазаруване в електронния магазин.

В допълнение към данните, които са известни от процеса на регистрация, се събира следната информация:

 • артикули от гамата продукти
 • брой артикули
 • търговци, които могат да доставят стоките

Ние обработваме горепосочените данни за описаната цел въз основа на следното правно основание:

 • във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, в случай, че използвате нашия уебсайт, за да се информирате за нашата гама продукти и да направите поръчки.
 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да ви предоставим технически достъпен портал. Наш легитимен интерес е да ви предоставим привлекателен, технически функциониращ и лесен за използване електронен магазин.

Плащане:

Ние използваме доставчик на разплащателни услуги за обработване на плащането на вашата поръчка. Това е свързано с обработването на вашето име, адрес и предоставена от вас информация, свързана с плащането.

Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следното правно основание:

 • във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

Обработване на поръчките:

За да можем да ви изпратим поръчаните продукти, ние предаваме вашето лично и фамилно име, данни за контакт (адрес, ако е необходимо – телефонен номер, имейл и т.н.), както и различен адрес на доставка на услугата, която сме възложили.

Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следното правно основание:

 • 3. във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

2.8. Обработване на данните в рамките на системата FIELD

2.8.1. Регистрация на партньорска уебстраница (системата FIELD на FANUC)

Когато вие, съответно вашата компания ,се регистрирате на нашата партньорска страница, за да станете партньор на системата FIELD и да получите достъп до частна зона на уебстраницата, където ще имате достъп за изтегляне на подходящи материали, ние ще обработим вашите лични данни, посочени в регистрационната форма, за да сключим партньорския договор с вашата компания. Вашите лични данни ще бъдат обработени само за целите на осъществяване на контакт и ще ни помогнат единствено да предоставяме нашите услуги в контекста на системата FIELD на FANUC.

Ние обработваме вашите данни въз основа на следното правно основание:

 • за изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД; и
 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да сключим договор с вашата компания и да ви предоставяме нашите услуги в контекста на системата FIELD. Наш легитимен интерес е да ви предоставим привлекателна, технически функционираща и лесна за използване уебстраница, както и ориентирани към клиентите услуги.

2.8.2. Регистрация в системата FIELD в App Store

Когато вие, съответно вашата компания, се регистрирате в App Store на нашата система FIELD, ние ще обработим вашите лични данни, посочени в регистрационната форма, за да ви позволим да изтегляте приложения от App Store. Вашите лични данни ще бъдат обработени само за целите на осъществяване на контакт и ще ни помогнат единствено да предоставяме нашите услуги в контекста на системата FIELD.

В случай че сте краен потребител на системата FIELD, ние ще обработим вашите лични данни, които сме получили по-специално от нашите бизнес партньори. Категорията на вашите лични данни са вашите данни за контакт като напр. име, имейл, телефонен номер, компания. Ние ще използваме тези лични данни,единствено, за да предоставяме нашите услуги директно на вашата компания и за целите на осъществяване на контакт..

Ние обработваме вашите данни въз основа на следното правно основание:

 • за изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД; и
 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да сключим договор с вашата компания и да ви предоставяме нашите услуги в контекста на проекта FIELD. Наш легитимен интерес е да ви предоставим привлекателна, технически функционираща и лесна за използване уебстраница, както и ориентирани към клиентите услуги.

2.8.3. Управленска платформа на електронния магазин и системата FIELD

Когато вие, съответно вашата компания, се регистрирате в електронния ни магазин, за да закупите нашата система FIELD, ние ще обработим вашите лични данни съгласно посоченото в т. 2.7. Тези данни ще се използват също за регистрация в управленската платформа на нашата система FIELD.

В случай че сте краен потребител на системата FIELD, ние ще обработим вашите лични данни, които сме получили по-специално от нашите бизнес партньори. Категорията на вашите лични данни са вашите данни за контакт като напр. име, имейл, телефонен номер, компания. Ние ще използваме тези лични данни,единствено, за да предоставяме нашите услуги директно на вашата компания и за целите на осъществяване на контакт.

Ние обработваме вашите данни въз основа на следното правно основание:

 • за изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД; и
 • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, за да сключим договор с вашата компания и да ви предоставяме нашите услуги в контекста на проекта FIELD. Наш легитимен интерес е да ви предоставим привлекателна, технически функционираща и лесна за използване уебстраница, както и ориентирани към клиентите услуги.

2.8.4 Във връзка с обработването на вашите лични данни в рамките на системата FIELD на FANUC, както е посочено по-горе, ние ще работим в тясно сътрудничество със свързаната с нас компания FANUC Europe Corporation Société Anonyme, 7, rue Benedikt Zender 6468 Echternach. Тъй като ние, съответно, действаме в качеството си на съвместни администратори по смисъла на чл. 26 от ОРЗД по отношение на обработването на вашите лични данни, ние сключихме споразумение за съвместно администриране. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ОРЗД, ние сме задължени да ви предоставим съществените характеристики на това споразумение в качеството ви на субект на данни. С това споразумение ние се договорихме, по-специално, кой какви задължения ще изпълнява съгласно ОРЗД.

Съгласно договореното между съвместните администратори ние носим административната отговорност за обработването на вашите данни и, следователно, сме основното звено за контакт за вашите искания. Следователно, ние ви препоръчваме да се свържете с нашето основно звено за контакт на DataProtection@fanuc.eu за въпроси относно обработването на вашите лични данни. Съвместните администратори незабавно ще се информират взаимно за каквито и да било правни позиции, предявени от вас, и ще си предоставят взаимно цялата информация, необходима за предоставяне на отговор на исканията и защита на вашите права. Вие можете обаче да упражните правата си срещу всеки един от съвместните администратори.

2.9 Академия FANUC

Нашата академия FANUC предлага голямо разнообразие от програми за обучение, отговарящи на вашите специфични нужди. Използването на нашата академия FANUC от ваша страна е обект на разпоредби за поверителност.

В случай, че изберете и поръчате програма за обучение, и ние изпълним поръчаната услуга, ние обработваме следните данни:

 • лично име и фамилно име на регистрираните участници;
 • име на дружеството;
 • улица
 • пощенски код
 • град
 • страна
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • съществуващи умения, длъжности и позиции;

Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следното правно основание:

 • във връзка с изпълнението на договор или прилагането на преддоговорни мерки съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, в случай, че желаете да се информирате относно нашите налични програми и в случай, че поръчате програма или услуга.

2.10 Кандидатстване онлайн

Вие можете да подадете своята кандидатура онлайн, като използвате нашата онлайн форма за кандидатстване. Всички входящи кандидатури ще бъдат получени в офиса на нашата европейска централа и оттам ще бъдат изпратени към отговорния отдел на групата FANUC въз основа на стриктно спазване на принципа “необходимост да се знае”.

Всички получени от онлайн кандидатурите данни ще бъдат използвани само за целите на обработването на вашата кандидатура.

Личните данни, които обработваме относно вас, включват данните, които събираме пряко от вас или като част от процеса на кандидатстване при нас или чрез други взаимодействия, които имате с нас. Това може да включва също лични данни от чувствително естество, напр. здравословно състояние или религия.

В случай че решите да участвате в нашия процес на кандидатстване, ние ще обработим следните данни, както и всички данни, които вие може да ни предоставите в рамките на своята кандидатура:

 • лично име и фамилно име
 • съществуващи умения, длъжности и позиции;
 • дата на раждане;
 • снимка;
 • предишни заемани длъжности;
 • умения и сертификати;

Спазване на правни изисквания и правоприлагане

Спазване на правни изисквания:

Ние обработваме вашите лични данни също за да спазим правни задължения, когато това се изисква от нас във връзка с обработването на вашата поръчка. Те включват по-конкретно периоди на съхранение съгласно търговското или данъчното право.

Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следните правни принципи:

 • • за да изпълним правно задължение, което се изисква от нас съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД във връзка с търговското, индустриално или данъчно законодателство, доколкото сме задължени да записваме и съхраняваме вашите данни.

Правоприлагане:

Ние обработваме вашите лични данни също за да защитим нашите права и да подкрепим нашите правни искове. Ние обработваме вашите лични данни също за да можем да се защитим срещу правни искове. Накрая, ние обработваме вашите лични данни до степен, необходима, за да се защитим или разследваме престъпления.

Ние обработваме вашите данни за горепосочените цели въз основа на следното правно основание:

 • • за да защитим нашите легитимни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, доколкото ние предявяваме правни искове или се защитаваме при правни спорове или предотвратяваме или внасяме яснота при престъпления.

3. “Бисквитки” и социални приставки

Ние използваме “бисквитки” и социални приставки на нашия сайт, които могат да са свързани с обработването на вашите лични данни.

“Бисквитките” представляват текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра, когато посещавате уебсайт от вашата компютърна система. “Бисквитката” съдържа характерен низ от знаци, която позволява уникалното идентифициране на браузъра, когато уебсайтът се посещава отново. Някои “бисквитки” се използват във връзка с чистата функционалност на уебсайта, други се използват за целите на анализа.

По-специално, ние използваме следните “бисквитки” на нашия уебсайт:

3.1. Бисквитки” за техническото обезпечаване на сайта

Някои “бисквитки” обикновено се използват за целите на техническото обезпечаване на уебсайта. Необходимо е да обработим определена автоматично подадена информация относно вас, така че вашият браузър да покаже нашия уебсайт и вие да можете да го използвате. Някои функции на нашия сайт не могат да бъдат предложени без използването на “бисквитки”. Следната информация се съхранява и предава към нас чрез “бисквитките”, необходими за техническото обезпечаване:
 • идентификация на “бисквитката”
 • продукти в количката за пазаруване/избрани услуги
 • информация за “влизане”
 • и др.

3.2. Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за анализи на мрежата, предоставена от Google, Inc. ("Google"). Google Analytics използва “бисквитки”, за да подпомогне анализирането на уебсайта по отношение на това как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от “бисквитката” по отношение на използването на един уебсайт от ваша страна, ще бъде предадена и съхранявана от Google върху сървъри в Съединените щати.

IP анонимизирането е активирано на настоящия сайт. Това означава, че вашият IP адрес ще бъде съкратен в рамките на държавите членки на Европейския съюз или други страни, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде прехвърлен първо на сървър на Google в САЩ и там ще бъде съкратен.

Google ще използва тази информация от ваше име за целите на оценяването по отношение на това как вие използвате този сайт, подготвяйки отчети за дейността на сайта и предоставяйки ни други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.

IP адресът, който вашият браузър изпраща в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързан с никакви други данни, притежавани от Google. Вие можете да откажете използването на “бисквитките”, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, обаче, моля, имайте предвид, че ако го направите, е възможно да не успеете да използвате пълната функционалност на нашия сайт. Вие можете също да откажете проследяването от страна на Google Analytics с бъдещо действие, като свалите и инсталирате Google Analytics Opt-out Browser Add-on за настоящия ви уеб браузър от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3.3. Google Tag Manager

На нашия уебсайт ние използваме Google Tag Manager. Google Tag Manager е решение, което позволява на търговците да управляват маркерите на уеб страницата чрез единствен настолен интерфейс. Самата услуга Google Tag Manager (която внедрява маркерите) е домейн без “бисквитки” и не събира никаква лична информация. Услугата Google Tag Manager задвижва други маркери, които от своя страна могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Деактивиране на ниво домейн или “бисквитки” ще важи и за всички проследяващи маркери, внедрени с Google Tag Manager.

3.4. Facebook Connect

Facebook Connect е инструмент на Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook). Това е инструмент, включен в уебсайтовете на трети страни – като нашия – който позволява на потребителя да се включи на тези уебсайтове, без да регистрира акаунт за тях. Потребителят може да използва Facebook Connect, за да посети тези уебсайтове, използвайки данните си за вход в своя Facebook профил. Съответно, за да може да се използва Facebook Connect, имате нужда от акаунт във Facebook. След успешно влизане на уебсайта на трета страна чрез данните за достъп до Facebook се създава връзка между профила във Facebook и уебсайта, който ползва Facebook Connect. Освен функционалността за достъп Facebook Connect може да се използва за създаване на съдържание от уебсайта върху или чрез потребителските профили във Facebook. Например уебсайтът може да запита потребителя дали може да публикува съдържание от името на потребителя. Данните на потребителя, които обикновено се предават при употребата на Facebook Connect, включват: име, facebook профил, възраст, пол и списък на “приятелите” във Facebook. За допълнителна информация относно използването на лични данни от Facebook, моля, разгледайте политиката за поверителност на Facebook https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav.

3.5. Pardot

Ние използваме форми на Pardot или лица, обработващи формите на нашия уебсайт и целевите страници, за да събираме информация за посетителите и да превърнем анонимните посетители в идентифицирани потенциални клиенти. Формите на Pardot се разработват и управляват изцяло в Pardot. Лицата, обработващи формите, свързват Pardot с нашите външни форми, за да можем да насочим информацията за потенциалните клиенти към Pardot. Pardot проследява дейностите на посетителите и потенциалните клиенти на нашия уебсайт и целевите страници, като поставя “бисквитки” в техните браузъри. “Бисквитките” се поставят, за да запаметяват предпочитанията (като стойностите, посочени в полетата на формите), когато посетителят се връща на нашия сайт. Pardot поставя също “бисквитка” за включили се посетители, за да поддържа сесията и да запаметява филтрите в таблиците. Pardot поставя “бисквитки” на първи страни с цел проследяване и поставя “бисквитки” на трети страни с цел съкращаване. Едновременната употреба на “бисквитки” на първи и трети страни е стандарт в индустрията на автоматизирания маркетинг. “Бисквитките” на Pardot не съхраняват информация, идентифицирана като лична, а само уникален идентификатор. Pardot поставя “бисквитки” на първи страни на нашите проследяващи поддомейни и домейните на Pardot. Pardot използва “бисквитки” на трети страни на https страници и когато нашият акаунт няма създаден проследяващ поддомейн. Pardot поставя три вида “бисквитки”:

 • “Бисквитката” за посетителя се състои от единен идентификатор за посетителя и единен идентификатор за вашия акаунт. Например, името на “бисквитката” “visitor_id12345” съхранява стойността “1010101010”, свързана с посетителя, а “12345” е идентификаторът на акаунта. Тази “бисквитка” е поставена за посетителите от проследяващия код на Pardot.
 • Ако вашият акаунт проследява предпочитанията за включване (opt-in), “бисквитката” pi_opt_in се поставя с вярна или погрешна стойност, когато посетителят съответно се включва или изключва от проследяването.
 • Сесийна “бисквитка” с името “pardot” се поставя, когато вие сте се включили като потребител на Pardot. Тази “бисквитка” не се поставя в браузъра на посетителя.

3.6. GA Audiences

Нашият уебсайт използва GA Audience, услуга, предоставена от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“GA Audience”). GA Audience използва “бисквитки”, които се съхраняват на вашия компютър или други мобилни устройства (напр. смартфони, таблети, и т. н.) и позволяват да се анализира използването на съответните устройства. В процеса тези данни частично се оценяват в множество устройства. В този случай GA Audience получава достъп до “бисквитките”, създадени като част от употребата на Google AdWords и Google Analytics. В обхвата на тази употреба данни като IP адресите и дейностите на потребителя се предават към сървър на дружеството Google Inc и там се съхраняват. Google Inc. ще предаде тази информация на трети страни в случай, че това се изисква от законодателството, или в случай, че тези данни трябва да бъдат обработени от трети страни.

Вие можете да избегнете събирането и предаването на вашите лични данни (по-специално вашия IP адрес), както и обработването чрез деактивиране на изпълнението на JavaScript във вашия браузър или инсталирането на инструмент като "NoScript". Вие можете също да избегнете събирането и обработването на данните от Google, генерирани от “бисквитката”, свързана с вашето посещение на уебсайта (напр. вашия IP адрес), като свалите и инсталирате приставките за браузър от http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Допълнителна информация за защитата на данните, когато използвате GA Audience, можете да намерите на следната връзка: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

3.7. Double Click

Понякога провеждаме рекламни кампании с помощта на DoubleClick, услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ние и третите страни търговци, включително Google, използваме едновременно “бисквитки” на първи страни (като например “бисквитката” на Google Analytics) и “бисквитки” на трети страни (като например “бисквитката” на Google DoubleClick), за да информираме, оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на предишни посещения на лица на нашия сайт и да докладваме по какъв начин впечатленията от рекламите, други употреби на рекламни услуги и взаимодействията с тези рекламни впечатления и рекламни услуги са свързани с посещенията на нашия сайт.

Вие можете да откажете употребата на “бисквитките”, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, обаче, моля, имайте предвид, че в такъв случай е възможно да не успеете да използвате пълния обхват от функции на нашия уебсайт.

Вие можете да избегнете събирането на генерираните данни, като свалите и инсталирате приставката за браузър от следната връзка: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB под разширението за деактивиране на DoubleClick. Като алтернативна възможност можете да блокирате “бисквитките” на Doubleclick на сайта на Digital Advertising Alliance чрез кликване на следната връзка http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

За да научите повече за “бисквитките” на Doubleclick и как да контролирате тези “бисквитки”, моля, посетете: http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/.

3.8. LinkedIn Marketing Solutions

Този уебсайт използва LinkedIn Marketing Solutions, инструмент на LinkedIn Company (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland) с цел увеличаване на обхвата на маркетинга на уебсайта. При всяко свързване със сайт, който съдържа функции на LinkedIn, се установява връзка към сървърите на LinkedIn. Една от тези функции е прехвърлянето на посещението на потребителя на уебсайта, който използва LinkedIn Marketing Solutions, към профила на потребителя в LinkedIn. LinkedIn използва “бисквитки” с цел предоставяне на техническата си функционалност. Вие можете да избегнете поставянето на “бисквитки” във вашата система, като конфигурирате вашия интернет браузър по подходящ начин. Допълнително можете да избегнете използването на маркетингов анализ, базиран на LinkedIn Marketing solutions, като последвате тази връзка: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Моля, имайте предвид, че горепосочената конфигурация може да бъде изтрита, ако изтриете всички “бисквитки”, поставени във вашата система.

За допълнителна информация относно използването на лични данни от LinkedIn, моля, обърнете се пряко към LinkedIn. Можете да разгледате политиката за поверителност на LinkedIn на https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3.9. Използване на социални приставки

На нашия сайт ние използваме социални приставки на няколко доставчика на социални мрежи като Twitter, Facebook или Google +. Ако кликнете на бутона, отговарящ на такава приставка, той се активира и вашият браузър се свързва със сървъра на съответния доставчик на социални мрежи. Функциите на приставките няма да се активират при самото посещение на нашия сайт, а само след кликване върху съответния бутон.

Ако посетите нашия сайт и кликнете върху такъв бутон, когато се намирате във вашия акаунт към съответния доставчик на социални мрежи, информацията, показваща, че сте посетили нашия сайт, ще бъде предадена на този доставчик на социални мрежи. Доставчикът на социални мрежи след това ще може да съхрани и свърже тази информация с вашия профил. За да избегнете това, трябва да излезете от вашия акаунт, преди да кликнете върху съответния бутон.

За да научите повече относно целите и обхвата на събирането на данни и използването на данните от доставчика на социални мрежи, както и вашите права в тази връзка и настройките за защита на вашата неприкосновеност на личния живот, моля, разгледайте политиките за поверителност на съответния доставчик на социални мрежи.

4. Категории получатели

Първо, единствено нашите служители ще бъдат информирани за вашите лични данни. В допълнение, ние споделяме вашите лични данни с други получатели, които ни предоставят услуги във връзка с нашата уебстраница, доколкото това е разрешено или предписано от законодателството. Ние ограничаваме предаването на вашите лични данни до необходимото, по-специално, за да успеем да завършим вашата поръчка. В някои случаи нашите доставчици на услуги получават вашите лични данни в качеството си на обработващи данни по силата на договор, и, следователно, са строго обвързани с нашите инструкции при третирането на вашите лични данни. В някои случаи получателите работят независимо с вашите данни, които им предаваме. В тези случаи ние предаваме данните на основание на чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД (за изпълнението на договор), чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД (за спазването на правните задължения) или чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (легитимен интерес). Нашите легитимни интереси са

 • ефикасно предоставяне на нашите услуги, както и вътрешни административни цели в рамките на групата на нашите компании,
 • предявяване на правни искове или защита при правни спорове, или предотвратяване или внасяне на яснота при престъпления.

По-долу описваме категориите получатели на вашите лични данни:

 • свързани с нас компании,
 • доставчици на платежни услуги и банки, ако е приложимо, по време на обработването на плащания,
 • външни доставчици на услуги за изпращане на фактури по пощата, имейл или факс,
 • доставчици на логистични услуги с цел доставяне на продуктите до вас,
 • доставчици на ИТ услуги, които администрират и хостват нашата уебстраница,
 • компании за събиране на дългове и правни съветници за предявяване на нашите искове,
 • органи, доколкото сме правно задължени да предаваме информация.

5. Съхранение на данни

Обичайна практика е – в случай, че само посещавате и разглеждате нашия сайт, без да го използвате активно (вижте по-долу) – вашите данни да бъдат съхранявани само колкото е необходимо за съответната цел, за която са били събрани, и след това да бъдат заличени. Следователно, ако данните вече не са необходими, ние ще ги заличим незабавно, освен ако съществуват приложими срокове във връзка с правни основания те да бъдат съхранени. В този случай данните ще бъдат блокирани за други цели извън правните цели за съхранението им и ще бъдат заличени след изтичането на приложимия срок за съхранение.

Когато вие активно използвате нашия уебсайт (използвате формата за контакт, правите поръчка или купувате услуга, която предлагаме), е възможно също да съхраним вашите лични данни за по-дълъг период от време, в случай, че е необходимо да се защитим при потенциални правни искове. В този случай ние ще съхраним вашите лични данни до изтичането на давностния срок на всички правни искове, възникващи от взаимоотношението с вас, което обикновено е между 12 и 36 месеца, но може – в зависимост от иска и разглеждания случай – да бъде до 30 години.

По отношение на “бисквитките” вие имате възможността да ги изтриете по всяко време чрез използване на съответните функции на вашия браузър.

6. Вашите права като субект на данни

Съгласно правните разпоредби на ОРЗД вие имате следните права като субект на данни, които можете да предявите към нас:

Право на информация: вие имате правото да поискате потвърждение от нас по всяко време в обхвата на чл. 15 от ОРЗД дали ние обработваме лични данни, свързани с вас; ако това е така, вие имате право също така съгласно чл. 15 от ОРЗД да получите информация относно такива лични данни, както и друга специфична информация (наред с друго, цели на обработването, категории лични данни, категории получатели, предвиден срок за съхранение, произход на данните, използване на автоматизирано вземане на решения и, в случай на трансфер към трети страни, съответните гаранции) и копие от данните.

Право на коригиране: съгласно чл. 16 от ОРЗД вие имате право да поискате коригиране на личните данни, съхранявани за вас, ако те са неточни или неправилни.

Право на изтриване: вие имате право при условията на чл. 17 от ОРЗД, да поискате от нас изтриването на свързаните с вас лични данни без ненужно забавяне. Наред с други неща, правото на изтриване не се прилага, ако обработването на личните данни е необходимо за (а) упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, (б) изпълнението на правно задължение, на което подлежим (напр. постановени от законодателството задължения за съхранение) или (в) поддържането, изпълнението или защитата на правни искове.

Право на ограничаване на обработването: съгласно условията на чл. 18 от ОРЗД вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването на вашите лични данни.

Право на преносимост на данните: вие имате право при условията на чл. 20 от ОРЗД да поискате от нас да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, текущ и пригоден за машинно четене формат.

Право на отмяна: вие имате правото да отмените съгласието си за обработване на личните данни по всяко време с бъдещо действие, без да заплащате никакви разходи освен разходите за пренос съгласно основните цени.

Право на възражение: вие имате правото да възразите срещу обработването на вашите лични данни при условията на чл. 21 от ОРЗД, което означава, че ние трябва да прекратим обработването на вашите лични данни. Правото на възражение съществува само в границите, посочени в чл. 21 от ОРЗД. В допълнение, в името на нашите интереси ние можем да не прекратим обработването, така че да имаме правото да обработваме вашите лични данни въпреки вашето възражение.

Право на подаване на жалба до надзорен орган: вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на вашето местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение при условията на чл. 77 от ОРЗД, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД. Правото на подаване на жалба не накърнява които и да било други административни или съдебни средства за правна защита.

Можете да видите информацията за контакт във връзка с надзорния орган по-долу.

7. Обхват на вашето задължение за предоставяне на данни

Като цяло, вие не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Ако не ни предоставите тези данни обаче, ние може да не успеем да ви предоставим нашата уебстраница, да отговорим на вашите въпроси и да сключим договор с вас.

8. Надзорен орган

Вие имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган. За нас това е:

Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/

9. Данни за контакт на служителя по защита на данните (на групата)

FANUC Europe Corporation, Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
6468 Echternach
LUXEMBOURG

10. Информация за правото на възражение, чл. 21 от ОРЗД

1. Вие имате правото да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (обработване на данните въз основа на баланса на интереси) или чл. 6, ал. 1, буква д) (обработване на данни в обществен интерес), ако са налице причини за това, възникващи от вашата специфична ситуация. Това се отнася също за профилирането въз основа на тази разпоредба по смисъла на чл. 4, точка 4 от ОРЗД.

В случай че възразите, ние повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако можем да докажем наличието на наложителни и приложими причини за обработването, които надделяват над вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за предявяването, упражняването или защитата на правни искове.

2. Ние обработваме също вашите лични данни в индивидуални случаи за целите на директния маркетинг. В случай, че не желаете да получавате рекламни съобщения, имате правото да възразите срещу това по всяко време; това се отнася също за профилирането, доколкото то е свързано с такава директна реклама. Ние ще се съобразим с това противоречие в бъдеще.

Ние няма да обработваме вашите данни повече за целите на директния маркетинг, ако вие възразите срещу обработването за тези цели.

Възражението може да бъде отправено без формалност и трябва да бъде изпратено до

FANUC Bulgaria EOOD
ulitsa Okolovrasten pat 467
1588 Sofia
Bulgaria
Email: info.bg@fanuc.eu

Последна актуализация: Октомври 2018 г.