Общи условияСледващите Общи условия регламентират използването на уебсайтовете (наричани по-долу за краткост „Сайт“). С влизането в този сайт и използването на услугите Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия. Ако не приемате Общите условия или части от тях, не може да използвате сайта.

FANUC Bulgaria, EOOD 467 "Okolovrasten pat” (Logic park STAD) BULGARIA, управлява, контролира, администрира и носи отговорност за този сайт.

Тези Общи условия в отделни случаи може да се допълват, променят или заменят с други специфични правила и условия на FANUC и по-специално по отношение на предлаганите продукти и/или услуги.

1. Авторско право и права на ползване

Съдържанието и структурата на сайта са защитени от авторско право. Това важи за структурата на сайта и за всяка и всички функции, информация, данни, текст, снимки и звукови материали, които се съдържат в сайта, както и за всички компоненти, използвани за осигуряване на функционирането на страниците на сайта. Освен ако потребителят не използва разширени услуги, които се регламентират от специални условия, информацията и съдържанието може да се използват в границите на ограниченията, дефинирани от функциите, които се предлагат в сайта. В случай че съдържание на сайта може да бъде изтегляно или отпечатвано, FANUC предоставя на потребителя неизключително, непрехвърлимо, ограничено право за лична и некомерсиална употреба. Това право не позволява на потребителя да използва съдържанието на сайта за комерсиални цели, въпреки че може да го използва, за да взема търговски решения, като например да започне преговори с FANUC относно продуктите на FANUC, рекламирани в сайта. Във всички останали случаи потребителят не получава права върху или за съдържанието, материалите, програмите и компонентите на сайта, освен ако не е упълномощен от FANUC по друг начин. По-специално, потребителят
а) няма право да променя и премахва бележки за авторско право и сродни права, включени в съдържанието;
б) няма право да променя съдържанието по никакъв начин или да го възпроизвежда, показва публично, изпълнява, разпространява или използва по друг начин за никаква обществена или комерсиална цел;
в) няма право да предава съдържанието на трета страна;
г) няма право да използва сайта по никакъв начин, който причинява или може да причини вреда на сайта или да наруши разполагаемостта или възможността за достъп до сайта; или по никакъв начин, който е неразрешен, непочтен, незаконен, злонамерен или друг, или във връзка с такава цел или дейност.

2. Търговски марки и логотипи

Търговските марки и логотипи, използвани в сайта, са защитени от закона. По тази причина не е позволено използването на такива търговски марки и логотипи без предварителното съгласие на притежателя на съответните права.

3. Отговорност за информацията и съдържанието, наличност

Освен ако изрично не е посочено друго, предоставената информация и съдържание не представляват обвързващо предложение от страна на FANUC за сключване на договор. Това означава, че описанията на продуктите или услугите не следва да се разбират като предложение, което може да се приеме, така че автоматично да доведе до договорни задължения.
Чрез показването на информация FANUC не дава съвети и не препоръчва или не изисква закупуването на конкретен продукт или услуга. Единствената цел на предоставяната информация е да помогне на потребителите да вземат независимо решение дали конкретен продукт или услуга са подходящи за определена цел.

Сайтът и информацията и съдържанието, които могат да се извлекат, са съставени внимателно. FANUC се стреми цялата информация и съдържание, предлагани в сайта, да са актуални и верни. Не може обаче изцяло да се изключи вероятността предоставената информация и съдържание да са неверни или да не отразяват актуалното състояние. Поради това FANUC не носи отговорност за навременността, точността или пълнотата на информацията и съдържанието, предоставени в сайта, особено що се отнася до цените или информацията за продуктите. Освен това FANUC не поема гаранция, че съдържанието и информацията не съдържат неточности или че са подходящи за конкретна цел. Доверяването на такова мнение, съвет, твърдение, бележка или информация е на Ваша собствена отговорност.

FEC не гарантира, че услугите от сайта ще бъдат непрекъснати, навременни или безгрешни, макар че се полагат всички възможни усилия това да бъде така.

4. Хипервръзки и уебсайтове на трети страни

За Ваше улеснение FANUC може да предоставя връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни (като например YouTube, Twitter и Facebook). Всички тези връзки са проучени задълбочено от наша страна, преди да бъдат активирани. Не можем обаче да изключим вероятността съответните доставчици да направят последващи промени в съдържанието, поради което не поемаме отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове на други доставчици. По-специално, не гарантираме, че съдържанието на такива уебсайтове е актуално, правилно и пълно. Ако решите да посетите някой от свързаните уебсайтове, го правите на свой собствен риск и отговаряте за предприемането на всички предпазни мерки за защита от вируси или други разрушителни елементи.
Все пак уведомете FANUC незабавно, ако откриете незаконна, неподходяща или невярна информация или съдържание в свързаните уебсайтове.
FANUC не дава гаранция или заявления и не препоръчва свързаните уебсайтове или информацията, съдържаща се в тях, или продуктите или услугите, описани в тях. Връзките не означават, че FANUC или този сайт спонсорира, рекламира, свързан е със или има законно право да използва търговска марка, търговско наименование, лого или знак за авторско право, показвано във или достъпно чрез връзките, или че свързан уебсайт има право да използва търговска марка, търговско наименование, лого или знак за авторско право на FANUC или на някое от свързаните с нея лица или дъщерни дружества.
Изрично се забранява създаването на рамка или директни връзки от други уебсайтове към този сайт без предварителното писмено съгласие на FANUC. По-специално, нямате право да използвате хипервръзка, за да включвате или показвате сайтовете или съответното им съдържанието в рамка.

5. Предоставяна от Вас информация

FANUC не иска от Вас и Вие не трябва да изпращате поверителна или вътрешнофирмена информация на FANUC чрез сайта. Вие се съгласявате, че информацията или материалите, които Вие или лицата, действащи от Ваше име, предоставяте на FANUC, не се счита за поверителна или вътрешнофирмена. Чрез предоставянето на такава информация или материали на FANUC Вие давате на FANUC неограничен, неотменим, световен, безвъзмезден лиценз да използва, възпроизвежда, показва, представя публично, предава, променя или разпространява такава информация и материали, и също така се съгласявате, че FANUC може свободно да използва идеи, концепции или ноу-хау, което Вие или лица, действащи от Ваше име, предоставяте на FANUC. Освен това приемате, че FANUC не иска от Вас и Вие гарантирате, че няма да предоставяте информация или материали на FANUC, които са клеветнически, заплашителни, неприлични, обидни или по друг начин са незаконни, или които съдържат вътрешнофирмен материал на трета страна. FANUC си запазва правото да премахва такова съдържание от сайта.

6. Ограничение на отговорността

FANUC носи отговорност за телесно нараняване, щети или загуби, причинени от злонамерени действия или груба небрежност. Всякаква друга отговорност на FANUC, особено, но без да се ограничава до отговорност за щети или загуби, причинени от незначителна небрежност, се изключват до максимално разрешената от приложимите нормативни разпоредби степен.
Независимо от предходните разпоредби всяка небрежност от страна на потребителя – и по-специално непредоставяне на услуги за сътрудничество, организационни грешки, недостатъчно архивиране на данните или нарушаване на други договорни задължения – намалява размера на който и да е иск за щети.

7. Промени

FANUC може по всяко време да прекратява, променя, спира или преустановява всеки аспект от уебсайта, включително наличността на функции на уебсайта. FANUC може също така без предизвестие да налага ограничения върху определени функции или услуги или да ограничава достъпа Ви до сайта.
FANUC си запазва правото да променя понякога тези Общи условия по собствено усмотрение. Ако продължите да използвате сайта, означава, че приемате всяка промяна на настоящите Общи условия.

8. Приложимо право

Сайтът се управлява съгласно законите на Люксембург.
Ехтернах, февруари 2015 г.