Pogoji uporabeNaslednji pogoji uporabe urejajo uporabo spletnih mest (v nadaljevanju »spletno mesto«). Če dostopate do tega spletnega mesta in uporabljate storitve, se strinjate z določili teh pogojev uporabe. Če se s temi pogoji uporabe delno ali v celoti ne strinjate, uporaba tega spletnega mesta ni dovoljena.

Družba FANUC ADRIA d.o.o. 3000 Celje SLOVENIA, upravlja in nadzira to spletno mesto ter je zanj odgovorna.

Te pogoje uporabe je mogoče v posameznih primerih dopolniti, spremeniti ali jih zamenjati z dodatnimi pogoji in določili družbe FANUC, zlasti v zvezi s ponudbo izdelkov in/ali storitev.

1. Avtorske pravice in pravice do uporabe

Vsebina in struktura spletnega mesta sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. To velja za strukturo spletnega mesta ter za vse in vsakršne funkcije, informacije, podatke, besedilo, slike in zvočno gradivo, ki jih vsebuje spletno mesto, ter tudi za vse uporabljene sestavne dele, ki zagotavljajo delovanje posameznih strani spletnega mesta. Razen če uporabnik uporablja razširjene storitve, za katere veljajo posebni pogoji, je mogoče informacije in vsebino uporabljati v skladu z omejitvami, ki jih določajo funkcije, ponujene na spletnem mestu. Če je katera koli vsebina na voljo za prenos ali tiskanje, FANUC uporabniku podeljuje neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico do osebne in nekomercialne uporabe. Ta pravica uporabniku ne dovoli nobene komercialne uporabe vsebine spletnega mesta, vendar lahko uporabnik vsebino uporabi pri sprejemanju komercialnih odločitev, na primer pri odločitvi, da z družbo FANUC začne pogajanja o izdelkih družbe FANUC, predstavljenih na spletnem mestu. V vseh drugih primerih uporabniku ne pripada nobena pravica do vsebine, gradiva, programov in sestavnih delov spletnega mesta, razen če to FANUC izrecno dovoli. Uporabniki ne smejo zlasti
a) spreminjati ali odstraniti avtorskih pravic in drugih lastniških obvestil, vključenih v vsebino;
b) na noben način spreminjati vsebine ali je znova uporabiti ali javno prikazovati, izvajati ali razširjati ali drugače uporabljati za javne in komercialne namene;
c) prenesti vsebine nobenim drugim osebam;
d) tega spletnega mesta uporabljati na kakršen koli način, ki povzroča ali bi lahko povzročil poškodbe spletnega mesta, njegove razpoložljivosti ali dostopa do njega, je nezakonit, goljufiv, kazniv ali škodljiv ipd. oziroma je povezan s takimi nameni ali dejavnostmi.

2. Blagovne znamke in logotipi

Blagovne znamke in logotipi, uporabljeni na spletnem mestu, so zakonito zaščiteni. Zato teh blagovnih znamk in logotipov ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega soglasja ustreznega imetnika pravic.

3. Odgovornost za informacije in vsebino ter njihova razpoložljivost

Razen če je izrecno določeno drugače, informacije in vsebina na spletnem mestu ne predstavljajo zavezujoče ponudbe družbe FANUC, na podlagi katere bi bila zavezana skleniti pogodbo. Zato nobenih opisov izdelkov ali storitev ni mogoče razlagati kot ponudbe, ki jo je mogoče sprejeti na način, ki bi samodejno predstavljal podlago za pogodbene pravice.
Informacije, ki jih FANUC prikazuje na spletnem mestu, ne zagotavljajo nasvetov in tudi ne priporočajo ali zahtevajo nakupa posameznega izdelka ali storitve. Edini namen predstavljenih informacij je zagotavljanje pomoči uporabnikom pri sprejemanju samostojnih odločitev o primernosti posameznih izdelkov ali storitev za določen namen.

Spletno mesto ter informacije in vsebine, ki jih je mogoče pridobiti, so skrbno zbrane. FANUC si prizadeva zagotavljati, da so vse informacije in vsebine na spletnem mestu posodobljene in točne. Vendar ni mogoče v celoti izključiti možnosti, da se navedene informacije in vsebine netočne ali da ne prestavljajo trenutnega stanja. Zato družba FANUC ni odgovorna za pravočasnost, natančnost ali celovitost informacij in vsebin, uporabljenih na spletnem mestu, zlasti glede informacij o cenah ali izdelkih. FANUC prav tako ne zagotavlja nobenih jamstev glede tega, da so vsebine in informacije brez napak ali da so primerne za določen namen. Posledice za vsako sklicevanje na katero koli tako mnenje, nasvet, izjavo, zapis ali informacijo nosite izključno sami.

FANUC ne zagotavlja, da bodo storitve prek spletnega mesta delovale neprekinjeno, pravočasno ali brez napake, čeprav si za to prizadeva po najboljših možnostih.

4. Hiperpovezave in druga spletna mesta

Za lažjo uporabo lahko FANUC navede povezave do spletnih mest drugih ponudnikov (kot so Youtube, Twitter in Facebook). Vse te povezave so bile pred aktivacijo skrbno preverjene. Vendar ni mogoče izključiti možnosti, da ponudniki izvedejo naknadne spremembe vsebine, zato ne moremo sprejeti odgovornosti za vsebino spletnih mest drugih ponudnikov, do katerih vodijo povezave. Ne jamčimo, da je vsebina teh spletnih mest posodobljena, točna in celovita. Če se odločite obiskali katere koli spletno mesto prek povezave, počnete to na lastno odgovornost; prav tako ste sami odgovorni za vse varnostne ukrepe za zaščito pred virusi ali drugimi škodljivimi elementi.
Vendar če na spletnih mestih, ki jih obiščete prek objavljenih povezav, odkrijete nezakonite, neprimerne ali nepravilne informacije ali vsebine, o tem takoj obvestite FANUC.
FANUC ne zagotavlja nobenega jamstva ali zastopstva glede spletnih mest, do katerih ste preusmerjeni prek povezav, ali informacij, objavljenih na takih spletnih straneh, ali glede katerih koli izdelkov ali storitev, opisanih na teh straneh, niti jih ne podpira. Povezave na spletna mesta ne pomenijo, da je FANUC naročnik ali podpornik katere koli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali simbola v zvezi z avtorskimi pravicami, ki so prikazani ali dostopni prek povezav, ali da je z njimi povezan ali zakonito pooblaščen za njihovo uporabo ali da so spletna mesta prek povezav pooblaščena za uporabo katerih koli blagovnih znamk, trgovskih imen, logotipov ali simbolov družbe FANUC ali katerega koli hčerinskega podjetja ali podružnice.
Ustvarjanje povezav na to spletno mesto v okvirjih ali vrsticah drugih spletnih mest je brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe FANUC izrecno prepovedano. Ni dovoljeno uporabljati zlasti hiperpovezav, ki vključujejo ali prikažejo spletno mesto ali njegovo vsebino v okvirju.

5. Informacije, ki nam jih posredujete

Družba FANUC od vas ne želi, da ji prek spletnega mesta pošljete katere koli zaupne ali lastniške informacije, zato ji jih ne pošiljajte. Strinjate se, da se nobene informacije ali gradivo, ki ga vi ali pooblaščeni posamezniki zagotovijo družbi FANUC, ne obravnava kot zaupno ali lastniško. S tem ko družbi FANUC zagotovite te informacije ali gradivo, ji odobrite neomejeno, nepreklicno dovoljenje, ki velja po vsem svetu in ki ni podlaga za nobeno povračilo, uporabo, ponovno uporabo, prikaz, javno izvajanje, prenašanje, spreminjanje ali razširjanje teh informacij in gradiva. Poleg tega se strinjate, da lahko FANUC prosto uporablja katere koli ideje, zamisli ali znanje, ki jih vi ali vaše pooblaščene osebe zagotovijo družbi FANUC. Prav tako potrjujete, da družba FANUC želi, da ji ne pošiljate nobenih informacij ali gradiva, ki vključuje klevetanje, grožnje, vulgarnost, nadlegovanje ali je drugače nezakonito ali vsebuje lastniško gradivo drugih oseb, pri čemer jamčite, da ji takih informacij in gradiva ne boste pošiljali. FANUC si pridržuje pravico, da tako vsebino odstrani s spletnega mesta.

6. Omejitev odgovornosti

FANUC je odgovoren za telesne poškodbe, škodo ali izgubo zaradi namernih kršitev ali hude malomarnosti. Vsaka druga odgovornost družbe FANUC zlasti odgovornost za škodo ali izgubo zaradi majhne malomarnosti, vendar ne omejeno na to odgovornost, je izključena v največji meri, ki jo dovoljujejo veljavni pravni predpisi.
Ne glede na predhodna določila se znesek katerih koli odškodnin zmanjša v primeru sokrivde uporabnika zlasti v zvezi s pomanjkljivim zagotavljanjem kooperativnih storitev, organizacijskimi napakami, nezadostnim varnostnim kopiranjem ali kršenjem drugih pogodbenih obveznosti.

7. Spremembe

FANUC lahko kadar koli prekine, spremeni, prekliče ali opusti kateri koli element spletnega mesta, vključno z razpoložljivostjo katerih koli funkcij spletnega mesta. FANUC lahko določi tudi omejitve nekaterih funkcij in storitev ali vam omeji dostop do spletnega mesta brez predhodnega obvestila.
FANUC si pridržuje pravico, da po lastni presoji občasno spremeni te pogoje uporabe. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta bo pomenila, da sprejemate vse prilagoditve teh pogojev uporabe.

8. Zakonska pristojnost

Spletno mesto je upravljano v skladu z zakonodajo, ki velja v Luksemburgu.
Echternach, februar 2015.