AnvändningsvillkorFöljande användningsvillkor reglerar användningen av webbplatsen (nedan kallad “webbplatsen”) Genom att besöka den här webbplatsen och använda tjänsterna på den, godkänner du användningsvillkoren. Om du inte godkänner användningsvillkoren eller delar av dem, har du inte rätt att använda webbplatsen.

FANUC Nordic AB Hammarbacken 4B, Box 441 S-19124 Solletuna SWEDEN, driver, styr, administrerar och har ansvar för den här webbplatsen.

Användningsvillkoren kan i enskilda fall kompletteras, ändras eller ersättas av ytterligare särskilda villkor från FANUCs sida, särskilt med avseende på utbudet av produkter och/eller tjänster.

1. Upphovsrätt och licenser

Webbplatsens innehåll och utformning skyddas av upphovsrätt. Det gäller både webbplatsens utformning och funktioner, information, uppgifter, text, bilder och ljudmaterial som finns på webbplatsen, liksom alla komponenter som används för att säkerställa att sidorna på webbplatsen fungerar. Såvida användaren inte använder utökade tjänster som regleras av särskilda villkor, får informationen och innehållet användas inom de gränser som definieras av de funktioner som tillhandahålls på webbplatsen. Om något innehåll på webbplatsen är tillgängligt för nedladdning eller utskrift, beviljar FANUC användaren en icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad rättighet för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rättighet tillåter inte användaren att använda innehållet på webbplatsen i kommersiellt syfte, utan användaren ska använda innehållet för att fatta kommersiella beslut, till exempel att inleda förhandlingar med FANUC angående produkterna från FANUC som marknadsförs på webbplatsen. I alla andra avseenden ska användaren inte förvärva några rättigheter med avseende på webbplatsens innehåll, material, program och komponenter, om inte annat godkänts av FANUC. Användaren får i synnerhet inte
a) ändra eller ta bort information om upphovsrätt och äganderätt som finns i innehållet
b) på något sätt ändra, reproducera, eller visa innehållet offentligt, inte heller framföra, distribuera eller på annat sätt använda det i något offentligt eller kommersiellt syfte
c) överföra innehållet till någon tredje part
d) använda webbplatsen på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämra webbplatsens tillgänglighet eller användbarhet, eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt, förbjudet eller skadligt osv., eller i samband med ett sådant syfte eller aktivitet.

2. Varumärken och logotyper

De varumärken och logotyper som används på webbplatsen är skyddade enligt lag. Det är därför inte tillåtet att använda sådana varumärken och logotyper utan föregående samtycke från respektive rättighetsinnehavare.

3. Ansvar för information och innehåll, tillgänglighet

Om inget annat uttryckligen anges, utgör den tillhandahållna informationen och innehållet inte något bindande erbjudande från FANUC om att ingå ett avtal. Följaktligen ska beskrivningar av produkter eller tjänster inte uppfattas som ett erbjudande som kan godkännas på ett sätt som automatiskt ger upphov till avtalsförpliktelser.
Genom att visa information ger FANUC inte uttryck för råd, rekommendationer eller begäran om att en viss produkt eller tjänst ska köpas. Det enda syftet med informationen är att hjälpa användarna att fatta egna självständiga beslut om huruvida en viss produkt eller tjänst är lämplig för ett visst ändamål.

Webbplatsen, den åtkomliga informationen och innehållet sammanställs noggrant. FANUC har som mål att säkerställa att uppgifterna och innehållet som tillhandahålls genom webbplatsen är uppdaterade och korrekta. Dock kan det inte helt uteslutas att uppgifterna och innehållet som tillhandahålls är felaktiga eller inte avspeglar den befintliga situationen. FANUC tar därför inte ansvar för aktualitet, riktighet eller fullständighet för de uppgifter och det innehåll som tillhandahålls genom webbplatsen, särskilt när det gäller pris eller produktinformation. FANUC kan inte heller garantera att innehållet och uppgifterna är fria från felaktigheter eller är lämpliga för något särskilt ändamål. Tillit till sådana åsikter, råd, påståenden, anteckningar, eller information sker på egen risk.

FEC garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls genom webbplatsen är avbrottsfria, korrekta eller felfria, utan de tillhandahålls efter bästa förmåga.

4. Länkar och externa webbplatser

Som en service tillhandahåller FANUC länkar till webbplatser som drivs av tredje part (till exempel Youtube, Twitter och Facebook). Alla sådana länkar har genomgått en grundlig undersökning av oss innan de aktiverats. Vi kan emellertid inte utesluta att de berörda leverantörerna kan komma att göra ändringar i innehållet, varför vi inte kan ta ansvar för innehållet på webbplatser från andra leverantörer. Framför allt kan vi inte garantera att innehållet på sådana webbplatser är aktuellt, korrekt eller fullständigt. Om du väljer att använda en länk för att gå till en webbplats, gör du det på egen risk och det är ditt ansvar att vidta eventuella skyddsåtgärder mot virus eller andra skadliga företeelser.
Vi är tacksamma om du omedelbart meddelar FANUC om du upptäcker information eller innehåll som är olagligt, olämpligt eller felaktigt på webbplatserna som vi länkar till.
FANUC lämnar inga garantier eller utfästelser med avseende på webbplatser som vi länkar till och rekommenderar dem inte, inte heller informationen som förekommer eller någon av de produkter eller tjänster som beskrivs på dem. Länkar innebär inte att FANUC eller denna webbplats sponsrar, rekommenderar, är ansluten till eller associerad med, eller har laglig rätt att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller andra symboler som visas i eller är tillgängliga via länkarna, eller att en webbplats som vi länkar till tillåts använda varumärken, varunamn, logotyper eller andra symboler för FANUC eller något av dess dotterbolag.
Att skapa ramar eller inline-länkar från andra webbplatser till webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från FANUC är uttryckligen förbjudet. Det är i synnerhet inte tillåtet att använda hyperlänkar för att inkludera eller visa webbplatserna eller deras respektive innehåll i en ram.

5. Information som tillhandahålls av dig

FANUC vill inte att du skickar, och du ska inte skicka, konfidentiell eller skyddad information till FANUC via webbplatsen. Du samtycker till att information eller material som du eller personer som handlar för din räkning lämnar till FANUC inte kommer att betraktas som konfidentiell eller skyddad. Genom att tillhandahålla sådan information eller sådant material ger du FANUC obegränsat, oåterkalleligt, världsomfattande och royaltyfritt tillstånd att använda, reproducera, visa, framföra offentligt, överföra, ändra och sprida informationen eller materialet och du samtycker vidare till att FANUC får använda idéer, koncept eller kunskap som du eller personer som handlar för din räkning lämnar till FANUC. Du förstår att FANUC inte vill att du ska, och du garanterar att du inte kommer att, lämna information eller material till FANUC som är ärekränkande, hotande, obscent, trakasserande, eller på annat sätt olagligt, eller som innehåller material som ägs av någon annan. FANUC förbehåller sig rätten att ta bort sådant innehåll från webbplatsen.

6. Ansvarsbegränsning

FANUC ska hållas ansvarigt för personskada, skador eller förluster som orsakats av avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet. Allt ytterligare ansvar från FANUCs sida, särskilt, men inte begränsat till, ansvar för skador eller förluster som orsakas av ringa försumlighet, ska uteslutas så långt det är möjligt enligt gällande lagstiftning.
Utan att det påverkar de föregående bestämmelserna leder eventuellt medvållande från användarens sida – i synnerhet bristande tillhandahållande av samarbetstjänster, organisatoriska fel, otillräcklig säkerhetskopiering eller överträdelser av andra avtalsförpliktelser – till en sänkning av alla eventuella skadeståndskrav.

7. Ändringar

FANUC kan när som helst avsluta, ändra, upphäva eller avbryta alla delar av webbplatsen, inklusive tillgång till samtliga funktioner på webbplatsen. FANUC kan också begränsa vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till webbplatsen utan att meddela detta i förväg.
FANUC förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du eventuella ändringar av dessa användarvillkor.

8. Gällande lagstiftning

Webbplatsen drivs enligt lagstiftningen i Luxemburg.
Echternach, februari 2015.