Електронен магазин на FANUC

Всички наши резервни части, от които се нуждаете, онлайн

Самоняколкокликавиделятотнеобходимата резервна част. Регистрирайтесесегазапъленденонощендостъпдоогроменизбороторигиналничастидиректноотпроизводителя.

С 12 филиала в Европа и огроменцентрализирансклад в Люксембург,ниеразполагаме с всичконеобходимо, когатоиматенужда. Освентова,благодарениенабързатадоставка и международнитениканализаснабдяване,ниеможемдавипредоставимнеобходимиякомпонентбързо, беззначениекъдесенамирате в Европа.

Онлайнпоръчкатавигарантираи помощ от екипа ниотспециалнообучениспециалистипопо резервните части. Задаполучитеот 20 до 30% отстъпкаотценитепризакупуваненановипродукти, разгледайте нашата програма за замяна. Ще останете изумени от разнообразието на части за замяна, с които разполагаме в наличност.

Съссертификат ISO 9001:2008 и възможностдаотговоринанай-високитестандартизакачество, FANUC предлагарешениязацялостнообслужване. Акопроблемътизискванещоповечеотрезервничасти, нашитеместнисервизниинженеримогатдавиосигурятподдръжканамясто, навсякъде в Европа.

Регистрирайтесесега, задаполучитемногоповечеотнеобходиматачаст.
Електронен магазин на FANUC