По-висока продуктивност по цялата производственна верига

В забързаната, силно конкурентна електронна промишленост способността да се съчетават постоянно високи стандарти за качество и прецизност с максимална производителност, ниски производствени разходи и кратки цикли на обработка е жизненоважна. Автоматизираните решения правят постигането на този синтез сравнително лесно с предлаганата изключителна гъвкавост за широка гама производствени процеси. Машините на FANUC са проектирани така, че да осигуряват изключително повторяема прецизност, да демонстрират непоклатима надеждност и да създават ефективни механизми, които значително намаляват разходите ви. В допълнение те ви предоставят гъвкавостта, която ви е необходима да реагирате динамично на пазарните тенденции и изисквания. Независимо дали искате да автоматизирате целия си производствен план, или само малка част от него FANUC разполага с решение, което е не само подходящо за вашите нужди, но и ще осигури бъдещото утвърждаване на вашия бизнес.

Попитайте ни как да автоматизирате производствените си процеси сега

Оптимизация от самото начало

Извлечете максимума от вашия производствен процес с помощта на автоматизация от FANUC от самото начало на вашата поточна линия. Депалетизиране, натоварване и разтоварванеилизахранваненапоточна линия–тези и многодругизадачимогатлеснодасеавтоматизират с помощтанаинтелигентните системнитеприложенияот FANUC. Попитайте ни за автоматизацията и ускорете производствените си процеси сега!

„Зауправлениетонамашинитенисенуждаемот ЦПУ и задвижващисистеми, коитогарантиратвисокапроизводителност и накоитоможемдаразчитамена 100%. Презвсичкитегодининасътрудничествотони с FANUC тезиизискваниябяхаизпълняванинапълно. ПосъщияначинзановотонирешениеMultiSwissсисътрудничихменатехническоравнище в духнаистинскопартньорство.“
(ЛионелПере, продуктовмениджърнаTornos)

Автоматизиране на процеси

Производството и обработката на електрически детайли представлява най-деликатният етап от веригата на обработка. Независимо от това дали става въпрос за високопрецизно струговане, манипулиране или сглобяване на детайли, операции за фрезоване или дори повърхностна обработка на метали, индивидуалните решения на FANUC правят възможно автоматизирането на почти всяка операция за манипулиране, която можете да си представите. 

Автоматизиране на края на линията

Автоматизирането на края на производствената ви линия не само предлага намаляване на разходите, но и решава проблемите със здравето и безопасността на работниците, тъй като вече не е необходимо те да вдигат тежки и потенциално опасни детайли. Освен това всички процеси по опаковане, етикетиране, пакетиране и палетизиране изискват изморителна и монотонна ръчна работа, която може да бъде оптимизирана с помощта на автоматизирани системи.

Нестандартниидеи

Ниевъв FANUC мислимкреативно – и смеексперти, когатостававъпросзаавтоматизиранирешения. ПозволетенидаВи вдъхновим с иновативнирешения, проектиранидаотговарятнапотребноститевотрасълаВи. Независимоотсектораниещевипокажемвсекивъзможенаспектнапроизводственатавилиниязаелектроника, койтоможедасеавтоматизира.

Запознатисме с всичкивъзможности, носмеспособнинаневъзможното.
Започнете с автоматизациятаощесега!