По-висока продуктивност по цялата производственна верига

Въпреки факта, че автоматизацията вече се радва на стабилни позиции в автомобилната промишленост, производителите на оригинално оборудване, както и доставчиците от първо, второ и трето ниво, все още могат да се възползват от продължаващия напредък в тази област. И действително чрез пълноценното използване на интелигентни решения, предназначени да оптимизират ефективността и да увеличат производството, фирмите могат да останат рентабилни и конкурентни в условията на все по-предизвикателния пазар. Освен това високите нива на повторяема прецизност, които тази технология предлага на доставчиците, им дават възможност да отговорят на все по-високите стандарти, налагани от производителите на оригинално оборудване. Независимо от това на какво ниво се намирате във веригата за доставки на автомобилната промишленост, FANUC предлага широка гама от решения, създадени да оптимизират процесите ви и да увеличат производителността ви.

Изтегляне на брошурата 

Попитайте ни как да автоматизирате производствените си процеси сега!

Автоматизиране на началото на поточната линия

Депалетизиране, натоварване и захранваненапоточнаталиния – тези и многодругипроцеси в началотонапоточнаталиниямогатлеснодасеавтоматизиратс помощтанаинтелигентнитесистеми и персонализиранитерешенияна FANUC. Възможносттазаманипулираненаполезнитоваридо 1350 кгправивъзможнимножествосценарии.

Автоматизираненапроцесите с роботи

FANUCпредлагаширокоразнообразиеотрешениязастандартизиранипроцеси, коиточестосесрещат в автомобилнатапромишленост. Теобхващатотспециализиранироботи, оборудвани с усъвършенстванисистемиза„зрение“ и контролнадвижението, доспециализиранирешениязасглобяване, заваряване, сортиране, проверкаилибоядисване. Честотезирешениясанапълноподходящизаизпълнениенамонотоннизадачи, коитоизискватвисокиниванапроизводителност и коитоможедазастрашаватздраветонахората. Завсякапроизводственаситуация FANUC разполагас решениезаподобряваненавреметозацикъл и увеличаваненапроизводителността.

Автоматизираненапроцеси с ЦПУ и машини

FANUCвипредоставя ЦПУ и машиниотвисокклас, специалнопредназначенизапроизводствотонаавтомобилникомпоненти и инструменти. Независимодализапробиване, фрезоване, нарязваненарезба, разстъргване, комплекснамашиннаобработканаметали, шприцованеилинишковоелектроерозийнорязане, FANUC разполага с решениезаподобряваненавреметозацикъл и увеличаваненапроизводителността. Изключителнонадеждни и проектиранизапостиганенамаксималнаточност, продуктитена FANUC могатсъщодасеперсонализиратзаизпълнениенашироккръготзадачи.

Автоматизиране на края на линията

Автоматизирането на края на производствената линия увеличава гъвкавостта ви. Това ви дава възможност да реагирате бързо на тенденциите и предизвикателствата на интелигентното и надеждно пакетиране, съхранение и логистика. Всички задачи за опаковане, поставяне на етикети, пакетиране и палетизиране изискват изморителна и монотонна ръчна работа. Тя може да бъде извършвана лесно от автоматизирани системи за оптимизирани, рентабилни резултати.

“„Промишлените роботи ни позволяват напълно да автоматизираме производствения процес. Това включва постигане на 100-процентова възпроизводимост на детайлите по отношение на количеството и качеството. Използването на роботи също така ни осигурява по-голяма гъвкавост за внасяне на промени в съответствие с изискванията на клиентите и позволява производство на няколко различни детайли с една машина. В съвременните трудни условия на пазара това несъмнено е голямо предимство и ни позволява незабавно да реагираме на промените.“

(Анджей Марчинек, президент и член на съвета на директорите на GEDIA Poland Assembly sp. z o.o.)

Нестандартни идеи

Ние във FANUC мислим креативно – и сме експерти, когато става въпрос за автоматизирани решения. ПозволетенидаВи вдъхновим с иновативнирешения, проектиранидаотговарятнапотребноститевотрасълаВи. Без значение какъв е той, ние ще ви покажем всеки възможен аспект на производствената ви линия за автомобили, който може да се автоматизира.
Ние знаем какво е възможно, но обмисляме и невъзможното.

Започнете с автоматизацията още сега!